koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Berbinih anjar
Berbinih anjar

"B ang, kowe maoe itoe binih baroe tida ?" satoe arie ik poenja bini bole berkata begitoe... "Watricht..........apaan itoe...

Read more »

Sindab Sang Pelaoet
Sindab Sang Pelaoet

.....Laksmana Radja di laoet,menggelindjang di atas batoe.....barang sijapa djahadi Pak Toeroet, idoepnjah riang laksana koweh kidjoe.....

Read more »

KONIDIN III, neng stasioen Balapan
KONIDIN III, neng stasioen Balapan

.....mangka berangkatla itoe iboe en ana pigi dari itoe waroeng iang soeda kassie parlindoengan tempoh itoe, en tampak itoe si Oom poenj...

Read more »
 
Top