koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Maen Kertoe Van Koeboeran
Maen Kertoe Van Koeboeran

....sesoenggoehnjah banja orang berpoewasah iang tjoeman bole dapet itoe laper en aoes sahadja..... K ertoe soeda temtoe ada itoe oeb...

Read more »

Kolak Van Mamie
Kolak Van Mamie

....dengen kassie open toedjoeh ana, tambah lagie diaorang bekerdja djoewa, itoe satoe mamie iang tijada bole kowe anggep enteng begitoe...

Read more »

Kedjloengoep Van Der Qoenoet
Kedjloengoep Van Der Qoenoet

K oweorang soeda taoe pan itoe iang mbikin Moehammadijah en Nahdlijin slaloe berseteroe semendja itoe djaman koeda gigit andjing ? Ja ben...

Read more »

mBah Soma
mBah Soma

O esijanjah moengkin soeda lebi dari itoe lapan poeloe taoen poen, aken tapih diaorang poenja gigih mingsih oetoeh, en soeda ampir sloero...

Read more »

Trompa Kapier....
Trompa Kapier....

S oeda pada ghalibnjah di ini boelan soetjie, mistih ada satoe tempo kitaorang adain itoe boeka bersamah. Mahoe itoe kawan2 bae, maaschap...

Read more »
 
Top