koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Sabermoela dari ik poenja leher iang sakit sekalih, dikarnaken itoe malem ik ada so django tidoer di atas oebin tanpa itoe tilam alijas boegil sahadja itoe. Soeda begitoe ik ngidoepin itoe kipas angin dengen kentjengnjah. Bangoen pagih djoewa ada itoe rasa tijada ena di ik poenja leher poen, aken tapi tempoh itoe ik poenja tjalon binih ada atjara di ianja poenja oom di bilangan djaka sampoerna van Becasie poenja afdeeling.

Begitoela, ik brangkat kesono dengen broer ik poenja oto, kodo' mera, iang bangsatnjah tijada poenja sandaran leher....soeda begitoe ik terdjeba matjet di itoe kalimalang weg iang sangat parah poen. En itoe pendingin oto, tijada bole diseteel lagih, disebabken itoe soeda dool, djahadi selama itoe matjet, itoe angin dingin langsoeng ke ik poenja leher en moeke poen ! Hatsilnjah adala ik tijada bole menengo sama sekali. Kita orang bole bilangin sebahagai itoe sala bantal. Matjem waiang koelit sahadja djikalaw ik mistih nengo ke kanan atawa ke kiri.

Boekannjah ik tijada broesaha en berichtijar ke sono kemarih, moelain dari itoe Hadji Ahmad, doekoen pidjet iang soeda kawentar van koeningan, sampe ik olesin make itoe minja tawon tjap orang tjina tetep sahadja tijada mempan ka ik poenja sakit itoe. Achiernjah ik tjoeman bole pasrah aken ke'adaan inih. Kiranja Toehan Allah djoewa iang bole bikin ik bertemoe dengen ik poenja tabib penjemboeh iang tiada perna ik sangka2 itoe....

"Plaak...plok ....dezigh....ik hadjar kowe orang inlander
koppig...!"
selang tiga boelan ....
Lepas tiga boelan dari itoe penjakit leher tida bole nengo, ramboet ik soeda pandjang, en sa'atnjah itoe ditjoekoer ik poenja ramboet poen. Kabetoelan di deket ik tinggal ada itoe tertengo saboewa tempat tjoekoer iang tertoelis sebahagai Toekang Tjoekoer Permata, van Garoet ! Semendja ik ketjil sampe ik berbinih, ik bole poenja toekoeang tjoekoer slaloe itoe orang Madoera, ik blon perna njobain itoe orang Garoet itoe ada keachlian.
sadjoeroes kamoedijan....
Langsoeng sahadja ik masoep ke itoe roema tjoekoer en minta ik bole dipotong sebahagai gaia soldadoe KNIL. Moelain dari itoe pertama menggoenting, memoles en merapiken samoewa berdjalan sesoewain brosuur, aken tapi iang mbikin ik poenja ati terlondja2 adala itoe sessie pinalnjah. Tijada disangka2 ik poenja djidat van kepala dipoekoel2 sama itoe tlapa tangan "plak....plak...plak..."


Orang barbaar van Garoet....

Godverdomme zig ! Tijada angin tijada oedjan langsoeng itoe dihadjar sama itoe toekang tjoekoer koerang adjar, blon sempet abis ik poenja kaget, ik poenja leher ditekoe ke kanan en ke kirih, "kreggh....kroegh..." Boedjoebangsat! sakitnjah tijada keroewan itoe, apalagi ik sedang tijada bole menengo slama tiga boelan......ternjatah itoe toekang tjoekoer van Garoet poenja standaard dalem melajanin dia orang poenja pelanggan, iaitoe tambah pidjit ! Ik sendirih djoewa hairan kliwat2, apa patsal ? ik poenja daoen koeping bole ditari sama itoe oknuum...."kreegh..."

Djabang bajie, itoe koeping saoemoer2 blon perna ik apa2in, inih maen tari' sahadja en boenji, matjem manah djikalaw lepas poen ? Mahoe digentih sama itoe daoen pintoe ? Tjritanjah ik dapet bonuus pidjit ala bangsa barbaar inih mah...

Saperminoeman teh kamoedijan.....
Aneh bin adjaib, ik poenja sakiet iang slama berboelan2 tijada obat en tabib iang tjotjo ko tiba2 sahadja ilang ! Alkamdoelila ik oetaraken sama Toehan Allah itoe poen. Ternjata itoe hadjaran toekang tjoekoer barbaar vaan Garoet dengen 'tales van Buitenzorg' njah iang djarinjah sahadja segede itoe pisang radja, menjemboehken ik poenjah penjakit tijada bole nengo ! Terpoedjila kowe orang ,he toekang tjoekoer barbaar van Garoet.
Sjahdan semendja itoe ik djahadi langganan tetep itoe roema tjoekoer van garoet....lha kalaw kowe tjoekoer kamanah itoe ?

Post a Comment Blogger

 1. tong kitu atu mbah.....urang garut teh oge jalema ! Sia teh keterlaluan, mani kejem siah !

  ReplyDelete
 2. hehe..

  kaloe ik mah biasanja coekoer di saloon pun banci punja :d

  ReplyDelete
 3. Boewat ito eboeng Tjepot, kowe djahadi orang ko sebegioe moeda tersinggoengjah, tijada bagoes boewat kowe poenja djantoeng itoe boeng !

  Sinjo sstkr, djangan2 kowe tjoekoer d salon ploes itoe poen ? Boekan dipidjit lagih itoe mah, aken tapi 'saling memidjit' sama itoe wadam poen.....

  ReplyDelete
 4. boeng koeaing! Saluut ijk sama jij poenja tulis... Soeda doea hari itoe ijk batja semoea jij poenja itoe blog poen. Satoe tempoh bilamana ijk itoe web soeda ijk perbahroei, ijk kepingin boeat link ke jij poenja laman. Bole tida?

  ReplyDelete
 5. Boeng Oedin, soeda temtoe sangatla bole itoe poen.....kowe orang kenapa mistih noenggoe berlamah2 dalem mbikin itoe laman blog poen ?

  Sigrah sahadja kowe mbikin sekarang inih, wong itoe sangatla moeda zonder soesa barang sadikit....

  Djikalaw kowe merasa tidakla zaken dalam ini hal-echwal, ik bole kasi oendjoe ka kowe orang kapan poen kowe boetoeh itoe....iang penting adla klaaar, djikalaw soeda naar samah klaar kowe poetoes asa itoe tidala bae poen....!

  Tabe!

  ReplyDelete
 6. ik tjoema hairan boeng, kowe orang bisa ndapetin itoe poto dari manah tho?

  ik djoega hairan, kowe orang ko bisa ia sakit leher sampai ampir sratoos ari?

  ReplyDelete
 7. walah, ada sepasang meneer bersitegang. Emang si toekang tjoekoer diapain meneer koeaing?bukankah justru dipuji meneer koeaing? Kok meneer tjepot malah ngamuk?

  ReplyDelete
 8. boeng cyclers : maimang itoe boeng, soeda samoewa tjara ik pake aken tapi itoe penjakit mingish sahadja kerasan poen....

  boewat anoniem : moengkin itoe meneer tjepot sedang dapet boelan poen....

  ReplyDelete
 9. Ik poenja joeroes warisan nenek mojang mengataken bahwa bantal panas goed oentoek jij poenya leher jang sakit itoe poen

  ReplyDelete
 10. boeng onani, kowe poenja obat tijada seboeroek nama kowe orang boeng, trimakasi !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top