koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

....Oedjan rintik2 saia pake topi....
...aer mengalir...dari mata aer...
tiga tamba tiga...sama dengan enem....
...lala..lala..lala..akoe poenja boneka...

Satoe goebahan lagoe masa ketjil iang mingsih ik inget selaloe itoe, teroetamah sa'at itoe moesim oedjan inih poen. Bebrapa arie belakangan inih, Betawie soeda dikassie anoegra beroepa itoe goejoeran aer iang walaoepoen blon begitoe deres, aken tapi soeda bole terbitkeun kita orang poenja rasa optimiestiec poen. Pasal moesiem kemaraoe pandjang iang baroe sahadja mendera kitaorang di oost-indie ini mistih soeda berachier itoe poen.

...tetes aer oedjan iang pertama kena di kit apoenja moeka bikin segerr djiwa kitasamoewa...
Kagoembira'an selaloe teriring tijap moesim oedjan dateng, oedjan iaitoe redjekie. Redjekie beroepa aer iang melimpah boewat petani boewat kassie tanem diaorang poenja sawah-ladang en hoema. Satoe redjekie boewat itoe hewan2 iang soeda lama rindoeken ini moesim, bahken kaoem katak sahadja kassie samboetan beroepa itoe kotekan iang beroelang-oelang
...doeng....doeng pret.....doeng....doeng....pret....
....Ada kodok dikira kampret.....

Matjem itoe orkes Harmonie Van Logistic Regiment tentara keradja'an Olanda Van Oranje.

Djika katak sahadja goembira toelen matjem manah ik sebagih ana ketjil ? Temtoe sahadja ik djoewa merajaken datengnja inih moesim oedjan. Ik bole kassie rituiil sebagih oedan2 poen. Oedan2 iaitoe kitaorang mandie aer oedjan sambiel telandjang boelet bole koeliling kampoeng poen, semingkin banja ana iang laen ngikoetin kitaorang poenja itoe ritoeiil semingkin haibat kitaorang poen. Kowe bole bajangkeun satoe rombongan ana ketjil, telandjang boelet, matjem satoe rombongan toejoel henda mendjarah wang dari Bank Van Oost-Indie poen...horeeeeeeeeeeeeee.....!!

Aken tapi ada satoe hal-echwal iang tijada bole kita loepain samah itoe ritoeiil, djangan sampe kitaorang poenja bapa en iboe tahoe ! Bole gagal totaal poen kitaorang poenja fiesta samboet oedjan itoe ! Kenapa ja slaloe sahadja orang toewa kita tijada ngertiin kitaorang poenja kagoembiraan poen ?

"Ntaran koweorang pilek poen...."
"Bole masoep angin di koweroang poenja badan itoe nanti..."
"Bole kedjloengoep di itoe selokan iang penoe beling poen..."
"Tetanoes......pata toelang...ilang ingetan..."Oedan2....


Hoor, ilang ingetan ? matjem mana bole ? Aken tapi kitaorang inih ditakdierken sebagih ana manoesija, bole kassie akal en fikiran djikaloe ada itoe alangan. Orang toewa bole kassie alangan, aken tapi kita poenja fikieran mistih poeterin boewat kassie pitja itoe mas'alah poen. Djikaloe ik poenja sijasat, mangka ik poera2 itoe tidoer sijang di ik poenja kammer poen. Mangka kitaorang poenja orang toewa djoewa bijasanjah tidoer tempoh oedjan toeroen poen. Choesoes oedjan sore2 iaitoe satoe tempoh iang idiil boewat itoe fiesta aer van oedjan.....


...Wektoe oedjan sore2...
...kilat sambar...poe'oen kenarie....
....nona dansa dengen toewan....
....djangan tjoeba tengo dimarie.....


Toewan djangan sekali2 kassie tengo di marie itoe, bole ik batjok ntaran, pasal itoe nonie kowe adjak dansa sembarangan poen ! Ech, ija, ehm..sampe dimanah ik tjrita tadih ? Oh ija....inget lagih, lelaplah koweorang poenja tidoer sijang poenja Bapa en iboe ! saingga ik bole fiesta oedjan sepoewas ik poenja atie poen !

Mangka itoe swara boenji oedjan iang djato di genteng, semingkin mbikin ik poenja adrenaliin nae tijada kira2 itoe.


....tik..tik...tik..boenji oedjan diatas genteng....
...aernja toeroen...tijada terkira....
...tjoebala tengo...daoen en ranting....
...poe'oen en kebon basah samoewa.....


Apalagih diloewar soeda kedenger si Danang --ana Pa Wagiman, iang maimang slaloe disoeroe oedan2 samah diaorang poenja bapa-- soeda terea2 seboet ik poenja nama...."Koeaing...tjepetan kaloewar, toenggoe apalagih itoe ? soeda asjiek ini poen oedjannjah....ajoh sigra loempat kaloewar...."

Keorang adjar toelen itoe ana poen, maimangnja ik poenja orang toewa matjem diaorang poenja orang toewa ? Aken tapi lama kelama'an ik tijada bole ngelawan itoe adrenaliin poen....en sigrah sahadja ik lepas ik poenja badjoe en tjlana.....woessssssssssss....! Maloempatla koeaing ketjil ka itoe kantjah permaenan iang semingkin lamah dirasa semingkin seroe.....

"Oiiiiiiiiiiiiii.....samoewa oemat manoesija....tengo ik ini, soeda mandie kassie samboet itoe sang oedjan poen......hajo samoewa samboet itoe sang oedjan....horeeeeeeeeeeeee...!"

Mangka di sore iang beroedjan itoe soeda tampak doewa toejoel koeliling kampoeng sambiel terea2 kagirangan


"Horeeeeeeeee.....asjieeeeeeeeeeeeeek....."


En djikaloe ketemoewin itoe roempoet ataoe loempoer soeda djelas kita langsoeng berseloentjoer.....sjoeeeeeeeeeeeer....! Bergetar koeaing poenja koelit, matjem dipidjit samah diaorang poenja mamie....nikmaaaaaaaaaaaaaaat....!

Hajo sapah iang mahoe oedan2 sekarang poen ? Sigrah boegil tjepetan itoe !!

Koeaing!
Oedan emas di nagri sendirih mingsih lebi bae daripada oedjan batoe di nagri djiran....


Post a Comment Blogger

 1. ritoeal sekarang boekan oedan2, tapi makan singkong goreng en kopi hangat en oedoed...sambil menikmati hoejan toeroen..

  ReplyDelete
 2. paling ni'mat djikalao oedjan, minoem itoe kopie panas en klepas-klepoes sembarie doedoek di ik poenja terrace roema poen.

  horeeeee....bisaaaaa....:D

  ReplyDelete
 3. waktu kecil kalo hujan senangnya ya ujan-ujanan. kayak tuan meneer, kita juga pake acara sembunyi sembunyi biar tidak dimarah orang tua.

  Nah ini hari kalo hujan, cuma ada dua kata: UDIN PETOT.

  Sekalian mau tanya tuan meneer. “Untuk apa bernegara?”. Mungkin tuan meneer masih ingat ilmu hukum yang tuan pelajari di holanda sana.

  ReplyDelete
 4. Maimang kalu oedjan toeroen itoe fiesta iang terseliip didompet 'toeroen' joega boeng... hiakakakakak.... *OOT*

  ReplyDelete
 5. #boeng pitik : kowe blon tahoe ni'matnjah djagoeng reboes ja boeng ?

  #zoes venus :wach...enaknjah iang soeda poenja roema poen...do'akeun ik ja zoes ?

  #boeng tabah :Mengenai hal-echwal oedin petot kowe bole tengo ik poenja toelisan di sini boeng.....

  #boeng Irwan : djangan itoe gampang gesek itoe fiesta boeng, bole rodin ntaran....

  ReplyDelete
 6. Sekarang kowe orang masih suka main hujan2an ga bung kuing?

  ReplyDelete
 7. ja tida boeng, bole masoep andjieng ntaran ik poen...soeda toewah inih...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top