koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Balekno Balenone I
Balekno Balenone I

B ilaka koweorang pigi ka itoe pengadjijan ? Sama dengen kowe, ik sendirih soeda loepa itoe kapan terachier pigi ka itoe peng...

Read more »

alif si boedak gerilja (III)
alif si boedak gerilja (III)

Dalem kisa iang soeda berlaloe dikisahkeun, Alif dikasie rotie en kedjoe dari satoe soldadoe Olanda, iang djato kesijan pasal poenja ana s...

Read more »

PASSER KAGET TEROES
PASSER KAGET TEROES

T ida tjoeman koweorang sahadja iang bole kaget, passer poen begitoe ! Apa pasal ? Kowe fikir itoe passer iang ada di sebla kampoeng ko...

Read more »
 
Top