koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Pakoe boemi brenti oedjan

Iang bikin koeaing bertahan bladjar ilmoe silat di pagoeron tritoenggal iaitoe mahoe dapetkeun itoe elmoe pakoe boemi iang soeda kawentar ianjah poenja keampoehannjah....(koeaing poenja fikieran)
Pakoe boemi iaitoe satoe elmoe iang bole bikin orang kassie tempel ke apapoen iang ada dima'soed samah orang iang kassie koewasain itoe elmoe. Koweorang bole dikassie tempel van dinding, van tanah, van poe'oen en iang laennjah. Mangka soeda bole koweorang poenja kassie bajangin bahoewasanjah itoe elmoe bikin orang iang kowe moesoehin diem zonder bergerak en nempel ka satoe benda itoe. En bagoesnjah itoe elmoe tjoeman dikassie kendalikeun samah kitaorang poenja kemampoewan fikieran sahadja poen !
...sampe sa'at terachier bladjar di itoe pegoeron koeaing tijada perna dikassie pakoe boemi
poenja elmoe...
Pa Bambang , ik poenja goeroe blon perna kassie adjarien kitaorang aken inih elmoe poen. Iang bole ik soeda tengo iaitoe mala elmoe iang kassie brentih oedjan dalem sekedjap ! Tempoh itoe kitaorang soeda masoep dalem achier van peladjaran tatar. Mangka kitaorang soeda samoewa kassie pilih tempat bole boewat kassie meditatie, make djoeroes satoe sampe itoe doewa welas.

Kabetoelan ik poenja positie di satoe podjo antara itoe gedong iang satoe dengen gedong iang laen. Antar gedoeng itoe poen dikassie pissah samah satoe roewang terboeka zonder atap poen. Mangka passal itoe malem pas oedjen deres mangka soeda mistih sapa poen iang kassie liwat itoe tempat moesti bassah en koejoep poen !Koeaing sedeng makoe boemie....


Mangka soeda dikassie tatar di kitaorang poenja tempat soeda tibah kiranjah tempo itoe boewat kitaorang poenja goeroe boewat pinda ke laen tempat. Ianjah mistih soeda kebasahan dalem itoe hal echwal. Aken tapih toenggoe doeloe boeng ! Ik poenja goeroe soeda bole diem di satoe sisi gedong iang aken diliwatin sama ianjah. Ianjah poenja tangan terbikin sedakep, soeda kassie kosen en diem ianjah. Kassie adep ka atas en adjaibnjah, dalem sekedjap itoe oedjan iang deresnjah tijada kira2 bole sekoenjoeng2 brenti begitoe sahadja !

Godverdomme zig !

Itoe satoe demonstratie boewat kitaorang samoewa bahoewasanjah mingsih banja elmoe kitaorang van goeroe iang blon dikassie toelarin ka kitaorang poen ! Semingkin poenja semangat sahadja ik mahoe koewasain elmoe pakoe boemi poen !

"Pokoke ik blon brentih beladjar djikaloe blon koewasain itoe elmoe pakoe boemi..." begitoela ik poenja tekad soeda terbikin. Mangka semendja itoe kadjadijan itoe malem , ik semingkin radjien sahadja bole dateng ka itoe pegoeron. Iang tadinjah satoe minggon sekalih djahadie bole doewa kalie, tempo2 mala tiga kalie poen. Aken tapi soeda matjem bijasa dalem ini idoep, sampe ik pigih dari itoe pegoeron itoe elmoe blon perna ik koewasain, passal tijada diadjarin poen, entah kenapa itoe....

Koeaing !
Soeka makoe noniPost a Comment Blogger

 1. boeng, sekarang dimana goeroe koweorang? ik djoega mahoe itoe beladjar begitoean, kedengerannja mantap

  ReplyDelete
 2. Watricht ! Ik sahadja tijada tahoe poen beliaw ada dimanah tempoh ini ! Tempo arie ik ka solo soeda tijada ada itoe roema. djikaloeo kowe bladjar kadigdajan matjem ginih, kowe mistih sijap tijap arie ditangtangin orang maloeloe, kassar en aloes....

  ReplyDelete
 3. moengkin maimang itoe elmu tidak ditoelarken sama kowe orang boeng, itoe goeroe soeda poenja firasat boeroek poen, bakal disalah goenaken boeat makoe noni-noni bijar diem tak berkoetik.

  ReplyDelete
 4. Hahahaahndjieng !
  Betoel djoewa kowe orang poenja fikieran boeng...ik mala djahadie kassie bajangin bilamana itoe hal echwal bole ada kadjadijan sama ik orang....hmmm....soeda temtoe noni Happy Salma ik libas poen :P

  ReplyDelete
 5. dalem hal ichwal jang demikian,koweorang koedoe ati2 djikalaw memakoe itoe noni2, karena djikalaw salah dalam memakoe, bisa2 koweorang memakoe ito silit noni2, dan diaorang bisa ndjerit2...

  ReplyDelete
 6. Bole sesoewain betoel samah koweorang poenja djoeloek boeng, silit pitik sobo kebon opo hajo ?

  ReplyDelete
 7. djikalo jij beloen bisa itoe ilmoe pakoeboemi jij bisa bladjar doeloe itoe lagoe Restoe Boemi dari itoe kelompok ben Dewa poen!!

  ReplyDelete
 8. resto zig soeda bole dapet van djeman koeda gigit besie itoe...

  ReplyDelete
 9. waaahhh... sayah orang pribumi mauw diajarin ilmuuuwww...!!!

  ReplyDelete
 10. Woeach!Ilmoe iang kassie brenti oedjan? Djaman itoe beloem oesoem itoe perkakas iang namanjah pajoeng ja Boeng?

  ReplyDelete
 11. kan maimang lebih baek koewasai elmoe pakoenoni daripada pakoeboemi to? Kalo pakoeboemi nanti barang koweorang bisa nantjep ke tanah malah dikira kitiran modhel baroe poen

  ReplyDelete
 12. #non tika : soeda sijap dengen itoe lakoenjah non ?

  #guntur : soeda sahadja poen, temtoe sahadja. Aken tapih lebi manteb pan djikaloe zonder pajoeng akn tapi koweorang tetep garing sedeng iang laen koejoep ?

  #moes jum : hehhehehehhe..betoel poen boeng, kowe orang kasie ide mesoem maimang haibat, tijada kalah samah itoe kawulo mesoem...

  ReplyDelete
 13. huehehehe....koweorang semangkin loetjoe poen!

  ReplyDelete
 14. salah poen, iang djelas ik semingkin tampan roepawan itoe poen....

  ReplyDelete
 15. mbok itoe pendekarnjah sekali kali menyoembang oentoek anak anak tsanawiyah. hehehe

  ReplyDelete
 16. Insja Alloh poen...tinggal oeboengin ik poenja email sahadja....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top