koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Djoem'at adala ari soetji boewat orang Slam, sekaligoes ari soetji djoewa dari itoe kaoem kaipang alijas toekang ngemis poen. Di bilangan betawie inih, djikalaw kowe soeka mengamatin, banja itoe ratoesan --moengkin riboewan-- pengemis berbondong2 dari sepoetaran depo-tjitajeum en ada poela dari itoe maoek-tangerang ataw mala dari itoe sapoetaran bintaro menjerboe Betawie. Toedjoewannjah adala satoe, iaitoe mengemis.

...kaoem kaipang poenja itoe pamingpin iang bersendjata
ken
tongkat pamoekoel
andjing...
Nista ? Bole dibilang begitoe, apalagih ini pengemis adala tentatief, iaiatoe mendjahadie pengemis di itoe ari Djoem'at sahadja, laen tida. Apa patsal ? Soalnjah itoe orang soeda pada mahfoem djikalaw di itoe ari orang Slam aga lemboet atinjah, aga soeka bederma, djadi setjara itoengan dagang, itoe adala koerpha poentja dari kaoentoengan finansiil iang njata,likoeid en riil doewitnjah.

Semendja pagi boeta mereka orang golongan kaoem kaipang inih soeda njerboe dari pintoe ka pintoe, majoritaas adala orang prampoewan, en soeka menggendong dia orang poenja ana ketjil poen, moengkin bijar itoe orang rame tamba kesian en iba itoe poen. En dia poenja tata tjara soeda tergolong Agressive-Revolutsioneer, djikalaw kowe orang poenja roema tijada diboekakan, mereka orang aken bertahan di depan roema sambil slaloe ngasi oendjoe salam "Assalamoe'alaikoem....toewan....njonjah...sinjo..." sampe kowe orang terbikin ada djengkel itoe poen.


kaipang sedang manjiapken djoeroes andelan....seblon berkelebat, Tjiaaaaaaaaaat !!


Soeda masoep itoe tempo bersembahjang djoem'at maka sedari itoe tampa'lah gerombolan pengemis mengoeler di sapoetaran itoe Masdjied. Abis kowe orang selese itoe sholat...tijada lagih teritoeng itoe tangan2 pengemis iang mandjoeloerken dia poenja sematjem alat boewat nampoeng itoe wang...tempoh2 mala naar sekali dengen kowe orang poenja moeka, disodor2in sama dia orang poenja tangan itoe....djikalaw soeda begitoe ik poenja saran kowe orang tijada pedoeli'in sahadja. Daripada kowe orang dikerojo ratoesan iang laen poen. Selaen itoe kowe orang tijada mendidi mereka itoe sebahagai golongan kaoem iang mandiri. Mereka mendjahadi mandja, dikarenaken, "kenapa ik misti kerdja seperti koeli en djongos djikalaw dengen mengadahken kita orang poenja tangan sahadja ik bole poenja wang, loemajan lagih.." misti begitoela tjara fikir mereka orang poen.

Kedjem ? Pelit ? Tida ! Djikalaw kowe bener2 mahoe itoe poenja amal djarijah...kowe misti masoepin ke itoe badan2 amal iang kowe pertjajain dia orang poenja kredibilitaas-nja itoe, sematjem dompet dhoeafa Repoeblika. Djelas dia orang poenja laporan finansiil, poenja prograam iang bole bener ada boewat itoe kaoem djongos en fakir. Ataw kowe orang bole langsoeng toeroen tangan ke itoe banja jajasan2 iang langsoeng mbikin dia orang poenja activitaas semitsal, sakola gratiis di itoe kolong djembatan pademangan boewat itoe orang gelandangan en djongos....ichlaas dapet bole, soeda temtoe bergoena boewat orang iang bener2 memboetoehken kowe orang poenja kalebihan en derma itoe....

Iang ik bole bikin gemes ik poenja ati ketjil adala koetika itoe kaoem kaipang soeka bawa2 ana ketjil iang bole dapet dari dia orang poenja sewa dari orang2 bangsat poen ! Ik tijada tega sebenernjah menengo itoe ana2 ketjil iang tijada bole tahoe soewatoe apa soeda diadja berkomplot dalem soewatoe kagijatan iang chijanat sipatnjah poen ! Bener2 itoe tijada berpri kamanoesijaan poen. Djikalaw soeda begitoe sedari ketjil soeda temtoe dia nanti apabila slamet sampe idoep djadi orang dewasa aken tetap poenja prilakoe iang begitoe djoewa, ik seboet sebahagai akibat-sebab lingkaran setan poen. Toegas kita orang misti sigra motong itoe lingkaran seopaia tijada berkelandjoetan di generatie entaran itoe ! Hajo kowe beramal dengen apa iang kowe bole en mampoe boeng !

Orang kaipang poenja metoda mengemis djoega matjem2 poen, djiakalaw di kita orang poenja nagri bijasanjah dia orang poenja kaki saola2 loeka parah, dia orang bijasanjah make itoe tentuur alijas obat mera en tape boewat narik itoe lalat2 soepaia lebi dramatiis poen. Laen nagri lagih, di itoe sapoetaran Masdjied soeltan Temasek, orang2 keling iang tinggi besar en saihat wal apiat soeka mengadahken dia orang poenja tangan " Assalamoelaikum baba...." begitoe tjara dia minta wang ka kita orang Watricht ! Tijada maloe sama dia orang poenja toeboeh iang saihat wal apiat poen !

Iang paling mengeriken adala itoe di soewatoe podjo koewala loempoer, Nagri Malajoe. Itoe kaipang,iang tampa'nja tertengo sebahagai orang Tamil, make dia orang poenja wada kentjing iang langsoeng di toesoekken ke dia orang poenja gindjel alijas kateter itoe.....sahingga dia orang poenja badan baoe pesing samoewa en kita orang terbikin ngeri poen !! Boekan mbikin kita terbikin kesian, mala bikin kita orang takoet en terhairan2 atas dia orang poenja kelakoewan chijanat itoe.....Post a Comment Blogger

 1. mbah, kalo mau ngasi ke pengemis ngasi ajeh, kaga use kebanyakan teori....dasar pelit luh !

  ReplyDelete
 2. Boekan pelit boeng, aken tapi "pemilih"...kowe djangan sala sangka, marikaorang iang kassie manpaatin kitaorang...

  ReplyDelete
 3. Iya boeng, sekarang kan banyak pengemis yang jadiin itu karir, bahkan ada level2 macam perusahaan sahaja, sebaiknya kalau mau bantu orang2 itu, jangan kasih langsung tapi kasih via panti asuhan, atau yayasan2 sosial saja.

  ReplyDelete
 4. djikaloe ik langsoeng sahadja van internet banking, djrot ! sampe dengen mantabh van tjepet !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top