koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Kasijalan Bertoebi2 djilid doewa.....( samboengan )
Kasijalan Bertoebi2 djilid doewa.....( samboengan )

Siksa'an di Chaiangan.... Sadjoeroes kamoedijan, sairing dengen berdjalanjah tempo, ik soeda poetoes asa sahadja, so'alnjah itoe we...

Read more »
 
Top