koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Revitie Patsal2 Perboeroehan Inlander.....
Revitie Patsal2 Perboeroehan Inlander.....

Ini goepernemen ataw antek kapitaliest poen ? Lebi djahat dari itoe sorang fir'aun....matjem mana poen itoe Pasal2 Boeroeh artikelen t...

Read more »
 
Top