koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Koweorang soeda taoe pan itoe iang mbikin Moehammadijah en Nahdlijin slaloe berseteroe semendja itoe djaman koeda gigit andjing ? Ja bener, mas'alah tata tjara peribadatan sahadja sabenernjah itoe poen. Iang paling mentjolo iaitoe mas'alah qoenoet poen. Djikaloe koweorang mingsih tijada faham tentang qoenoet, mangka koweorang mistih kassie gerilja ka masdjied2 kampoeng di sapoeteran soenda itoe. Hampir jakien samoewanjah itoe nahdlijin poen. Abis itoe raka'at terachier mangka soeda temtoe ada itoe do'a pandjang iang dipingpin samah itoe sang imam, iang diaminin samah itoe samoewa djema'ah. Itoe do'a mingsih dilakoewin koetika kowe abis batja soerat pende abis Al-fatehah poen.
...kedjloengoep qoenoet itoe satoe paristiwah iang bikin koweorang poenaj kwaliteit sholat djahadie katjo enbalo...
Djikaloe qoenoet van sholat soeboeh samoewa machloek soeda mahfoem poen, lha djikaloe itoe koetika sholat witir ? Inih baroe kasoes poen. En kasoes ini ada terdjadie di ik poenja masdjied kampoeng itoe poen. Generatie qoenoet temtoe sahadja diwakilkeun samah mBah kita bersamah, mbah Soma ! Pasal Solo afdeeling en sapoeteranjah iaitoe kassie anoet Moehammadija poenja tata tjara, mangka ini mBah bole tampiel sendirih poen. Imam2 iang lebi jongen iaitoe generatie Moehammadijah samoewa, zonder qoenoet babar pisan temtoenjah !

Koetika sholat taraweh mangka penggemar mBah Soma ini begitoe banja poen. Pasal diaorang poenja 'paket kilat' alijas diaorang paling tjepet tempoh sholatnjah sebagih imam dibandingkeun samah imam iang laen. Bahken orang laen kampoeng sahadja soeka itoe ngeloeroeg ka kitaorang poenja masdjied, ada itoe dari Hardjosarie, Temoeireng, Keramat, Lemahabang en pengin (ja, ada itoe dessa iang berdjoeloek pengen....). Mangka itoe djama'ah sholat taraweh djikaloe iang mingpin itoe simbah, soeda mistih loeber sampe ka palataran masdjied, oentoeng tjoekoep loewas poen. Pasal tjoekoep loewas itoela tempoh2 itoe pengeras soewara dari itoe roewang dalem masdjied tempoh kedengerin tempoh tida, sajoep2 sahadja itoe !

Tjilakanjah itoe koetika soeda sampeh itoe sholat witir poen. Troetamah itoe malem awal2 Rhomadhon, banja djema'ah iang loepa djikaloe kitaorang poenja Kjai dessa ianja satoe nahdlijin, temtoe sahadja make itoe qoenoet poen. Soeda soewara pengeras soewara tijada kedengeran djelas, ditamba loepa bahoewa itoe ada satoe orang nahdlijin-qoenoet sebagih imam, mangka bole kowe fikierken, banja iang kedjloengoep di itoe roka'at terachier qoenoet....


qoenoet zonder kedjloengoep....


Kedjloengoep ? Soeda temtoe, pasal abis itoe soerat pende terachier en bijasanjah itoe mBah kassie batja soerat Al-Ikhlaas poen, "Laam jalied wa lam joelad, walam jahoelahoe koefoewan ahad...." mangka bagih orang iang soeda terbijasa sholat aken otomatiek moelain soedjoed poen. Padahal itoe mBah Soma baroe moelain itoe do'a qoenoet. Pasal do'a qoenoet ini dimoelain dengen lafal iang samah dengen takbier, make "Allahoema...." 'Alloh'-njah soeda samah mangka dikita poenja oeteg kassie prenta otomatiek soedjoed poen, blon lagih kitaorang poenja badan soeda letih en tijada fokuus lagih, en oeteg soeda kassie arepan "Wach achiernjah soeda berachier ini taraweh....bentaran kita serboe itoe djaboeran...."

Mangka banja itoe iang soeda terlandjoer soedjoed, ataoe mingsih setengah roekoe sigrah koembali lagi ka itoe positie bedirih. Temtoe sahadja banja iang tjekikikan di sanah sinih, kassie ketawain tingka pola djama'ah kedjloengoep qoenoet inih ! Djikaloe soeda begitoe soeda temtoe koweorang poenja kechoesoekan antjoer leboer ! Iang ada iaitoe perasa'an maloe, terkedjoet setenga matie en merasa dikadalin poen. Moengkin dalem marika poenja atie mala ada iang misoeh2 poen, padahal pan itoe koetika sholat !

Djangan kate djama'ah van der kampoeng laen, ik sandirih sahadja tempoh2 mingsih kedjloengoep poen ! Ja namanjah djoewa manoesija, tempat salah en loepa. Loepa djikaloe ini sholat taraweh sedang dikassie pingpin sama mBah Soma poen. Loepa djikaloe itoe mBah iaitoe satoe Nahdlijin Van Der Qoenoet poen ! Mangka oekoem alam terdjadie, iang kemaren kassie ketawa en tjekikikan samah djema'ah kampoeng laen, mangka ini malem ik iang djahadi 'bintang qoenoet Van kedjloengoep' poen. Maloe soeda djelas poen, maimang itoela kaidoepan kadang kowe kassie edje ka orang laen, laen arie blon temtoe kowe bole edje lagih, lebi boeroe lagie koweorang djahadie iang diedje poen, matjem ik poenja nassieb ini malem !

Tempoh2 sekarang ini sepertinjah itoe mBah, moengkin iaianjah soeda sepoeh toelen, mangka soeda djarang kassie pingpin djahadie imam sholat taraweh poen. Soeda digentih sama itoe oestadz2 iang lebi moeda. Mangka tijada perna lagih ik kassie ketemoewin orang2 iang 'kedjloengoep' lagih. Itoe witir bole berlangsoeng dalem conditie iang 'normaal' sahadja. Terasa itoe ada satoe 'iboeran' iang ilang poen. Iboeran iang bole bikin kitaorang mesam-mesem sandirih pasal keloetjoewan iang alamie sahadja, tijada terbikin sengadja sama sekalih ! Aken tapi ini mBah qoenoet mingsih bole kassie imam sholat soeboeh, en temtoe sahadja itoe qoenoet bole terdjadie djikalaoe sholat soeboeh sahadja, tijada perna lagih di malem2 boelan Romadhon!

Koeaing!
Tijada kedjloengoep qoenoet lagih!Post a Comment Blogger

 1. ik soeda loepa itoe apalan qoenoet poen..doeloe itoe oedjian apalan wadjib SD en SMP poen...

  ReplyDelete
 2. xixixi...maimang loetjoe, pengalaman begitoe djoega ik pernah 'alamin joega

  ReplyDelete
 3. # boeng pitik , kowe orang nahdlijin moerniitoe poen....

  # oon : matjem manah itoe boeng, kowe kassie tjrita doms....

  ReplyDelete
 4. salam kenal Toean. Blog Toean saya taoetkan. tabik!

  ReplyDelete
 5. trimakassie boeng, ntaran ik taoetken koweorang poenja blog djoewa poen....tabe djoewa itoe boewa koweorang !

  ReplyDelete
 6. mangkanjah boeng, djangan tergesah! mikirnja djaboeran sahadja oeteg koweorang... :D

  ReplyDelete
 7. namanjah djoewa itoe boedak ketjil mBah, tjoeman makanan sahadja ian gada di ik poenja oeteg poen.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top