koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

ik sedang setress berat itoe...!!
ik sedang setress berat itoe...!!

Macem mana tida setress ? Dengen itoe semena2 si blogger inih menghilangkeun ik poenja blog sedjoemla 40 bidji dengen tijada keterangan...

Read more »

Penggantih itoe koeaing.blogspot.com poen....
Penggantih itoe koeaing.blogspot.com poen....

Djiangkrik....! I toe blogger koerang adjar betoel poen, ik poenja laman blog sadjoemla 40 bidji ilang tijada berbekas en tijada sebidji k...

Read more »
 
Top