koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Kissah Pendekar Kedjawen - I
Kissah Pendekar Kedjawen - I

....satemene mBah Djojo moemoel ikoe ora nate matie, ming ngilang bae....kala2 dadi matjan loreng wantji wengi tekan parak isoek kae...

Read more »

Waroeng Van Der Indomie - II
Waroeng Van Der Indomie - II

....Tampomas Jaya maroepakeun satoe taoke mie van fabriek iang soeda kawentar di Djawi koeloen en Betawie..... ( Waroeng Van Der Indomie ...

Read more »

Keblinger Bleger
Keblinger Bleger

....ketjantikan iang sedjati iaitoe satoe ketjantikan iang moentjoel dari dalem atie.... [ petoewah bidjak bestarie ] I boeran, satoe2...

Read more »

Waroeng Van Der Indomie - I
Waroeng Van Der Indomie - I

"....resep sederhana bole bikin bahagija koweorang poenja lakie iaitoe mandjakeun dia orang poenja peroet....ech...tepatnjah sedjen...

Read more »

Dibawah paksa'an mertoewa
Dibawah paksa'an mertoewa

....mertoewa iaitoe sedradjat samah koweorang poenja orangtoewa sendirih itoe.... [ satoe oestadz perna berkata ] I k poenja awak soe...

Read more »
 
Top