koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Obrolan kitaorang di waroeng van miss buitenzorg siang inih dimoelain sama itoe ik poenja kawan satoe maschapiij, meneer adi. Dija orang hairan so'alnjah dija poenja kawan soeka nanjain dija orang tentang barang2 iang bagi dia orang tritoeng sebahagai aneh bin adjaib itoe. Matjem mana poela orang rame soeda mahfoem ataw blon ik djoewa tijada mahfoem sangat poen. Hal-echwal itoe dimoelain dari itoe saboewa pertjakapan....

"Ik poenja kawan soeka sekalih nanjain itoe sebab rante babie...."
"Apaan poen itoe boeng ? babie poenja rante ? tida sala itoe ? orang binih iang poenja babie sahadja soesa boewat itoe mbeli kaloeng rante mala inih babie dikasi rante, laksanah koerang kerdja sahadja poen...."
djawab ik dengen dongkolnjah.
"Eeh kowe tida tahoe poen, ini rante dia poenja harga bole mbikin Kapitan Tjiaw Ben Keng van Pantjoran poen aken kaget..."
"Maimang brapa hargah itoe babie poenja rante...?" ik semangkin goesar itoe....
"Bole mentjapai itoe f 3,000,000....."
"Masja Alloh...."

...babie poenja
rante Gadjah poenja mani ataw itoe pantjieng van badjing poen Rasputin...
Ternjatah itoe rante boekan sembarang rante poen, ik poenja kawan inih bertjritah bahoewa itoe adala rante adjimat iang bole mbikin kowe orang poenja awak ada kebal poen. Bole terbikin sama itoe daja poenja soekoe di itoe pedaleman Borneo iang paling dalem poen,en ada berchasijat ja itoe tadi, mbikin kowe orang poenja awak tijada tedhas sama itoe pelor en sagala matjem tjloerit, golo mahoepoen barang tadjem laennjah.


Patsal apa babie poenja rante ? Tjritanja zig , setijap grombolan babi oetan itoe ternjatah ada itoe radjanjah, en radja babi oetan inila iang paling disegenin sama dia orang poenja ra'iat poen. Mahoe kamanapoen itoe Radja van babie mahoe pigi, itoe kaoemnja sigra sahadja ada brangkat poen, zonder ragoe barang itoe satoe djaroh poen. Tentang itoe kadjadijan bole mbikin orang kebal tijada ada tjrita lagih itoe...

Lantas iang mani gadjah itoe gerangan apalagi poen ? Nha, djikalaw iang inih adala sarana boewat itoe mbikin noni2 menjembah kowe poenja boeroeng, bole gawat kliwat2 djikalaw ada dipegang sama kowe iang bermental chijanat poen. Matjem mana poela kowe bole ndapetin ini mani van gadjah ? Apaka kowe brani membikin itoe Gadjah mastoerbatie poen ? Bole djadi kowe poenja oetek remoek seblon kowe brasil megang itoe gadja poenja boeroeng poen. Menoeroet itoe sjahiboel hikaiat, Gadjah djantan itoe djikalaw sedang ada birahie ternjata sangat lijar dalem melakoeken djima' sama itoe oknuum gadjah betina poen. Walhatsiel itoe mani bole tertjetjer di sembarang tempat. Nha, kowe orang bole moengoetin ini mani djikalaw soeda mengering en temtoe sahadja djikalaw itoe sang Gadjah soeda minggat dari itoe tempat dia poenja atjara djima'.


rante van babie....


Ik poeja kawan inih poenja tjrita mengenai keampoehan ini mani van gadjah. Perna soewatoe tempoh dia orang poenja kawan bole mendapatken ini adjimat dari dia orang poenja kake. Nha ini oknuum poenja kake inih adala toekang kawin-mawin poen, ternjata sang kake poenja resia adala ini mani van gadjah. Tjaranja, kowe tjolek itoe djempol diatas itoe permoekaan mani van gadjah en kowe oesapken lagi di kowe poenja klopa mata poen. Abis itoe kowe misti salaman en poera2 kenalan dengen itoe noni iang kowe orang poenja birahie itoe.

Lantas, apaka itoe berhatsiel sama itoe kawan ? BERHATSIL !! Aken tapie ada sedikit keragoewan, soalnjah itoe kawan poenja moeke tampan roepawan...djadi djikalaw ada noni iang bertekoek loetoet di adepan dia orang poenja boeroeng, bole sahadja boekan dikarnaken itoe mani van gadjah poenja chasijat, aken tapi bole djadi dikarnaken itoe kawan poenja wadjah iang maimang ada itoe tampan roepawan en dia poenja mani sendirih poen.....

Iang terachier adala itoe pantjing badjieng, apa poela itoe gerangan poen ? Inih laksana itoe babie poenja kaloeng aken tapi dari radja badjing poen. Nha, ini badjieng poenja chasijat adala boewat iang poenja hobbie mantjing poen. Mantjieng beneran boekan mantjieng itoe noni2 montok di asrama sebla. Djadi apabila kowe orang poenja inih pantjieng, mahoe kowe mantjing di itoe selokan bole dapet itoe ikan paoes poen, saking berchasijatnjah. Tida pertjaia ? Tjoeba sahadja tjari itoe pantjieng van badjing.

Djikalaw kowe tengo kita orang poenja toewan2 besar pamrentahan, mangka kowe bole tengo itoe toewan2 besar pamrentahan soeka make itoe ali2 bermata matjem2, djangan sala itoe bawa'an dari dia orang poenja doekoen. Apalagi djikalaw mendjelang pilihan raia, semangkin ane2 sahadja itoe ali2 poenja bentoe. Djikalaw soeda itoe tempoh, mangka iang bakal poenja panen adala itoe doekoen2 iang soeda kawentar di antero nagri, laksana itoe kamerad Rasputin di tempoh bangsa Roes poenja Tsar en Tsarina itoe. Djikalaw di inih oost-Indie mangka iang soeda misti paling terkenal adala itoe meneer Ki Joko Bodo alijas Jongen van dongo.

Perna ik tengo di itoe courant poenja artikelen, di itoe roebriek soerat pembatja, ada oknuum iang bole bilang beginih :
"Ik kasi pringatan sama samoewa orang rame, bole patsal ik soeda datengin itoe meneer Ki Joko Bodo, boewat perlantjar ik poenja oeroesan poen, aken tapi setla ik bola-bali dateng ka dia orang dengan abis berpoeloe keping wang roepija emas, tetep sahadja ik poenja oeroesan roewet iang kliwat2 poen. Tanpa atsil sama sekalie itoe....kowe orang djangan pertjaia sama itoe doekoen iang poenja djoeloek Ki Joko Bodo...."

Lho, sijapa iang bakalan bole njima ini orang poenja kekeselan ? Sala sendiri kowe orang djadi dongo itoe, sapa soeroe dateng ke doekoen ? Bodo poela itoe. Soeda djelas doekoen slaloe poenja alibie djikalaw gagal en slaloe poenja nama djikalaw kabetoelan berhatsiel. Hmm saboewa profetie iang mendjandjiken, mirip sama itoe advocaat poen.....tertariek ?Rasputin doekoen bangsa Roes....

Post a Comment Blogger

 1. Hahahaaahahaha...!!! Susah bener bacanya, untung lucu lu mbah !

  Salam
  ::babi beneran::

  ReplyDelete
 2. Dari sekian barang, ada nggak barang itu untuk pellet yang lebih halal daripada rante babie, mani gadjah selain pandjing badjing?Btw, dulu orang walanda mancing - mancing bajing untuk apaan ya?

  ReplyDelete
 3. boeng koeambing..

  itoe jij poenja artikelen soepaija djangan itoe bawa2 sangkoet sama ki djoko gobligh poenja nama.

  dia orang ini waktoe soeda poen tammatken itoe dia oerang poenja pendidi'an di MULO.

  soeda tida' bodo lagi itoe sekarang..

  hehehe.. bagaimana itoe kabar noni hatsil jij poenja peletan dahoeloe itoe? ijk dengar2 itoe chaisaat mahsjoer dari jij bole tjolek dengen itoe gadja poenja mani poen?

  bener2 mandjoer kowe orang ini, boeng.. :D

  ReplyDelete
 4. Bener djoewa kowe orang poenja fikiran boeng koetjing, itoe Ki Jongen Van Dongo misti ada orang pitner itoe poen, djikalaw tida matjem mana poela dia orang boel mbikin begitoe banja orang iang katipoe poen ?

  Tentang ik poenja itoe mani van gadjah, semendja ik mendjahadi ta'mir masdjied sebla ik soeda boewang hal-echwal iang bersipat khoerafat en bid'ah itoe poen....

  ReplyDelete
 5. waks..
  soedah diboewang?
  Mendingan dikasih ke seseorang dahoeloe, baroe bertobat.

  ReplyDelete
 6. sama sahadja ik njoeroe orang soepaia berboewat bid'ah itoe poen, mendingan djoewa ik kasi ik poenja mani sendirih daripada itoe manie van gadjah boeng....lebi lekker temtoenjah !

  ReplyDelete
 7. Hoeahahaha.. bole mampossh kowe orang kunderemp soeda itoe adjoekan itoe kowe poenja soalan mani..! hoeahahaha..

  ini boeng koeaing termasoekla itoe penjoembang terta'at dari Bank Mani poen..

  hehehehe...
  e..boeng.. omong2 kapan poela itoe ta'mir masdjied sebla didjabat ole sampejan?

  kenapa ijk mingsih sahadja iang djadie pengisi khotbah itoe poen?

  walaa2.. kowe bener2 pingin intjar ini ijk poenja djabatan roepanja ja...
  :p

  ReplyDelete
 8. semendja kowe mendjahadi itoe toekang khotbahnja poen, ik tjoeman mendjaga agar itoe mesdjied tijada terkotorin sama kowe poeja oelah iang soeka neka en neko poen.....

  ReplyDelete
 9. Meneer Van Dagoe6:59 PM, April 14, 2006

  Ik denk dat ik die dingen moet vinden, omdat aangezien ik naar Indonesië op 1920 tot nu kwam, ben ik nooit geslaagd kreeg een vriendin.

  ReplyDelete
 10. Dat is verschillende pal, het is omdat u geen penis hebt!

  ReplyDelete
 11. daar bijn ikke owue mollen..

  he he he..

  jij ra'jat nederland or inlander?
  ik soeka sekalil dengan jij poenjah gaia penjampaian ..

  menghiboer ploes mentjerdasken kehidoepan bangsa..

  apa boeng berminat bergaboeng dengan ik poenjah sarikat ..
  boedi oetomo?

  teroes terang jij pasti soeda kenal itoe dengan ik poenjah toelisan di shimbun2 jang ternama ' als ik koeaingdiandjiengkeunsiah was'

  ReplyDelete
 12. Dank u broer !

  Saiang sekalih kowe tijada ngasi itoe alamat kowe poenja laman blog poen.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top