koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

KONIDIN Tjerita 2
KONIDIN Tjerita 2

.....mangka Si Parmin kassie antem dia poenja badan ka itoe loko spoor iang tenga liwat..... Abis Gelap Terbitla Terang K adjadijan ian...

Read more »

K O N I D I N     Tjerita 1
K O N I D I N Tjerita 1

Tijada Poetoes Diroendoeng Malang S jahdan ada satoe orang prampoewan djawa iang soeda kassie rantaoe ka itoe Batavia sebagih djongo...

Read more »

Matinja Mr.Amir Sjarifoeddien
Matinja Mr.Amir Sjarifoeddien

S iang iang terik itoe ditenga2 satoe padang ilalang, di satoe doesoen iang berdjoedoel nDjethis, di sebla koelon Goenoeng Lawoe ada sa...

Read more »
 
Top