koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Sareboe satoe tjara kitaorang lakoein boewat kesampingkeun itoe fikiran boewat makan di boelan poewasah inih. Sala satoe iang djahadi kegemaran iaitoe mantjing ikan di itoe kalie poen. Mantjing selaen kassie sabar kitaorang poenja atie, djikaloe bole dapet ikan iang loemajan djoemlahnjah, mangka bole kitaorang djadiin itoe laoek en paoek tempoh boeka entaran itoe. Konon lagih djikaloe koweorang bole dapet ikan lele, kotes ataoe moedjaer iang bole segede telapa tangan poen, hmmm....satoe kebangga'an diantara kowe poenja kawan2 chalaja' mantjing itoe.

...nothol itoe bole kasie pantjing di kobokan shadjamistih bole dapet itoe ikan paoespoen....
Sala satoe ik poenja kawan iang bole kita seboet sebagih radja mantjing iaitoe Nothol Van Temoeireng. Dessa Temoeireng ini poenja letak di sebla koelon ik poenja dessa. Pandoedoeknjah rata2 orang miskien, iang poenja kerdja'an sebagih koeli panggoel, tjopet, toekang laas, toekang bengkel oto en bromviet. Nothol poenja bapa iaitoe poenja kerdja'an sebagih itoe bromviet zachen poenja mesien poen. Moengkin dari diaorang poenja bapa inila itoe bakat en keachlijan mantjing bole dapet. Lho lantas apa itoe koweorang poenja oeboengan antara itoe mesien bromviet samah mantjieng poen ? Ja itoe dia, sama2 telaten en mistih teliti bole djadi modal poen.

Sijang itoe ,ik, Si Djendhoel, Si Keliek en mistih sahadja itoe Nothol, soeda sepakat boewat mantjieng di itoe kali kidoel poen. Kabetoelan semalem itoe satoe oedjan iang soenggoeh deres toelen baroesan toeroen, alamat bae boewat mantjing, pasal banja ikan iang timboel di aer iang banja itoe. Mangka ba'da sholat soeboeh kitaorang soeda pigih ka ik poenja kebon boewat tjarie itoe tjatjing sebagih oempan entaran. Tjarie tjatjing iaitoe satoe pekerdja'an iang moeda sekali poen. Tinggal ke itoe kebon iang lembab, teroes entaran djikaloe banja itoe goendoekan di atas loempoer iang mirip gelombang oedara itoe, mangka sekali kedoek dengen doewa tangan moengil ik sahadja soeda bole dapet poeloehan tjatjieng, pating tloler itoe poen !

Tjatjieng iang terlaloe bessar djoewa tijada bagoes boewat itoe ikan, entah kenapa itoe ikan tijada maoe kassie senggol barang sebentar djikaloe kitaorang goenain itoe tjatjieng iang bessar. Moengkin sabagimanah kitaorang djoewa, marika orang merasa neg itoe poen. Matjem kowe dikassie soegoeh setenga badan babie panggang ja ? Mangka itoe kitaorang tjoekoep mili tjatjing iang tijada begitoe bessar, dikassie sematjem wadah iang terbikin dari itoe daoen pisang poen. Djangan loepa koweorang mistih kassie loempoer, boewat tempat tinggal itoe tjatjing soepaia tijada kering poen. Pasal djikalaoe marika tijada dikassie itoe loempoer, soeka kering en tijada seger boewat kasie peratean ikan2 di dalem aer itoe.

Mangka sigrah kita pigi ka itoe kalie kidoel, sambiel bawa pakan ikan iang berbentoe' tjatjieng2 ketjiel, ampat pantjieng bikinan sendirih, dengen djoran dari pring petoeng (bamboe petoeng), snaar kenoer iang sepandjang doewa setenga meter en temtoe sahadja pantjieng perak oekoeran ketjil. Kira2 sedjengkel diatas itoe kait, mistih kita kassie pemberat iang terbikin dari itoe timbel, djikaloe soeka bole kowe tambahin boesa dari itoe bekas trompa karet, sebagih pertanda djikaloe kitaorang poenja oempan disamber itoe ikan malang poen. Pasal kitaorang pengen kassie tiroe si Nothol iang selaloe soekses mantjieng, sebab diaorang poenja kait selaloe oekoeran lemboet, atoe iang paling ketjil berwarna perak, boekan item. Dengen arepan, djikaloe peralatan sahadja soeda sama dengen sang djawara, mangka asil tangkepannjah poen bole dibilang tijada moengkin djaoe berbeda itoe poen.


ni'matnjah mantjing iang choesoe'....


Keliek soeda kassie positie di sebla timoer, deket itoe djoerang iang dalem. Ik sandirih nongkrong diatas satoe batoe kali iang bessar di tenga2 kali, si Djendhoel mala soeka nongkrong di atas itoe batoe wadhas deket poeseran aer.....ana' iang aneh, mana ada itoe ikan bego iang soeka diem di deket itoe poeseran aer ?, tarketjoewalie ikan mabok moengkin poen. En iang loewar bijasah itoe kita tengo Nothol Van Temoeireng, diaorang tjoeman nongkrong di satoe lekoekan dibawa batoe pinggir kalie. Itoe lekoekan terisih aer sisa bandjir semalem, en bole djadi tjoeman doewa djengkal sahadja dalemnjah, moestahiel ada itoe ikannjah. Hmmm...kali ini ik mistih bole kalahin pandapatan ikan itoe si Nothol.....

Tempoh berlaloe, ik tengo itoe Keliek bole dapet ikan pertamanjah. Bole terdenger diaorang terea goembira
"Horeee...ik boel dapet kotess..poen..."
Koerang adjar, ik poenja atie semingkin panas, pasal blon ada itoe tanda2 digigit samah ikan poen.
"Ik djoewa dapet wader poen..." terea si Nothol dari diaorang poenja tempat. Astaghfiroellahaladziemm! Matjem mana bole ? Itoe tjoeman satoe tempat aer bekas bandjier, iang njamoek sahadja tijada soedi mampier ? Mistih kerdjasamah dengen iblis itoe botjah poen !
"Wach....tempoh ini ik poenja giliran dong...ik bole dapet beles djoewa poen (beles : wader bessar ).." terea si Djendhoel kegirangan.
Ja Alloh, mongsok itoe si Djendhoel sahadja bole dapet ikan dari itoe poeseran aer ? Ik iang soeda ada di tenga kalie, strategies toelen ik poenja tempat, mala disenggol sahadja tijada poen ? Bener2 satoe tjoeba'an di boelan poewasa iang soenggoe berat poen, iri en dengki ! Aken tapi koweorang bole tahoe, dalem mantjing, kata koentjinjah iaitoe sabar tanpa wates ! Mangka ik kassie tjoeba sabar en tijada kassie pedoeliin tereakan kegirangan dari tiga kawan ik itoe poen.

Ternjatah wates itoe iaitoe tempoh maghrieb soeda deket, maoe tida maoe kitaorang mistih poelang en perolehan achier sebage berikoet :

1. Nomor satoe kampiuun temtoe sahadja itoe Si Nothol, dengen perintjian, doewapoeloe wader, tiga beles, lima oedang kalie.
2. Keliek di itoe oeroetan kadoewa, dengen perolehan doewa kotes, satoe lele ketjil, empat wader en satoe beles.
3. Djendhoel bole dapet doewa beles, lima wader en tiga oedang ketjil.
4. Ik di oedjoeng bontot, dengen pendapatan doewa oedang kalie ketjil, satoe wader en kembo (tjangkem ombo) satoe variaan tjethoel (wader ketjil) iang bermoeloet lebar, en soeka kita sobe' itoe diaorang poenja tjangkem en boewang koembalih ke kalie. Kalie ini sengadja tijada ik boewang koembalih, boewat nambah2in pendapatan. Bijar tijada terlaloe diedjek samah anak2 bangsat itoe !

Seblon poelang, ik sempetin itoe pigih ka bekas tempat si Nothol kasie pantjingan, ik dengen penasaran kassie tewoe ( mengeringken aer dengen tjara pindahin aer ke laen tempat ) itoe lekoekan di bawa batoe itoe poen. Sampe itoe aer abis, ik tijada kassie temoein machloek idoep iang terlihat samah ik poenja mata, bahken itoe oeget2 (djentiek njamoek) sahadja tijada tertengo itoe ! Bener2 kerdjasamah sama iblis ini si Nothol, djikaloe tida matjem mana bole diaorang poenja tjara dapet itoe ikan sebanja itoe poen ? Aken tapi matjem manah bole ? ini kan boelan poewasa, itoe iblis soeda dirangket sama Goesti Alloh poen ? Lantas si Nothol kerdjasamah sama sijapa ja ? apa dijaorang make itoe djimat pantjieng badjieng poen ? Apapoen itoe si Nothol tetep kassie pertahanken gelar sebagih radja mantjieng lapan pandjoeroe angien itoe....Koeaing!
Mantjing Noni pake manoe'an


Post a Comment Blogger

 1. mantjing kriboetan lebih gampang kayanja itoe poen
  tijada sabar joega ik kalaoe mantjing klaman tidak ada itoe ikan makan oempan

  ReplyDelete
 2. ....intinjah disitoe boeng, kassie latihan koweorang poenja kesabaran poen....

  ReplyDelete
 3. djikalaw soesah dipantjing itoe ikan, lebi baik didjaring, dipoetas ataoe dikasie DDT alijas cairan racoen, itoe oesoel ik, meneer...didjamin semoewa ikan matie bin modar poen..:P

  ReplyDelete
 4. Watricht !! Dasar koweorang broetaal !! Kenapa tijada make itoe stoom sekalijan poen ?

  ReplyDelete
 5. tempo hari simbah mantjing di itoe wadoe' Laloeng, lha jang mantjing litjik toelen, sebeloem mantjing marika sebarin pakan ikan. Begitoe berkoempoel itoe ikan, baroela dipantjingin satoe-satoe.... lha simbah gak tahoe itoe poen. gak bawa pakan ikan. Maoe boker boewat narik ikan, maloe diliat orang.... :P

  ReplyDelete
 6. kenapa koweorang mistih maloe mbah ? Tahi tahine dhewe gitoe loch !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top