koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Mendjahadie Batman nae bromviet
Mendjahadie Batman nae bromviet

S emendja kowe ketjil moestih koweorang samoewa soeda akrab betoel samah ini oknuum gambar tjoret poen, satoe kampret iang bole menang malo...

Read more »
 
Top