koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Doeren Gadjah Kopet....
Doeren Gadjah Kopet....

I ni tempoh sedeng itoe moesim doeren, kowe orang soeda bole bikin teba itoe baoe boewah bangsat mistih menjebar seantero pandjoeroe do...

Read more »

Tjembengan Van Tasikmadoe
Tjembengan Van Tasikmadoe

T jeng Beng. Itoe satoe kabijasa'an ataw itoe orang Tjina poenja adat en istiadat poen, iaitoe kabijasa'an boewat kasie tabe s...

Read more »
 
Top