koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Maimang haibat djikaloe koweorang soeda idoep di itoe kampoeng iang djao dari iroek en pikoek kota bessar matjem Betawie inih. Ada hal echwal tertemtoe iang soeka ilang di ik poenja kaidoepan poen. Sebagimanah gholibnjah, mangka satoe kenangan iang soeda tijada didjoempain lagih di ini arie maimang paling ena boewat dikenangken poen. Djaboeran, itoe namanjah. Asal en oesoelnjah ik koerang begitoe djelas poen, moengkin boewat kassie tabe itoe kitab Djaboer poen ? Bole djoewa itoe, iang djelas di ini nagrih lebi tenar itoe sebagih ta'djil. Aken tapi ini djaboeran itoe laen poen, inih dibagih seabis koweorang selesei itoe sholat taraweh berdjama'ah.

...pondoh pesantren di itoe pondoh afdeliing soeka tanem salak pondoh boewat diaorang poenja
pengasilan itoe...
Mangka tjoeman ada di ik poenja daerah tempo ketjil, Karanganjar Van Solo. Di itoe tempat, tijada orang prampoewan ataw lakih samoewanjah bole kassie sholat djema'ah di mesdjied poen. Ik blon perna kassie tengo di tempat laen. Mangka djikaloe soeda tiba itoe boelan poewasa matjem ini ari, soeda temtoe samoewa goegoem goembira, goembira-loka itoe. Pasal ada itoe djaboeran poenja atjara itoe tadi poen.

Djaboeran diadaken setjara gotong en rojong, samoewa warga kampoeng bole dapet itoe giliran, pasal bijar adil. Aken tapih namanjah djoewa manoesija en idoep di doenija, mangka seadil2njah mistih ada djoewa iang bole kassie perbeda'an itoe. Ja, matjem kasta dalem itoe hindoe poenja agamah poen. Apa pasal ? Soeda barang temtoe iang namanjah kassie makan orang sekampoeng djahadi satoe simbol kemegahan satoe kaloewargah poen, mangka itoe orang laksana berloemba2 boewat kassie makanan iang terbae, terena, atawpoen termahal poen. Djikalaoe soeda beginih, mangka kesijan iang itoe satoe kaloewarga iang boewat makan searie2 sahadja soesa, apalagih boewat kassie idang samoewa warga kampoeng poen.

Aken tapi matjem itoe tamsil en ibarat, 'banja djalan manoedjoe mekkah' mangka inih orang miskin bole dapet akal iang djitoe toelen ! apa itoe ? PONDOH iaitoe djawapnjah. Pondoh ? Salak poen ? masa itoe orang seabis sholat taraweh kowe kassie itoe salak ? Bole moentjroet poen ! Boekan boeng, ini maimang berdjoeloek pondoh, ja, pondoh sahadja, laen tida ! Satoe bentoek makanan iang terbikin dari itoe nassie iang ditjampoer sagoe, dikepel2 tijada keroewan itoe, bole dikassie santen kelapa sikit itoe poen. Begitoe sahadja itoe !

salak pondoh....


Mangka itoe ana2 kampoeng djikaloe soeda apal ini malem sapah iang bole dapet giliran boewat djaboeran mitsal si A, iang soeda djelas aken kassie itoe Pondoh Van Rodin, mangka soeda barang temtoe pada itoe ngedoemel "Ja....bole nganggoer ini peroet poen..." Pasal nassie di roema djaoe lebi ni'mat daripadah ini pondoh poen. Ik rasa itoe makanan djaman Djepoen poenja koewasah di tana Djawa itoe. Aken tapi ini arie ? Iang djikalaoe nassie tanpa laoek paoek sahadja ana ketjil tijada maoe tengo, mingsih kassie andelin itoe pondoh ? Hoor...maimang keterlaloewan itoe poen.

Walhasil itoe setla kitaorang boebaran sholat taraweh mangka banja itoe tersisa pondoh2 iang tijada tersentoeh samah itoe tangan2 djama'ah. Laen mitsalken djikaloe itoe giliran kaloewarga B, iang soeda kawentar satoe kaloewarga iang ma'moer, mangka bole dimistihken itoe malem banja djama'ah iang bijasanja bole ke mesdjied sahadja tida perna dateng, itoe malem dateng poela ka masdjied ,en di awal sholat poen. Djikaloe kaloewarga mampoe, mangka tijada tanggoeng2 poen kassie itoe djaboeran, ada itoe koeweh2 van legit, katjang mede, sirop es, temping mlindjo, katjang reboes.....

Soewasanah seabis sholat taraweh maimang soenggoe asjiek toelen itoe, bila kowe ketemoe satoe kampoeng dalam soewasanah iang begitoe akrab, dikassie temenin satoe gelas tee manies sepet, nasgithel (panas legi kenthel) en temtoe sahadja djaboeran ? Mistih soeda djarang itoe poen.... Sambil ngobrol itoe ngalor en ngidoel tijada keroewan seabis tadaroesan (iang tadaroes temtoenjah). Bole satoe soewasanah goejoeb en roekoen iang soeda tampa' ilang di kaidoepan ana nagrih di ini arie. Iang ik tengo di Betawie ini, orang sholat taraweh soeda tjepet laksana dikedjer matjan poen ! Soeda begitoe tijada itoe koeltoem njah itoe poen!

Di ik poenja kampoeng mangka iang bole djadi djoeroe bitjara koeltoem iaitoe ana2 remadja mesdjied, digilir satoe persatoe, tijada bole kassie toelakan. Samoewanjah dapet giliran itoe, selain itoe sebagih caderisatie, mangka itoe djoewa bole kassie latih kitaorang poenja njali bitjara di depan oemoem. Mangka, iang badjingan maoepoen iang alim, djikaloe soeda tiba ini boelan Ramadhan, samoewa mistih tampa matjem itoe lebai, modin bin oestadz poen ! Samaoewa nae mimbar, kassie petoewa2 bae iang kitaorang sendirih poen soeka tijada lakoewin !

Koembali ka itoe soalan pondoh, mangka djikaloe itoe satoe ana bangsat iang kabetoelan ari nae mimbar bareng samah pondoh poenja djaboeran, mangka ana2 bangsat itoe tijada segen2 bole kassie sindir di itoe kesempatan poen....

"Soedara2 oemat iang ichlas maimang ditjintai samah Allaah SWT, aken tapih djikaloe ichlasnjah itoe sebates pondoh....mangka itoe patoet diragoeken keichlasannjah dalem kassie sedekah ka orang banja....."

Bole kowe bajangken matjem manah itoe moeke satoe kaloewargah iang kabetoelan dapet giliran kassie djaboeran iang beroepa pondoh itoe tadih poen !

Koeaing!
Soeka salak pondoh


Post a Comment Blogger

 1. wah...boeng, soeda bagas en waras jah..? sjoekoerla... maimang jang namanjah ngoejoeh itoe soewatoe ni'mat jang tijada disedari manakala sihat...

  btw, itoe djaboeran mingsih berlakoe di simbah poenja kampoeng boeng, tjangakan raja. dahoeloe simbah paling soeka dapet djaboeran itoe es mambo...

  ReplyDelete
 2. dikampoeng ik poenja emak joega ada iang namanja djaboeran itoe poen...

  ReplyDelete
 3. KETIGA!, dan merasa aneh sendiri sebab kagok mo ngetik seperti bahasa yang itu.. (Soesah joega noelis toelisan doeloe...)

  Ampoen dije... :)

  ReplyDelete
 4. wah..di ik poenja kampoeng tijada itoe atjara Djaboeran, hanjalah Ta'jil iang ada poen. Maimang laen ladang laen belalang laen loeboek laen ikannja..tetapi iang paling ik toenggoe-toenggoe djikalaw ramadhan tijada lain adalah mercon van petasan..

  ReplyDelete
 5. #mah Dipo : ija mbah.....djaboeran es mambo ? Hmm...mantabh.....
  #oon : koweorang poenja kampoeng dimanah itoe ?
  #medon : matjem ik penja blog soeda sa'hohah sahadja pengoendjoengnjah poen....
  #hadik : kampoeng kowe dimanah itoe ?

  ReplyDelete
 6. kowe orang wong solo? solone poendi? karang anyar, karang anyare poendi? ngagojoso resident..

  wah.. itoe samah sahadja orang tjawas van klaten peonja itoe waroeng hek van koetjingan ngakoe orang solo.. :P

  solo van rong liter ngkas.. :D

  ReplyDelete
 7. heheheheheh...sing temping pentiknjah boeng !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top