koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Tani Gandja Terna Toejoel
Tani Gandja Terna Toejoel

S emangkin ari semangkin soesa sahadja idoep di betawie inih. Semendja' itoe ongkos minja nae, iang laen tijada mahoe kala poen. Ntara...

Read more »

Waroeng van Lelet en Buitenzorg
Waroeng van Lelet en Buitenzorg

...Caviar en anggoer tijada sebanding Dengen Tempe goreng en Teh Botol dengen batoe es itoe hmm... lekker toelen poen... nJonjah lele...

Read more »

Oedin Petot en Gatot Soenjoto poenja tembinong....
Oedin Petot en Gatot Soenjoto poenja tembinong....

...oedin petot sama gatot soenjoto titi DJ di TotBrot sama ditdjianbang babekaporlap... Soewatoe tempoh, ik poenja broer perna bilang,...

Read more »
 
Top