koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

kalah maen bola itoe sakit....
kalah maen bola itoe sakit....

Dalem rangka ik poenja maschapiij poenja oelang tahoen, mangka bebrapa orang ian gsok django mengadakeun itoe swatoe kadjoewaraan sipakbola ...

Read more »

Koetjing Boker sembarang tempat...
Koetjing Boker sembarang tempat...

Baroe2 inih ik mendjahadi saksi mata itoe tentang koetjing iang memboewang dia orang poenja hadjat di sembarang tempat poen. En koerang...

Read more »

Maen Tennis en kesleo.....
Maen Tennis en kesleo.....

Soeda sedja mingsih djahadi student di djatinangor daroesallam sebenernjah ik inih mengenal ini olahraga gedongan poen. Diawali dengen ik me...

Read more »

Kematian itoe.....
Kematian itoe.....

Ini ari ik orang poenja kawan mendapatken kesoesahan poen, dia orang poenja iboe itoe maninggalken doenija iang fana inih. Orang rame ...

Read more »
 
Top