koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

L A R O N
L A R O N

  ....satoe kewan iang sija2 belaka idoepnjah, kaloewar loebang dalem tanah tjoeman mahoe mati nista....djikaloe tida ditangkep samah ma...

Read more »
 
Top