koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Soeda pada ghalibnjah, seblon itoe obat bioes pematih rasa ada dikatemoeken samah itoe kaoem tjerdik pande, mangka itoe orang sakit iang aken mistih dibeda,terbikin mabok atawa ilangin dia orang poenja kasadaran terlebi dahoeloe itoe. Orang poerba soeka itoe ada loebangin dija orang poenja tangkora idoep2 soepaia itoe setan2 penjebab sakit bole kaloewar dari itoe loebang poen. Mangka sedari itoe koweorang samoewa patoet itoe ada sjoekoer djikalaw koweorang opnaame di roema sakit tempoh kini. Pasal tijada mistih dibikin mabo atawa dibolongin koweorang poenja tangkora dahoeloe seblon koweorang poenja awa ada di dhedhel-dhoewel samah itoe tabib toekang bedah poen.

Ik sandirih sebahagai itoe zachen dalem itoe mas'alah masoep-kaloewar itoe roema sakit, soeda banja poela itoe dapet bole peladjaran idoep iang soenggoe2 bergoena toelen bagih kitaorang samoewah....
...ach...prasa'an koweorang sahadja kali poen....

Moengkin. Aken tapih, dengen ik poenja assoemtie bahoewa itoe setijap oknuum iang waras mistih perna ada itoe sakit para, minimaal sekalih dalem diaorang poenja haiat di kandoeng badan poen. Mangka itoe ik orang poenja prasa'an mistihnjah bole ada didjadiken sebahagai itoe satoe representatie dari itoe mas'alah orang rame poen !

...sakiet itoe alat oentoe kitaorang ada sjoekoer samah kasihatan iangsoeda dikasie sama Allah...
Djikalaw satoe oknuum masoep itoe roema sakit, sebahagai itoe pasien alijaas opnaame poen, mangka dija poenja daia relidjiusitaas aken ada meningkat dengen haibatnjah itoe poen. Pasal, soeda didjadiken itoe soeratan itoe Bani Adam aken slaloe ada keloe-kesa samah dija orang poenja Toehan Allah SWT di tempoh dija orang poenja ada soesa poen. Laen lagih djikalaw itoe ada satoe tempoh soeka atie, tijada lagih itoe tempatan boewat itoe Toehan Allah SWT dalem dija orang poenja atie.

...Ja Allah ik orang berdjandji tijada bole ada oempatan lagih lepas ik semboe dari ini sakiet poen...

Omong Kosong !
Kowe fikir, koweorang poenja Toehan bole kowe bohongin poen ? kitaorang tolol, aken tapih bijasanjah slaloe mengoelang itoe katololan kitaorang poen....

...Ja Allah, ik tijada aken nongton itoe toniil van mesoem lagih djikalaw soeda itoe semboe....

Soeda berkalih2 kitaorang poenja ada soempah poen, nadzar, djandji, sama dzat iang sebenernjah tijada moengkin kita kasi kabohongan poen. Ini samoewa dikarnakeun kitaorang poenja ka'ada'an sedeng dalem itoe kapajahan poen.

...Tijada satoe manoesija normaal iang mahoe mendjahadi itoe pasieen alijas opnaame di roema sakiet, bahken iang paling haibat en mewa sakalipoen....

Aken tapi, soeda mistih, kitaorang aken ngalamin itoe sakiet, soeka atawa tida. Tetep,semangkin banja koweorang ada wang, semangkin ena kowe poenja positie, bahken dalem itoe roema sakit. Djikalaw koweorang itoe masoep dalem itoe golongan kaoem rodin alijas djongos van kere nista, mangka claas roema sakiet iang tjotjo dengen koweorang poenja isih kantong adala zaal kewan. Iang satoe zaal bole diisih sampe 12 oknuum, opo tida mampoes ? Blon lagih koweorang poenja docteur soeka2 dija orang atie, djikalaw mahoe ada preksa koweorang, bole djadi dalem seminggon koweorang tijada perna dikasi bezoek docteur barang sekalih poen. Kesijan !


opnaame van rodin....


Bezoek, adala setenga semboeh. Dikasie bezoek samah kitaorang poenja kawan2, kaloewargah, orang2 iang tertjinta en deket dengen kitaorang, rasanjah bole melebihin apapoen itoe. Paling tjilaka djikalaw tijada orang iang soeka kasie bezoek koweorang iang sedeng opnaame itoe, alamat koweorang mistih kasie correctie samah koweorang poenja kaidoepan dalem orang rame, djangan2 koweorang ada banja moesoeh iang tijada kowe sedarin dahari paas kowe sihat itoe.

Inget, sakit adala satoe djalan iang mistih kita djabanin, soeka atawa bentji ! Kasie bezoek koweorang poenja kawan, kaloewargah iang ada opnaame atawpoen tida aken tapi dalem ke'adaan sakit ! Kasie bantoe sebole koweorang mampoe !

koeaing !
Tijada mahoe opnaame lagih !

Post a Comment Blogger

 1. lagi sakit ya koeang ? Cepet sembuh deh....

  ReplyDelete
 2. mbah,, ik mahoe bagi tjerita en pengetahoewan ichwal itoe oebat bioes poen..

  djadi, bioes itoe diketemoekan ole oknoem djepoon pada tempoh 1500an, tjeritanja, mereka orang slaloe ngasi itoe toesoek djaroem alijas akoepoenktoer samah itoe ikan seabisnjah ditangkep en sablomnjah didjoewal. hal itoe bisa namba oemoer ikan en ikan itoe tijada ngrasain sakit poen djika dipotong (ichwal ikan itoe ngrasain sakit atawa tida kowe tanja sendiri sahadja samah itoe kewan poen..)

  nha, koetika itoe, ada saorang tabib liwat en melijat kedjadian terseboet. ia poen achiernja mentjuba itoe tjara poen pada dirinja en ternjata dia tijada merasa sakit koetika ditoesoek tangannja dengan peso sampe kloewar darah!

  kamoedijan oentoek memboektikan hasil panemoewannja terseboet, itoe tabib poen mentjobanja pada manoesia pada saat operasi cesar alijas mangeloewarken orok dengan tjara dibedah itoe iboe poenja peroet.

  walawpoen tijada sakit poen, apabila diedjawantahkan pada tempoh sekarang inih, akoepoenktoer boewat itoe operatie poen nampa'nja tijada dilakoekoan poen mengingat kowe orang pasti tijada tegah melijat kowe orang poenja toeboeh dibedah2 se'ena'nja itoe...

  tabe

  ReplyDelete
 3. sinjo, itoe boekan obat bioes namanjah, aken tapih toesoek djaroem poen....

  ReplyDelete
 4. bung Cyclers_07 pasti penggemar serial djang geum yah? ^^, itu lho serial perawat korea jaman dahulu kala.

  ReplyDelete
 5. mulane ojo pileren bang... obat larang.. sajake sing oleh pileren gur wong sugeh mblegedhu..

  sing mlaraat gak oleh pileren. mesakne kalangan ekonomi lemah..
  tujune aku isih iso nambani dewe....

  ReplyDelete
 6. djan2e jo wegah loro boeng, haning jen wis loro sopoh sing iso noela to ? Moga2 bae ora nate loro maning la....

  ReplyDelete
 7. itoe pan soeda ik bilang, akoepoenktoer djaman doeloe itoe bisa boewat oebat bijoes...

  akoe nhdhoewe kontjo, wektoe itoe de'ne pileren, nanging de'ne koewi wong ora ndhoewe, pas ndjaloek soerat miskin ning keloerahan, ee ndilalah loerahe kuwi moto idjonen alijas nek ndhelok doewit motone djadi idjo, nha kok wong lagek loro isih digawe angel..

  nha ikoe mbah, wong loro ora oleh miskin, wong miskin ora oleh loro..

  ReplyDelete
 8. mahoenja si begitoe sinjo, apa daia, penjakit dateng tijada kenal idjo-mera satoe orang djoewa.....

  ReplyDelete
 9. hoi pak kaing ketemu lagi nih... kemana aja gak pernah keliatan, ternyata sampiyan lg sakit to...
  yo wis istirahat ae sing akeh ben cepet waras, engko nek wis waras ojo dadi gendheng maneh yo...
  :)

  ReplyDelete
 10. sapah bilang ik sakiet ? sapah bilang ik gendhengpoen ? Ada2 adjah koweorang sinjo....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top