koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Ik poenja namah sebagih Wagino. Iaitoe satoe ana van ampat besodarah van perkawinan antara Setoe iaitoe ik poenja Bapa en Ngatemi, ik poenja iboe. Ik poenja kaka iang nomor wahid bole kassie djoeloek sebagih Toemi, joe Toemi begitoe ik soeka kassie panggilan ka ianjah poenja djoeloek. Sedang ik poenja adik lakih bole poenja namah sebagih Wagiman, orang bole kassie seboet sebagih Njoman, matjem orang Bali poen. sedeng iang bontot ik poenja adik prampoewan djoewa iang laer pas ik soeda aga bessar poen, bole poenja djoeloek agak mendingan poen, Anie.

...nama Wagino bole repotin ik kawan sakola bole panggil ik sebagih
GINA...

Bapa ik bole kassie pengidoepan sebagih orang sraboetan, bole djahadie koeli van tahoe poenja Fabriek poenja itoe si Nardi bebek poenja keradjaan niaga van tahoe. Terkadang djoewa djikaloe ada iang kassie kerdjaan sebagih koeli bangoenan mangka ik poenja bapa brangkat djoewa. Apapoen dilakoewin sepandjang bole beli beras boewat kitaorang bertoedjoeh. Hah toedjoeh ? Boekanka enem sahadja ? Oh ija, ik soeda loepa boewat kassie seboetin ik poenja oma iang mingsih idoep en bareng kitaorang satoe atap. Ik poenja oma poenja djoeloek sebagih mBah doekoen passal ianjah poenja kerdja maimang sebagih doekoen beranak di kitaorang poenja kampoeng poen, Karanganom.

Tempo itoe doekoen beranak bole dianggep sebagih tabib segala roepa, asal ada orang masoep angin, toelang keseleo sampe itoe mabok gadoeng bole dibawa ka oma ik poenja haribaan. Kabetoelan djoewa tijada itoe patient iang kassie keloehan, adjaibnjah semoewa oma ik poenja patient bole poelih matjem sedia kala, sihat wal afiat temtoe sahadja.

Ik poenja arie klairan bole samah sama ik poenja adik, iaitoe di weton Wage. Mangka ik bole poenja djoeloek sebagih Wagino en ik poenja ade sebagih Wagiman. No en Man bole dibilang sebagih penegoeh bahwasanjah kitaorang iaitoe satoe laki2 toelen poen. Ik poenja Bapa djoewa poenja djoeloek iang sederhana poen, Setoe. Ianjah maimang laer di itoe arie Setoe. Sewelas doewa welas dengen ik poenja simbok, Ngatemi. Mistih ianjah kassie tengok doenija inih iang pertamakali di arie Minggon ataoe Ahad. Orang Djawi bole bilang Ahad sebagih Ngad,Ngad-temi. Sedeng Bapa ik poenja adek, iaitoe ik poenja paman bole bernama Rebo, sebab ianjah laer di arie Rebo ! Singkat padat en djelas !

Mangka koweorang samoewa soeda bole kassie djelas bahoewasanjah ik poenja fam bin kaloewarga maimang orang iang sederhana en tijada soeka iang roemit2 poen. Iang ik tijada djelas iaitoe ik poenja mbakjoe iang poenja namah sebagih Toemi. Menilik ianjah poenja djoeloek en kitaorang poenja pola kassie namah, mangka bole djahadi joe Toemi laer di antara ari seTOE ataoe MInggon poen. Ataoe bole djahadie gaboengan antara ik poenja Bapa, seTOE en ik poenja iboe ngateMI. Aken tapi theorema iang terachier bole salah, sebab iang bole poenja idea kassie nama anak gaboengan van ianjah poenja iboe - bapa tjoeman dikenaal loewas samah orang Padang poen,sedeng ik poenja Bapa Iboe betoel itoe Djawie toelen. Agaknjah Joe Toemi maimang laer di arie seTOE malem MInggon poen.

Iang bole tjilaka poenja djoeloek iaitoe Ik. Tempo itoe ik tijada tahoe apa-apah poen, sebab kitaorang poenja kampoeng mingsih banja orang bodoh, tijada sakola en tjoeman tahoe lingkoengan sakoeliling sahadja , laen tida ! aken tapi lambat laoen samoewa ana bole makan itoe sakola Ra'iat. Moelain kitaorang bole soeka kassie batja'an. Mangka diantara satoe batja'an iaitoe ik bole kenaal sebagih madjalah Kartini, iang bole ik batja djikaloe ik kassie dolan ka ik poenja kawan, Koeaing ! Mangka di satoe roebriek iang bole sering dibatjah samah Koeaing! iaitoe roebriek Oh-Mama-Oh-Papa ada satoe kata iang ik tijada tahoe ma'nanjah. Vagina !

vagina

Ik poenja kaloewarga....


"Koeaing kowe bole tahoe itoe artie Vagina poen ?"
"Temtoe sahadja, ik pan tahoe samoewanjah..." djawap Koeaing dengen pongahnjah, sambil kassie senjoem litjiknjah iang soeda kawentar itoe...
"Lantas apa itoe poen ianjah poenja artie ?" semingkin ik sigrah pengen mahfoem ole djawapan
"Ach..blon tjoekoep oemoer kowe boewat tahoe poen..."
"Mongsok, ik pan soeda klaas itoe tiga sakola ra'iat poen ? ik soeda bole tjoekoep kassie pegang ik poenja koeping kiri van tangan kanan, matjem kata ik poenja iboe bole bessar itoe tandanjah.." djawap ik tijada mahoe kalah..
"Djikaloe ik kataken kowe djandjie tijada mahoe njesel poen ?" djawap Koeaing !
"Tida..sebole2 tijada kata sesal ntaran bagi ik orang..." djawap ik mantab poen
"Ja soeda,djangan salahkeun ik djikaloe ini tempo kotak pandora boewat koweorang poenja idoep soeda kowe mentah koentjinjah...mangka artie van Vagina iaitoe satoe prampoewan poenja alat vitaal..."
"Ma'soed kowe orang pajoedara ?"
"Boekan aga ke bawah sikit.."
"Oh..djantoeng ja, itoe pan paling vitaal poen.."
"Boekan dodol...ianjah poenja farji alijas memek heuntjeut bin tempik sorak bergembirah..." djawap Koeaing dengen dongkol betoel..

Djedaaaar !
Sakoetika itoe ik soeda matjem djatoh van langit katoedjoeh !
Matjem mana bole, ik poenja namah bole brarti itoe prampoewan poenja liang senggama poen ? Matjem manah ik poenja harga diri ?
Matjem manah djikaloe ik soeda akiel en baliq ntaran ik bole kassie tahoe ik poenja djoeleok samah ik poenja patjar ?
"Kenalkeun ik poenja djoeloek sebagih Wagino (matjem koweorang poenja liang senggama ) dik..."
Kowe moesti bole kasie perkira'an, soeda terbirit2 itoe prampoewan poen. Tijada pedoeli ik poenja moeka ganteng matjem Aaron Kwok, matjem itoe teroena2 tjantiek iang bole diseboet sebagih Boysband...

Semendja itoe kadjadijan van Koeaing! poenja roema, idoep ik tijada keroe2wan, passal tidoer tijada njenja en makan poen soeda mistih tijada enak ! Di sakola, samoewa ana tjekikikan en berbisik2 sambiel kassie lirik ka ik djikaloe iboe Goeroe bole seboet ik poenja djoeloek : "Wagino..."

Mangka atjara absent harian di sakoela maroepaken satoe oedjijan idoep tersendiri boewat ik....langit mahoe roentoeh rasanjah djikaloe itoe tempo absen soeda tibah...
Sebetoelnjah tijada oedjijan Toehan Alloh SWT iang bole dipikoel hambanja terkatjoewalie itoe hamba koewat. En ik termasoep iang tida koewat poen ! Ik soeda tijada koewat diperlakoewin sebagih farji ! Ik soeda tijada mahoe lagih poenja djoeloek sebagih memek ! Mongsok ik iang tampan roepawan bole seroepa samah liang senggama poen ? Apa ma'soed ? Tempo itoe tela tiba ! Tempo oedjijan achier sakola ra'iat !

Iaitoe moment of truth boewat ik poenja kaidoepan ! Soeda bole kowe tahoe, djikaloe di achier oedjijan mistih ada pendaptaran boewat kassie tjitak namah van idjazah ! Mangka ik soeda bertekad boelat laksana hino-maru boewat kassie roebah ik poenja nama poen !

Ik tijada mahoe poenja namah liang peranakan lagih ! Ik mistih poenja namah iang poenja harga di mata orang rame ! Iang sesoewain dengen ik poenja moeke iang tampan lagih roepawan ! Soeda ik tjarie namah iang tjotjok boewat ik, iang sekiranjah bole kassie gambaran sanoebarie en ragawie ik iang sabetoelnjah ! Itoe djoeloekan baroe bole poenja namah sebagih Adi Bagoes Wardhana. Ja, Adi Bagoes Wardhana.

Koweorang samoewa mistih kassie panggil akoe sebagih Adi ataoe Bagoes ataoe apapoen asal djangan Wagino ! En koweorang iang soeda poenja toeroen temoeroen, djangan perna kassie namah koweorang poenja anak toeroen sebagih sebagih GINA ! Tjoekoeplah ik di doenija ini iang soeda menderitah kerana nama iang tijada senonoh itoe poen....

Koeaing!
Wagino, enak rasanjah...mantabh baoenjah!

Post a Comment Blogger

 1. boeng, ini kisah njata poen?? setelah dipikir2 ik blon tahoe nama koweorang :|

  ReplyDelete
 2. Soeda barang temtoe samoewanjah Aseli !Djikaloe kowe tengok itoe ik poenja label, mangka matjem kassie gambaran ik poenja memoar poen....

  Ik poenja djoeloek sebagih Koeaing !

  ReplyDelete
 3. Kasian Wagino, seumur2 gw ga pernah mikir nama wagino bisa jadi vagina, hahaha...ada2 aja neh mas koeaing...

  ReplyDelete
 4. Sinjo Kevin,
  Aken tapi koweorang saoemoer2 slaloe mikir Vagina boekan ?

  ReplyDelete
 5. wekekekek. wagino djahadie vagina.

  bole djahadie dia orang operasi kelamin ito boeng...

  ReplyDelete
 6. Mangkanjah daripada operatie diaorang poenja kelamien lebi moera gentih nama di idjazah sahadja boeng Bangsari.

  Apaka koweorang poenaj kawan iang berdjoeloek sebagih Wagino poen ? ataoe Gina ?

  Djikaloe ada, apa iang kowe bajangien seabies batja ik poenja artikelen inih ? :P

  ReplyDelete
 7. bagus joko satriyo10:47 AM, November 03, 2007

  wakaka..k wagino--> vagina. salah denger mungkin bung koeaing!.kalo namanya virginia berarti perawan terus dong.. :D

  ReplyDelete
 8. djikaloe virginia soeda djelas elok roepanjah boeng bagoes, iang ik ma'soed iaitoe GINA poen, mitsalkeun koweorang poenja oknuum kawan iang bole poenja namah sebagih Gina Lolobrigida...matjem gendak Soekarno van negrih itali...

  ReplyDelete
 9. njerempiet sama jang namanja vagina ja? hahaha

  ReplyDelete
 10. Boeng Anang ini maimang aneh poen, ngapain koweorang njrempat-njrempet vagina ? Moebazier itoe poen...lebi bae ditoentaskeun sahadja itoe....

  ReplyDelete
 11. djangan djangan tadinjah koweorang poenjah memek pas jebrol baji poen aken tetapi itoe memek kelebon ndog poejoeh poen en netes dadi manoek van katjoek...??? ijk djahadi binoen pigimanah samah koweorang poenjah katepe...???

  ReplyDelete
 12. Hahahahndjieng ! Botjah kotjlok mingsih idoep roepanjah poen....teuteup mesoem poen....! He...kemanah sahadja koweorang poen ?

  ReplyDelete
 13. wakakakak...

  kasihan sekali jij poenja teman boeng. ini samoewa soedah djelas jij poenja biang kerok. matjam mana botjah loegoe nan tak berdosa jij kassie tjekok matjam begitoean.

  tapi sebenernja ik djoega salah satoe korban itoe madjalah Kartini poenja artikelen Oh Mama Oh Papa. ik djadi tahoe matjem-matjem hal terlarang di oemoer jang baroe baoe kentjoer.

  ReplyDelete
 14. enak mana boeng wagino gondrong atau jang berkepala plontos ? :P

  ReplyDelete
 15. meneer, koweorang kok seneng betoel sama itoe baoe wagino?soedah kecandoewankah koweorang?

  ReplyDelete
 16. #sinjo anoniem : bole kita bikin matjem studie klub boeng, sebahagai koerban daripada itoe oh-mama-oh-papa poen :P

  #boeng nyeplos :ik soeka iang plonthos, lebi goerih...

  #djikaloe soeda kassie tengok wagino, mangka itoe baoe soeda tijada relevan lagih boeng pitiek elek sobo kebon...

  ReplyDelete
 17. Matjen mana poela itoe nama Wagino bisa djadih Vagina boeng? Tapi ik rasa itoe blom tjoekoep bikin maloe poen. Ik poenja rekan dengan nama "Farji" boeng, soempa. Bisa kowe orang bajangkeun...(T^T)

  ReplyDelete
 18. Matjem beginih, kowe oetjapkeun ite Wagino beroelang2, lantas apa iang bole terngiang-ngiang di koepign koweorang poen ?

  Salam boewat boeng Farji (ech..boeng ataoe noni ?) van Wagino...kawan sependerita'an itoe...

  ReplyDelete
 19. saia poen poenjah kawan sepekerdjaan iang bernama Wagino tapi dia tiadalah perdoeli itoe djoeloek poen, tjuma njah kenapa koeaing bahas itoe djoeloek wagino mendjadikeun vagina iang memboeat boeloe roma berdiri en oerat oerat menegang

  ReplyDelete
 20. lha koweorang mistih tijada tahoe apa iang ada dalemsanoebarie sodara wagino pan ? Ianjah tampak asjiek sahadja tijada terganggoe satoe apa..aken tapi bole kowe tanja vanianjah sekalih lagih..mistih ianjah djoewa mikir poen...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top