koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Kissah Pendekar Kedjawen - VI
Kissah Pendekar Kedjawen - VI

Pakoe boemi brenti oedjan Iang bikin koeaing bertahan bladjar ilmoe silat di pagoeron tritoenggal iaitoe mahoe dapetkeun itoe elmoe pa...

Read more »
 
Top