koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Soeda pada ghalibnjah di ini boelan soetjie, mistih ada satoe tempo kitaorang adain itoe boeka bersamah. Mahoe itoe kawan2 bae, maaschappij ataopoen itoe dalem rangka kassie sedeka samah itoe kaoem rodin en miskien poen. Mangka itoe hal-echwal djoewa terdjadih sama ik poenja maaschappij poen. Setijap taoen itoe hal boeka bersamah mistih kita adain itoe poen. Koweorang bole bajangkeun, beratoes orang makan bersamah dalem satoe atjara abiss maghrieb iang begitoe bessar poen. Bole sewa kitaorang itoe satoe hotel iang tjoekoep megah di bilangan itoe Tenabang poen.
...api dibales api, mangka iang menang iaitoe areng endeboe...
Itoe Hotel bole kita kassie djoeloek sebageh hotel poenja satoe djoeragan orang Djawa iang soeda terkenal sebagih itoe orang kaia empoenja ratoesan hotel bessar, Sahid. Mangka satoe roewangan bessar iang dijaorang poenja djoeloek sebageh roewang Soekohardjo, soeda dibikin soelap sebagih tempat boeka bersamah kitaorang poenja maaschappij. Ada dibikin itoe satoe moesholla, tempat woedhoe en tijada loepa poela itoe tempat kassie penitipan koweorang poenja trompa.

Bijasanjah inih atjara mistih dimoelain dengen pengadjijan iang kassie libatken satoe kjai iang soeda kawentar en soeda sering masoep kaloewar itoe laiar katja poen. Temtoe sahadja atjara beginijan tijada afdool djikaloe tijada kasie libatken ana jatiem en pijatoe. Mangka atjara itoe pemberijan sedeka boewat ana jatiem pijatoe djahadie atjara kadoewanjah. Atjara katiganjah, iang soeda mistih ditoenggoe2 iaitoe atjara boeka bersama poen, bila lagih kitaorang bole makan ena en graties djikaloe boekan dalem ini atjara poen ? Temtoe sahadja seabis itoe diadain itoe sholat maghrieb berdjama'ah en dilandjoetken samah itoe sholat taraweh berdjama'ah poen.

Sholat taraweh ? Ja, betoel....ik tahoe iang koweorang samoewa kassie fikieran. Maimang rata2 orang dateng paling banter tjoeman sampeh itoe itoe boeka bersamah. En itoe oknuum panitija pasal soeda pengalaman bertaoen2 mangka tijada maoe ketjolongan poen. Mangka marika orang kassie goenain itoe politiek litjik, iaitoe kassie sandera trompa en sepatoe di itoe tempat penitipan poen ! Apa pasal ? djikaloe tijada dikassie sandera, mangka soeda mistih sholat taraweh bole djahadi zonder djama'ah, pasal banja djama'ah iang tijada soeka ikoet sholat taraweh poen, temtoe sahadja dengen berbageh alesan.

Alesan iang masoep akal iaitoe, wong dija orang boekan moesliem poen, ngapain mistih ikoet sholat ja ? Lho boekan moesliem ko ikoet boeka bersamah, apanjah iang mistih diboeka ? Tijada penting boeng ! iang penting makan bareng en graties itoe. Alesan iang kadoewa iaitoe rata2 itoe boeroeh roemahnjah djao2 dari ito tempat boeka bersamah poen. Ada iang di bilangan Bekassie, Tangerang, Bogor en paling djao iaitoe Soekaboemi poenja afdeeling itoe poen. Mangka daripada boeka di Tjawang atoe boeka di sembarang djalan, lebi bae boeka di hotel megah poen djahadi, kapan lagih ?

Ik en ik poenja kawan,Iman, temtoe sahadja soeda sedar aken ini hal echwal poen. Mangka kita poeter oeteg matjem manah itoe tjaranjah kitaorang poenja trompa tijada didjadiin sandera sama itoe oknuum penoenggoe penitipan terompah itoe. Tadinjah kitaorang mahoe kassie itoe kitaorang poenja terompa di sembarang tempat poen, aken tapi ketahoewan djoewa
"Boeng koweorang pigimanah itoe, inih ada tempat penitipan ko koweorang taro terompa sembarangan sahadja....sich ?"
Watricht ! Soeda tijada bole bilang apa2 kita poen, mangka kita mistih toeroet apa kata itoe oknuum pendjaga penitipan trompah poen. Mangka kitaorang sigrah ambiel itoe aer woedhoe en sambil kassie sijasah matjem manah kitaorang bole ambiel lagih itoe terompa tanpa ada itoe satoe konfliek iang berartieh.


trompa kapier....


Mangka seabis itoe attahijaat achier, kitaorang sigrah ka itoe penitipan trompa en sigrah kassie kita orang poenja kertoe penitipan...
"Boeng, tjepet nich, kitaorang mistih ke ini hotel poenja lobbie....mongsok kitaorang mistih tjekeran poen, tijada sopan babar pisan itoe poen..." kata ik dengen alesan poen.

Eh, itoe toekang djaga tampakjah mingsih lingloeng van bingoeng itoe, maen kassie sahadja ik orang samah iman poenja terompa...Wach...ini kita orang kassie djoeloek sebagih, poetjoek ditjinta oelam poen tiba, maoe itoe oelam moedjaer, lele ataoe poen oelam paoes tijada beda itoe, iang penting kitaorang slamet ambiel itoe trompa tanpa satoe adoe moeloet iang berarti. Mangka kita sigrah make itoe trompah dengen terboeroe2, en tampaknjah itoe ada satoe pengawas toekang trompa iang kassie tengo kitaorang poenja klakoewan sigrah kassie hardik ka itoe toekang toenggoe penitipen trompah..


"He....dassar koweorang tijada bole dikassie amanah...tijada satoe oknuum poen iang bole dikassie dijaorang poenja trompa seblon itoe sholat taraweh berachier.....awas koweorang ntaran ik lapoerin samah kitaorang poenja tawkeh..." bentanjah dengen ganas....

Mangka ik poenja kawan2 iang kabetoelan blon kassie ambiel trompah mistih kassie akal bole ambiel itoe trompa iang disandera poen. Satoe kawan iang berdjoeloek Marlin Parlindoengan Hoetabarat --temtoe sahadja boekan moeslim-- laloe kassie kertoe itoe poen...
"Boeng ik mahoe ambiel ik poenja trompa...."
"Tijada bole pa, maap , kitaorang poenja tawkeh kassie prentah begitoe..."
"Apa2an itoe...ik pan boekan moesliem...mongsok ik soeroeh ikoet sholat...apa perloe ik mistih kassie oendjoek ik poenja itoe KTP poen ?"
"Tijada pedoelih pa....ik pokonjah kassie lakoewin prentah ik poenja tawkeh....bapa sholat djoewa bagoes poen..djahadie itoe moeallaf..."
"Maimangnjah kowe orang soldadoe ,mistih oekeoem bessie samah prentah atasan poen ?" itoe Marlin moelain meradang mara...
"Pokoknjah tijada bole poen...."

Pasal kassie denger itoe satoe adoe moeloet mangka ik poenja kawan iang berdjoeloek sebagih Oddie, oerang awak aseli -- moeslim moesiman --lantas poeter oeteg matjem manah itoe tjari sijasah boewat kassie kelaboewin itoe oknuum pendjagah iang sangar itoe poen.... mangka atas ik poenja saran beginih :
"Boeng Oeddie, itoe iang ngakoe orang serani sahadja tijada lakoe, mangka lebi bae koweorang ngakoe sahadja sebagih orang Boedha ataoe itoe kominis sekalijan, moengkin berasiel itoe boeng...."
"Hoess...ngawoer sahadja koweorang, mongsok oeroesan terompah ik mistih pindah Agama itoe poen..."

Mangka itoe Oddie sigrah madjoe ka itoe penitipan trompa....

"Boss....ik poenja trompa ketoeker ini poen..." sambiel dijaorang sorongken satoe boengkoesan karoeng iang entah berisih apa...hmmm....pintar djoewa inih ana....
"Lho ko bole ketoeker...koweorang mahoe njolong ja ?"
"APA ???? ATI2 KOWEORANG POENJA MOELOET POEN....!!"
"Boektinjah itoe kassie keliroe ambiel, oentoeng ketahoewan..." djawap itoe pendjaga trompah tijada mahoe kalah poen....
"LANTASS KOWEORANG MAHOE APA ITOE ?" itoe Oddie roepanjah soeda terlandjoer ngamoek, sambiel dijaorang bole pantengin dijaorang poenja mata mera....

Seiring dengen itoe ternjatah itoe si Marlin Koendang Hoetabarat, soeda kassie lompat masoep ka itoe tempat penitipan trompa en tjarie sendirih dijaorang poenja trompa, tengo ada kawan iang brani lontjat masoep, mangka itoe iang laen langsoeng kassie serboe ka itoe tempat penitipan trompa poen.....
"Serboeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...............!!"

Mangka kekatjoewan iang terdjadie iaitoe mirip anarkhie poen....pendjarahan trompa iang membabiebroetaal !! Itoela kitaorang poenja tabijat, iang satoe paksain kehenda, iang dipaksain ikoet bales djoewa dengen segala tjara aloes mahoepoen kassar poen. Djikaloe perloe kassie akoe sebagih satoe orang kominis sahadja bijar bole dapet itoe trompa !!

Koeaing !
Make terompa kemanah2 !Post a Comment Blogger

 1. kesempatan toew ambil trompa iang lebi bagoes itoe poen

  ReplyDelete
 2. .....ik boekan orang seperti itoe boeng....hehe...

  ReplyDelete
 3. koweorang poenja atjara boeka bersama tijada ajak-ajak poen..

  ReplyDelete
 4. wach ja mahap ito boeng, ik tahoenjah sahadja dari ik poenja kawan poen.....ik fikier tangal sapoeloe inih.....

  ReplyDelete
 5. boeng, koweorang perna tidak pake trompa sapi? ito trompa didjamin awet poen. terbikin dari kitaorang poenja ban. Djahadi ada trompa merek Savero, Good Year, Bridgestone... tertengo tjotjok boewat koweorang poenja tjeker poen... :P

  ReplyDelete
 6. wach, tijada tjotjok mbah itoe....ik poenja tjeker itoe tjeker ambtenaar poen, tijada tjotjok samah itoe tjeker djongos van koeli....

  ReplyDelete
 7. Ngakak saiya batja kowe orang pny tjerita ini, sampai segitu broetaalnja mereka ambil sandal sahaja..

  ReplyDelete
 8. begitoela adanjah sinjo Kevin...boeka poewasa djoewa soeda boekan monopolie orang Selam poen, ik poenja kawan2 Serani djoewa ikoet tijada terkatjoewalie...bahkeun iang hindoe poen ikoetan djoewa..iang penting makan en koempoel2njah itoe poen...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top