koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

S emangkin ari semangkin soesa sahadja idoep di betawie inih. Semendja' itoe ongkos minja nae, iang laen tijada mahoe kala poen. Ntaran lagih itoe ongkos elektriek djoewa nae poen, blon lagih itoe ongkos beras, goela.....tijada brentinja itoe harga2 nae. Apa iang misti sigra kita lakoewin ? Terea2 ? Soeda banja iang nglakoewin ? Mogo makan sambil didjahit kowe orang poenja moeloet ? Tijada iang menggoebris poen !! Menggranat itoe senaian ? Males! Ari ginih kowe orang broeroesan gawat djikalaw ngomong soalan bom poen ! Djikalaw difikir2 maimang poenja wang banja itoe kita tengo menjenangkeun. Tijada mikir djikalaw ini ari harga melamboeng dengen broetalnjah...iang ada misti maen roial en seneng2 maloeloe...
Pertanja'annjah tempoh sekarang inih adala, matjem manah kowe orang menghatsilken wang banja ? Dengen sebahagai kowe orang gadjian maschapij, tijada moengkin kowe mengedjar harga2 kaboetoehan idoep dengen kowe orang poenja penghasilan tetep poen. Kowe orang poenja penghasilan bergera dengen koerpha datar sedangken itoe harga kaboetoehan bergera dengen koerpha naek dengen tjoeramnjah ! Matjem mana mahoe ngedjer poen ? Ole sebab itoe mari kita fikirken djalan satoe2njah soepaia kowe orang poenja beban idoep tida begitoe keras poen, iaitoe menambah penghatsilan en mangoerangin pangaloewaran poen.


Ini asoemtie dibikin djikalaw kowe orang sebahagai itoe orang gadjian swatoe maschapij poen. Djelas sahadja kowe poenja wektoe habis di kowe poenja maschapij, en kowe tijada brani kaloewar dari kowe orang poenja kerdja'an seblon kowe misti dapet penghasilan iang mendjandjikan pan ? Mangka dari itoe kowe misti bekerdja sehabis kowe orang poenja djem kantor ataw pas djem kantor ( koruuptie tempoh ). Soeda djelas kowe orang poenja energie misti sigra abis setla sehari penoe mengoeras energie di kowe oenja kantoor poen, djadi misti ini gawejan iang mamboetoehken energie sadikit sahadja itoe. Ik mangoesoelin pelbagai tjara en djalan diantaranjah adala :
1. Ngipri ataw pasoegihan
2. Djoewalan tjandoe
3. Mendjahadi germo
Iangpertama:NGIPRI

Kowe bole mili mana iang sekiranjah tjotjok dengen kowe orang poenja kapribadijan. Mitsalken kowe orang soeka saiang sama itoe oknuum ana2 mangka kowe orang bole mili itoe toejoel sebahagai mediuum poen. Djikalaw kowe soeka death-metal ik sarananin itoe make si boeto idjo poenja mediuum. Nha, djikalaw kowe orang soeka iang mesoem2 matjem wanita itoe, ik saranin kowe orang make itoe Nji Blorong poenja gaia. Apa patsal ? Di itoe gambar biskop Nji Blorong, advent Bangoen sahadja bole kaja raia en bole mengentot itoe soesannah, opo tijada ena poen?
...tanem gandja en
terna toejoel adala djawapan dari malaise ekonomie di oost indie belakangan ari ini poen...


Ik sendirih dikarnaken soeka saiang sama ana2 ketjil, ik moengkin tjotjo dengen itoe toejoel poenja pijaraan. Sedangkeun ik poenja kawan, si bebeq misti tjotjok dengen itoe Njih Blorong poenja salira....ataw setida2njah babi ngepet poen. Ntaran djikalaw ik poenja kawan inih mahoe pigi mentjari wang, mangka dia orang aken pamit sama dia orang poenja bini beginih :
"Ma ik mahoe tjari wang dahoeloe, tolong itoe apinjah didjaga djangan sampe matih ja ?" En sigra sahadja dia orang mendjahadi babih....

Iang kadoewa adala djoewalan Tjandoe, djoewalan tjandoe inih maimang paling gampang. Asalken kita orang tahoe matjem manah tjara mangelolanjah itoe. Iang pertama adala kita misti bole tahoe, siapah oknuum opaas iang lagih berkoewasa di sepoetaran kita orang poenja roema tinggal. Nha, kowe orang misti memelihara itoe opaas dengen setoran roetin poen. Djikalaw itoe soeda bole kowe lakoeken, tinggal kowe misti njarih itoe bandar Tjandoe.

Tjaranjah gampang, bandar tjandoe djikalaw berbentoe Gandja misti orang Atjeh, kowe misiti njarih kenalan orang2 Atjeh...soeda misti ketemoe itoe iang bersedia menjedijaken gandja poen. djikalaw iang berbentoe poejer, misti itoe bandar besarnjah orang mongol....lha kowe orang misti banja2 pigi ke daerah itoe pantjoran kota poen....banja disanah, kowe misti radjin ndatengin tempat2 ma'siat di sepoetaran kota itoe. Ditanggoeng dalem satoe minggoe kowe bole manemoeken itoe bandar....nha sekarang kowe orang tinggal njarih itoe konsumeennjah, gampang sahadja, tjari sahadja iang peroko....kamoengkinannjah adala 75 per seratoes dia orang mendjahadi kowe orang peonja pelanggan. Inget, iang pertama2 misti digratisin dahoeloe, abis itoe baroe kowe tagih....misti dia orang sigra ketagihan poen.
IangKatigaadalaMendjahadiGermo.
Mendjahadi germo ini adala soesa2 gampang,soesa djikalaw kowe orang mingsih itoe orang laki normaal. Djahadi mingsih bole tega kowe roang poenja boeroeng djikalaw menengo orang prampoewan poenja awroth iang moleg. So'alnjah dalem ini oekoem dagang, matjem djoewalan tjandoe djoewa-- kowe tijada bole make kowe orang poenja dagangan sendirih. Djadi lebi gampang djikalaw kowe orang soeka orang lakih sahadja alijas ahluul-monon bin liwath. Djikalaw mendjahadi germo djangan poela kowe orang tanggoeng2 poen, djadila seperti itoe meneer Hartono, Germo legendariis iang soeda kawentar di antero oost-indie poen. Dia orang poenja langganan adala toewan2 besar batavia en mataram poen. Djadi itoe ongkos tijada lagih brarti poen.

Dari samoewanjah itoe ik saranin kowe orang melakoeken diversifikatie oesaha, diantaranjah adala penggaboengan kowe orang poenja oenit oesaha itoe, mitsalken kowe mijara toejoel sekaligoes nanem gandja poen. Ataw malemnjah kowe orang mendjahadi babi ngepet, sijangnjah mendjahadi germo itoe. Djadi achiernjah kita poenja klausuul TGTT alijas
Tani Gandja en Terna Toejoel, itoe formuula bole kita arepin sebahagai djawapan atas krisis malaise dewasa ini di oost indie. Selamat Mantjoeba boeng !

Post a Comment Blogger

  1. wah.. pantesan kowe orang poenja oesaha blogh inih begitoe lakunjah.. ternjatah kowe orang poenja siasat itoe bener2 moedjarab.. mistilah kowe orang pagie merangkap germo, siang menanam itoe gandja en malemnjah itoe mandorin itoe kowe orang poenja goendik2 piaraan ja? oh.. ijk ampir loepa.. sambil itoe kowe orang mandorin kowe misti itoe maen itoe liewadh riah dengen itoe oknuum SOC roeang sebla...
    hoeahahaha...

    ReplyDelete
  2. watricht...! Djoeragan ngamoek....ampoen sinjo...ampoen......ik tjoeman broesaha mendjelasken kea'ada'an sahadja itoe laen tida poen....ampoeeeen....!! :P

    ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top