koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Pemoeda idaman djadi impian....

Pemoeda Idaman djadi reboetan...

Pemoeda idaman djadi impian....

Pemoeda idaman djadi siloeman....

Di atas boekanla tamsil en ibarat, apalagi pantoen bersahoet itoe, itoe adala sjair lagoe tarling, alijas giTAR seroeLING iang tempoh sekarang inih mendjahadi itoe chaas irama melajoe Tjirebonaan alijas Inderamajon poen. Dengen itoe sjair iang nora2 bergoembirah en nada2 pentatoniek iang banja dipengaroehin samah itoe oensoer Tjina peranakan itoe poen. Djikalaw kowe poenja kenalan ataw oknuum orang tjirebon, Inderamajoe ataw Tegal, ataw sebatas itoe iang kita seboet sebahagai daerah Pantoera, mangka itoe adala kesenengan mereka poen. Djikalaw kowe nae itoe otoboes ataw mala kowe noenoet itoe prahoto ke pantoera, soeda bole dipastiken kowe aken menghadapin banja itoe orang ngamen iang samoewanjah menjajiken itoe lagoe2 bangsat poen, soeda begitoe di dalem otoboes poen itoe sopir djoega menjetel inih lagoe, djadi komplitla kita poenja kesijalan....


Adoe poesing kang...adoe poesing...
Poesing toedjoe koeliling....
Roema tangga langka senenge....
Sampejane mabo bae....

Diatas djoega itoe sjair ter'dahsjat' darih itoe sedjarah pertarlingan poen. Di djaman dahoeloe ada itoe legenda tarling iang berdjoeloek Nano Romanza, iang poenja binih empat bidjih poen ! Tida tahoe poela sekarang inih ka amana itoe oknuum berboeroeng dahsjat itoe, aken tapi kita orang tijada membitjarakan itoe legenda tarling aken tapi kita orang mahoe membitjaraken tarling poenja pesonah, Badjidor....
...makin banja saweranjah makin geuleuh goiangannjah kemesoeman inih djanganla tjepet berlaloe moal diwajoemendem wedo'an...

Apaka gerangan itoe badjidor ? Lagi2 itoe adala akroniem poen, BArisan DJIwa DORaka....iaitoe koempoelan orang2 iang bener2 seneng samah itoe tarling en sri panggoengnjah....en djikalaw kowe mahoe djadi itoe badjidor kowe orang misti bermodalken banja wang, apa pasal ? Kowe misti sering itoe njawer, ja, njawer, alijas ngasi itoe wang pertjoema sama itoe sri panggoeng....

...makin banja sawerannjah...makin geuleuh goiangannjah...(Goiang dombret poenja sjair)

Djadi ada itoe oekoem sebab - akibat disinih, semangkin banja kowe orang ngasi sawer semangkin mesoem poela itoe goiangan sri panggoeng poen. Akibatnjah banja itoe laki iang loepa daratan, loepa dia poenja ana bini, sambil mabo minoem tjandoe njawer doewit asil kringet berboelan2 loedes dalem smalem sahadja itoe....djikalaw kowe tjoeman njawer sebenggol ataw sesen kowe tjoeman bole ngoesap itoe sripanggoeng poenja tangan, aken tapih djikalaw kowe moelain menggoenain itoe sepera ataw mala segoelden...kowe bisa sesoekanjah itoe nowal-nowel itoe sripanggoeng poenja pajoedara ataw bokong poen....ma grejol kata orang Solo bilang poen.....
oknuum badjidor en sripanggoeng....


Di betawie inih, kowe bole nengo itoe group2 tarling iang moeterin wilaja antar afdeling, dari moelain passer kembang van Rawabelong sampe itoe meroeja barat, tijap malem minggon banja tertengo di itoe pinggir2 weg sepandjang kebajoeran lama poenja permoekiman. Mereka orang soeka mbawa itoe geroba besar iang berisih segala matjem alat2 elektriek boewat menoendjang dia orang poenja penampilan....


Laen poela diwektoe ik tempo kemaren di kaki goenoeng Galoenggoeng , Tasikmalaia sanah. Iang menghairanken, moelain dari loera sampe kepala opaas KNIL njoembang lagoe en njawer samah itoe ndjogat-ndjoget tijada keroewan poen. Kowe bisa baiangken, itoe kapala opaas kampoeng iang soldadoe KNIl menjanjiken itoe lagoe iang bersjair menghiba2 itoe chaas lagoe2 tarling poen.


Matjem itoe hindoestan poenja toniil....Ik akoein, tempo itoe iang mendjahadi sri panggoengnjah bener2 tjantiek poen, saiang ik sedang dalem itoe formiil poenja atjara itoe....tjoeba djikalaw tida...ik sawer djoewa itoe sripanggoeng iang montok bin bahenol bin semog poen....


Di negri Toemasek lebi loetjoe lagih, di tempo itoe ik diadja ke itoe tempat ma'sijat sama ik poenja broer disanah, itoe koempoelan tarling ko iang djadi sri panggoeng ada itoe iang tjantiek, matjem al-moertadiin Nafa Urbach. Matjem mana bole ? Tijada orang tjantik di Toemase inih, bole djadi inih oknuum brasal dari itoe Kasoeltanan Mindanao poenja nagri, ataw mala kita orang poenja orang prampoewan itoe ? Ternjata poen itoe tjewe kita orang poenja asset, dari Garoet itoe poen...Pantesan tjantiek ja....soenda tea....


Sebahagai itoe kata perpisahan, sebahagai badjidor nomor wahid, kowe misti dengerin inih lagoe legenda Tarling iang dibawaken sama Pancaran Sinar Petromak, silaken meni'matih dibawa ini poen....


Fatime koeaing MP3


Mamoedjiken dengen tabe
koeaing!Post a Comment Blogger

 1. wakakakak.. hei boeng.. itoe si bang oetjzok itoe iang bawa kowe orang beranak ke itoe tempat minoem. boekan ijk..

  hehehe apa fatsal djadie ijk poenja nama inih ikoet tjemar poela.. soessaa...

  ijk denger2 itoe jij oerang soeda la poela djadie itoe roema bordi..eh pidjat poenja anggaoeta ja? bole ikoet itoe sama Meneer Dana van Dombret poenja kesoekaan.. hoeahahaha...

  ingat2 itoe sama kowe poenja anak binih boeng.. djangan loepa sisakan barang satoe doea senti oentoek itoe iang di roema poenja djatah.. :p

  ReplyDelete
 2. sembarangan kowe djikalaw ngomongin ik orang poenja tjitra poen....ik tijada ada oeboenganja poela dengen itoe papie satoe iang dikenal sebahagai radja mesoem delapan pandjoeroe angin poen....ik inih dikenal sebahagai imam di mesdjid sebla ....

  ReplyDelete
 3. boeng sampeyan kuwi djadie imam sholat tahiyatul masdjied sekali aja kok yo disebut2 terus seh...

  huekekkee...
  oh ijk lupa!!
  sampeyan kan sering juga didaulat sebagai itoe imam sholat tobat yah?
  hekekek.. yang dijadiken imam yang paling mbanyak kalakowean ma'sijatnyah supaya diterima..

  hikikikiki

  astaghfirullahaladziem...

  ReplyDelete
 4. Godverdomme zig !
  Ik orang Slam toelen, boekan itoe kowe iang abangan poen....sloeroe Habaib en orang2 Alim van Hadramaoet soeda mahfoem ik poenja kwaliteit iman itoe poen....

  koeaing Al-Habsjie

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top