koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Wang boekanla segalanjah....
Wang boekanla segalanjah....

Ik poenja kawan, satoe orang toewan besar maschappij di Soerabaia, soeda itoe ketangkep sama toewan2 politie di satoe hotel poen. Pasal...

Read more »
 
Top