koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Djepoen, taoen 1500-an, Djaman pergola'an en peprangan iang tijada koendjoeng henti....

Djikalaw koweorang poenja itoe boeroeng pijara'an, en swatoe sa'at itoe boeroeng mogo' boewat mengotjeh, maka tiga tokoh oetamah dalem sedjarah djepoen koeno aken mengambil ini langkah :

1. "Boenoeh sahadja itoe boeroeng keparat...!" (Oda Nobunaga)
2. "Kita bikin itoe boeroeng pingin mengotjeh matjem mana tjaranja poen...." (Takechiro Hideyoshi)
3. "Toenggoe sampe itoe boeroeng berkitjaw sendirih...." (Tokugawa Ieyasu)

Nobunaga achiernjah diembat ole sala satoe djendralnjah, dikarnakeun itoe djenderal sakit atih, perna di permaloeken sama itoe orang didepan itoe djendral iang laen. Didjedoekin dia orang poenja kepala ke lante matjem andjing koerap ! Hideyoshi achiernjah iang dapet itoe sagala kakoewasa'an....aken tapi setla njerboe Korea en kalah sama itoe soldadoe Ming, achiernjah iang ada dapet kedjaja'an sama itoe ana toeroen-temoeroennjah iaitoe Tokugawa Ieyashu, iang bole dapet peneroesan djahadi shogun terlama itoe di Djepoen !
Lereng lawoe, achier 1931....

Di depan ik ada itoe satoe tempat boenga toedjoeh roepa iang soeda ditjampoer dalem baskom aer poen. Ik poenja goeroe merapal itoe isi baskom. Di ik poenja blakang poenggoeng, ada ik poenja kawan2 sepergoeroewan iang ada badan paling keker, si DjeDje (orang Tjina), Kenoel (Djawa), Tjen Tjen (Tjina, sepoepoe si Djedje) en Agoes (Arab).
"Tjoeba koweorang ikoetan ik poenja mantra ja koeaing ! "
" Ja Pa'...."
"Sedoeloer papat pantjer limo djedjer ari2, he kowe sedoeloerke kowe podho teko'o, akoe boetoeh pitoeloenganmoe...."

...sedoeloer papat kakang kawah adi ari2 limo pantjer Alloewamahitem...
en itoe rapal djapa mantra teroes beroelang....ik poenja kepala mengangoe2 matjem orang headbang tanpa bole ik kontrool lagih.....makin tjepet...tjepet...tjepetBLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRR !!!

Soewatoe daja koewasa kakoewatan iang sangat besar mendorong ik poenja badan ke blakang, menjepa itoe baskom mengenai goeroe ik poeja moeke en ik bole menghempasken ik poenja kawan2 iang mendjagain di blakang ik....sampe itoe ik poenja kawan2 pada kedjengkang tijada keroewan djaoeh ke blakang....ik bole itoe angkat medja kajoe djati dengen berat berkati2 hanja dengen itoe satoe tangan kiri ! Ik sentil itoe medja....hantjoer berkeping2 !
Godverdomme zig ! Tenaga darimana ini poen ? Sadoeloer item ik ternjatah....


Alloewamah....


Ternjata ik poenja 'sodara' iang kaloewar adala sodara item, alijas aloewammah ! Dalem ini hal adala Nobunaga poenja djiwa ! Mingsih ada lagih itoe Amarah en moetma'inah. Djikalaw amarah adala sodara mera, djikalaw moetma'inah adala sodara poeti ! Kiranjah itoe hideyoshi en Ieyasu adala gaboengan dari moetma'inah poenja djiwa poen, en pada achiernjah itoe iang berdjaja !

Nagri Tjina, djaman tiga negara....
Ada lair itoe sorang tjerdi-pande berdjoeloe Tao, iang brasil itoe menamatken dia orang poenja fikiran aloes dalem satoe kitab iang berdjoeloe sebahagai
"Tao Te Tjing" alijas "Kitab Segala Harmonie". Itoe si engkong ada ambil lambang iang dipake sebahagai itoe bendera Negri Korea kidoel tempoh sekarang. Satoe boeletan iang terdirih dari oensoer poeti en item. Aken tapi dalem itoe warna item ada setiti poeti, dalem itoe werna poeti ada setiti warna item poen ! Bahken ini nabi orang Tjina sahadja mengakoewin bahoewa dalem segala kebaekan sebesar apapoen itoe mistih ada sedikit kedjelekan, begitoe djoewa ada itoe kabalikannjah poen, dalem itoe satoe sipat chijanat iang besar poen mistih ada itoe setjertjah kaloehoeran itoe.....


Sang Tao Nae kebo....


Ik termasoep Nobunaga, ik poenja potentie sodara item sangatla besar poen, ik sedang dalam tahapan itoe manoedjoe moetma'inah poenja daia, bladjar itoe nahan si item agar tijada kloewar tanpa itoe tijada bole dibendoeng !....inti dari Pantjasila adala pengendalijan dirih....

Iang paling soesa dalem ik poenja sikap adala mengendaliken amarah itoe poen. Ik perna itoe beroetjap tijada mahoe mengadalken ik poenja rasa amarah lagi sebahagai panglima, ik perna mahoe mati dibatjo' preman Djatinangor daroessallam, ik pernah ditantang itoe doeel badi' dalem saroeng poen,ik perna di krojo orang2 Palembang gara2 ik slaloe mengedepanken amarah en otot dalem ik poenja pergaoelan. Blon lagih rasa itoe was2 dalm kitaorang poenja idoep.....djangan2 ik ditoesoe tanpa ik sadar poen.....

Ik poenja kawan bilang
" Sekali kowe djahadi itoe Nobunaga, tijada bole kowe berali mendjahadi itoe Hideyoshi, itoe swatoe takdir poen....tijada bole kowe mentjoeba itoe mengoebahnjah poen....." Moengkin sahadja, aken tapi kitaorang pan dikasi keachlian oentoe bersikap moenapiek, itoe sikap aseli kita bole moentjoel djikalaw kita paas marah sahadja (gawat poen...) Mangka koweorang djikalaw ada ingin tahoe itoe kowe poenja perangai aseli, perhatiken djikalaw kowe sedang ngamoek poen, itoe aken kaloewar kowe iang sadjoedjoer2njah itoe !

Djadi, sodara apaka iang ada moekim di kowe poenja tabiat ? Aloewammah, Amarah ataw moetma'inah ? Koweorang ada pengen mendjahadi matjem Nobunaga, Hideyoshi atawka itoe Tokugawa Ieasyu ?
Koeaing !
Nobunaga Aloewammah iang sedang manoedjoe Hideyoshi-Moetma'inah

Post a Comment Blogger

 1. wahh..., djikalaw itoe meneer Nobunaga poenja boeroeng dalam tjelana tidak mahu erectie poen, apa diboenoeh djoewa itoe boeroeng? Bisa beroebah mendjahadi bentjong poen...

  ReplyDelete
 2. Boeng, itoe meneer mati dengen tjara merobe dia poenja peroet sendirih alijas seppuku....djangan kata itoe boeroeng, peroet sahadja dia orang sobe poen.....

  ReplyDelete
 3. koweorang maimang betoel itoe. tapi mati dengen tjara seppuku lebih terhormat itoe dibandingkeun mati karena memotong boeroeng sendiri. ik jadi pingin ketawa itoe djikalaw membaiangkeun itoe meneer Nobunaga memotong diaorang poenja boeroeng poen...

  ReplyDelete
 4. Kowe orang perna beladjar itoe elmoe di goenoeng lawoe boeng?

  itoe kowe orang poenja goeroe mingsi ada tida? ik mahoe beladjar itoe elmoe..

  ReplyDelete
 5. boeng cyclers, maimangnjah kowe bakal bole koewat poen ?

  ReplyDelete
 6. hoeahahaha..

  iang bener boeng.. kowe soeda maoe beroeba ini?

  gehehehe.. djangan2 ini lagi pake itoe toepeng poen..

  djangan sering2 pake toepeng poen ach.. nanti djahadi terdjeba' dalem lakon iang lagi kita orang maeinkeun..

  hehehehe

  ReplyDelete
 7. Sedjatinjah samoewa orang memake topeng, topeng adala sendjatah, topeng adala peloemas dari itoe pergaoelan poen. Ik sedang broesaha boewat ada pake ioe topeng iang setipis2njah poen.....

  Tijada bole orang tida pake topeng di ini doenija, idoep bakalan antjoer en tijada itoe tata en krama dalem kita ada beerinteractie sama orang rame....

  ReplyDelete
 8. wesheweshewes..

  ternjhatha sampeijan bener2 bole itoe oesaha boeat beroeba..
  ijk soeda poela bole liat inih asielnja poen..

  biasanja itoe makian iang keloewar kalaoe ada orang iang bole2 pantjieng itoe kowe poenja mara...

  hehehehe... tabe' boeng.. tabe'...

  ReplyDelete
 9. Boeng, pisoehan itoe boewat ik boekan slaloe perlambang itoe kadjengkelan poen, itoe soeda mendjahadi ik poenja gaia bahasa iang mantabh poen.....djadi tijada bole kowe djadiken ik poenja pisoehan sebahagai ada toe proebahan.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top