koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Njoman Wagiman
Njoman Wagiman

    M istih kowe soeda kassie kirain djikaloe ik inih satoe oknuum van Balie ja ? Soeda djelas sala poen. Sebab ik inih soeda djelas Djawi...

Read more »

Peler Kessentiel
Peler Kessentiel

  ....djikaloe itoe Samson soeda dikassie tjaboet ianjah poenja boeleo ketek, mangka moesna soeda ianjah poenja kakoewatan dewa poen... [...

Read more »

Goeroe godril...
Goeroe godril...

...Godril, boewah item van poe'oen trembessi bole terbikin sebagih makanan ketjil van kampoeng kitaorang ... [ nardie bebek , poe...

Read more »

Tongseng wedhoes iang bole bikin bloodruug...
Tongseng wedhoes iang bole bikin bloodruug...

                                          S ebagih oknuum van Solo Adiningrat, boekan satoe hal echwal iang aneh en langka djikaloe kowe...

Read more »

Keseliliten
Keseliliten

  I   ni pagih ik soeda makan doewa bidji bakwan van Madame Jantie, satoe oknuum toekang koeweh iang soeda kassie pelajanan djoewalan ...

Read more »

Bacteria E.Coli,bijang kerok penjakiet soeka tjolie...
Bacteria E.Coli,bijang kerok penjakiet soeka tjolie...

....dengen adanjah moesim oedjan di inih Batavia blakangan arieh, mangka banja orang rame iang bole kenain itoe bacteria E.coli van aer ...

Read more »

Wagino, nama iang paling kassie maloe !
Wagino, nama iang paling kassie maloe !

I k poenja namah sebagih Wagino. Iaitoe satoe ana van ampat besodarah van perkawinan antara Setoe iaitoe ik poenja Bapa en Ngatemi, ik poen...

Read more »

Mendjahadie Batman nae bromviet
Mendjahadie Batman nae bromviet

S emendja kowe ketjil moestih koweorang samoewa soeda akrab betoel samah ini oknuum gambar tjoret poen, satoe kampret iang bole menang malo...

Read more »

Kissah Pendekar Kedjawen - VI
Kissah Pendekar Kedjawen - VI

Pakoe boemi brenti oedjan Iang bikin koeaing bertahan bladjar ilmoe silat di pagoeron tritoenggal iaitoe mahoe dapetkeun itoe elmoe pa...

Read more »

Tempik en meme loewas iboeran mato
Tempik en meme loewas iboeran mato

poetri tjening ajoe ngidjeng tjening djoemah meme loewas maloe ka peken mablandja apang ada daarang nasi ( matjapat ala Bali poen ) H ...

Read more »

Alief si boedak gerilja - IX
Alief si boedak gerilja - IX

...setla bertaon idoep dalem gerilja samah soldadoe priboemi, mangka Alief bole temoewin ianjah poenja sanak kadhang iang ternjatah ming...

Read more »

Boeroeng Pedhes
Boeroeng Pedhes

...di poetjoek poe'oen tjemara... ..boeroeng koetilang berboenjie... (boeroeng koetilang, satoe goebahan Iboe Soed ) B oeroeng ko...

Read more »

Langit Djatoh sama Dewa Koetjing
Langit Djatoh sama Dewa Koetjing

...tijada iang ditakoetin samah katoewa soekoe Bangsa Galia,terkatjoewalie langit roentoeh menimpa ianja poenja kepala poen... (Asterix...

Read more »
 
Top