koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Apa iang kowe lakoewin tempoh kowe ada haoes, laper iang tijada keroewan paas itoe sijang bolong boelan poewasa poan ? Tidoer ? Maen kertoe ? Mandi ? hah, mandi ? Ja, mandi, bole bikin koweorang poenja badan djahadi seger lekker itoe poen. Mandi di water klosen soeda bijasa itoe, bijar ada itoe sikit oensoer patoewalangan, mangka lebi bae kowe balik ka alam pertiwie, alijas mandi di kalie poen. Begitoe djoewa iang ik lakoewin tempo itoe, ik soeka mandi di kalie tempoh sijang2 bolong itoe. Kitaorang bole kassie djoeloek itoe sebagih kalie kidoel, pasal itoe tempat disebla kidoel kitaorang poenja kampoeng.

...bidadarie tjantiek lekker kassie bakar ik poenja bibir sampe njemploeng ka kalen...
Boewat kassie sampe ke itoe kidoel poenja kalie kitaorang mistih liwat sawah ladang, koeboeran en kebon teboe temtoenjah. Itoe kalie terseboet di satoe dessa iang poenja djoeloek sebagih lemahbang ataw kitaorang soeka seboet sebagih mabang sahadja poen. Itoe arie, matjem arie poewasah seblonnjah ik samah doewa kawan ik sepakat boewat kassie pengiboeran di kalie kidoel poen. Satoe kawan berdjoeloek Soerip Pitik Sobo Kebon Opo Hajo ? en satoe lagih Nardi Bebek.

Soerip inih poenja badan koeroes, berkoelit koening langsat, tinggi, ramboet tebel en mengkilap selaloe poen,en djangan loepa, kamana2 slaloe bawa diaorang poenja trompah poen. Sedeng si bebek ini satoe oknuum poetra mahkota keradja'an dagang tahoe. Mangka lepas adzan lohor kitaorang betiga sigrah manoedjoe itoe kali. Temtoe sahadja liwat djalan kampoeng mabang doeloe poen, lepas itoe kita orang belo kirie masoep koeboeran mahbang iang sangar en wingit bin angker. Di ini koeboeran ada itoe poehoen doewet (djamblang) iang soeda ratoesan taoen moengkin diaorang poenja oemoer, aken tapih masih berboewah banja sekali poen. Aken tapi mingsih ada satoe poehoen boewah tjatjiel iang moengkin beroemoer riboewan taoen poen, sangking besarnja segede istana Goepernemen di Batavia poen ! Ini poehoen soeka disembah samah itoe pendoedeok mahbang, banja itoe sadjen di bawah itoe poehoen tjatjil.

Sebla koeboeran iaitoe satoe kebon iang tempoh itoe sedeng ditanamin matjem2 sajoer, moelain darie itoe katjang pandjang,djagoeng,lombok, kedelai en katjang tanah poen. Hoor ! Sebagimanah gholibnjah kebon, mangka ada itoe satoe hoema di itoe kebon poen. Hoema inih terbikin sederhana dari kerangka batang bamboe en poenja atap terbikin samah rapak (daoen teboe kering). Di tenga satoe sijang bolong iang terik en sedeng dalem itoe keadaan poewasa djoewa mangka satoe hoema inih tertengok sebagih satoe istana di nagri impijan poen !

Pasal soeda djalan djaoe menerobos itoe sawah ladang en koeboeran, mangka kitaorang betigah soeda kassie poetoesin boewat ngaso sebentaran di itoe hoema. Dibawa badan iang penat en soewsanah panas teriek mangka sebentaran sahadja ik soeda poeles toelen. Tijada terasa poela ik soeda djato tidoer berdjem2 zonder mimpih sama sikali itoe poen ! Kata Nabi djoewa lebi bae tidoer daripadah koweorang ghibbah en bole djadi mbikin koweorang poenja kwaliteit shaum berkoerang itoe poen.

lambe ndomble....


Aken tapih ik tijada sedar bahoewa ik poenja kawan, si bebek soeda poelang doeloewan, tinggal si Soerip sahadja itoe poen. Roepa2njah walaoepoen soewasanah mbikin kita orang djato lelap, ini Soerip tijada bole tidoer barang sekedjep matah poen. soeda satoe kawan balik, satoe lagih mala poeles, mangka diaorang poenja atie soeda terbikin djengkel poen. Mahoe kassie bangoen ik takoet ik mara, djikaloe tijada bangoen diaorang manjoen sendirih zonder kawan babar pisan ! Mangka laksana itoe kassie makan boewah simalakama, tijada dimakan aiah matie, dimakan iboe mampoes poen, si Soeriep roepanjah soeda ada ambil satoe kasimpoelan, ik mistih bangoenin si Koeaing, dengen tjara apapoen !

Mangka di tenga ik poenja mimpi indah sedeng bermaen di istana sorgah samah itoe bidadari iang molek lekker toelen, tiba2 ada satoe kobaran apie iang semingkin lama semingkin bessar kassie bakar itoe istana atas awan poen. Terasa panas membakar ik poenja toeboeh, koelit en troetama bibir ! Bibir ? JA, bibir poen, ik poenja bibir bole TEBAKAR ! Matjem mana bole ? Ja maimang kenjata'annjah matjem begitoe poen, boekan kakie boekan tangan, aken tapi bibir sodara2 ! Mangka ik paniek boekan boewatan, lari ke kanan en ke kiri boewat kassei padem itoe apie di ik poenja bibier, djangan ditanjah matjem manah rasa sakietnjah itoe, pedes, en panas bin njeri tjampoer baoer djahadi satoe itoe !

Sekoenjoeng2 ik bole tengo satoe empang iang poenja aer iang kalihatan itoe sebagih barang palieng seger di antero djagad inih, mangka zonder ragoe en plin-plan ik terdjoen sahadja ka itoe empang p0enja aer soergawie...Bjoeeeeeeeeeeeeeeeeerr....!
Hoor....! Godverdomme zig ! Apa2an ini poen, ik terbangoen en dapetin ik soeda terdjato dari itoe hoema, di satoe kalen (kali ketjil boewat kassie aer itoe sawah) zonder aer tapi penoe dengen itoe loempoer !

Ik sigrah lajangin pandangan ke sakoelilieng poen, ik tengo satoe kawan ik SOERIP keparat sedeng ketawa terpingkal2 kassie tengok ik poenja nasieb sijal ! Koppig Zongen ! Poenja kawan djato tjilakah mala seneng poen, dassar manoesija kedjem. Sementarah itoe ik poenja bibir ko mingsih kerasa kebakar itoe poen ? Matjem minoem sambel zonder brentih ! En apa itoe ditangan si keparat Soerip ? ada satoe lombok tjabe iang soeda tergigit setengahnjah !! Selidik poenaja selidik itoe Soerip roepanjah soeda tjoeba matjem mana djalan kassie ik bangoen, aken tapi zonder atsil sama soekalih !

Mangka diaorang poenja oeteg litjik achiernja kassie kepoetoesan soepaja kassie oles ik poenja bibir samah itoe lompok belis iang maimang banja ditanem di itoe kebon ! Koerang adjar ini boedak poen ! Mangka ik poenja bibir boekan sembarang bibir itoe aken tapi si BIBIR LOMBOK !

Koeaing!
Soeka pedes
Post a Comment Blogger

 1. hahahahaha...loetjoe skalee jij poenja tjrita boeng...tapi knapa kita soeka tertawa ngliyat itoe kawan kita poenja apes ja?

  ReplyDelete
 2. maiamgna soeda klakoewan manoesija itoe boeng, soeka iang laentjilaka...tijada soeka iang laen lebi berhatsil....

  ReplyDelete
 3. hahahahaha.... dower dong...
  hahaha... sumpah ngakak banged!! :D

  ReplyDelete
 4. .....ija boeng Douwer Van Der djontor....

  ReplyDelete
 5. oentoeng sahadja tidak dioles ke koweorang poenja mata....
  simbah dahoeloe djoega poenja kontjo semproel kajak gini poen, soekanja olesin diaorang poenja djari ke dia poenja anoes, lantas diaorang oles itoe djari ke idoeng kitaorang... wadhuh.. ndjijiki toelen boeng...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top