koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

"Bang, kowe maoe itoe binih baroe tida ?" satoe arie ik poenja bini bole berkata begitoe...
"Watricht..........apaan itoe dik ?" moengkin ik sala denger poen....
"Itoe ik mahoe dimadoe ...."Ja Alloh, djadi betoel ini poen...

"Ma'soed koweorang , ik bole poenja itoe binih lagi selaen koweorang poen ?"
"Ja, mala ik soeda poenja tjalonnjah...."Alhamdoelila, ini namanjah poetjoe ditjinta oelam ech...bini poen tiba, anjar lagih....

"Djikaloe ik bole taoe sapah gerangan itoe poen ?"
"Boekan orang djao itoe poen, ade jakien abang soeda kenal, pasal ianjah kawan abang tempoh mingsih MULO samah AMS di Solo poen........."
Djabang baji, gek sopo ? gek...gek...
...ik poesing kepala poenja bini doewa menariek samoewaitoe...
Seboet sahadja itoe prampoewan sebagih noni Noeroel itoe, satoe kawan ik semendja HBS,MULO sampe itoe AMS poen. Diaorang achiernjah pigi ka Parijs Van Djava boewat koelija di itoe Instituut Van Gadjah, satoe prampoewan empoenja ramboet pandjang en poenja bibir iang sangat ranoem, laksana delima iang merekah poen.....hmm..bole djoewa itoe poen........

Itoe malem ik tijada bole tidoer, matjem mana bole ? Dapet itoe redjeki nomplok tiba2 poen, moengkin tadi malem ik bole mimpi nelen remboelan, aken tapi ik soeda tijada inget lagih poen. Itoe prampoewan ternjatah soeda dikassie derita samah dia orang poenja bekass lakinjah. Djande moeda blon berana poen. Dassar laki2 dongo itoe....prampoewan semantep Noeroel tjoeman dikassie sia2 sahadja poen....


binih anjar....


Mangka kaesokan arienjah ik soeda bole bilang samah ik poenja bini

"Dik, mengenai mas'alah iang kemaren soeda berlakoe, Abang rasa Abang bole trimah itoe....boekan Abang satoe laki boewaja darat, aken tapi Abang djahadi kesijan begitoe adik kassie tjrita matjem mana itoe prampoewan dikassie sia2 sama bekass soeaminjah...."

dassar laki2, bole sahadja berboewal2 poen...

"Alkamdoelila bang....ik sandirih iang bole lamarin kowe orang poenja tjalon binih itoe poen....alijas ik poenja madoe "

Itoe iala satoe kalimat paling indah satoe arie ini poen, ik soeda kassie bajangan matjem manah ik poenja malem ke doewa ratoes reboe....samah itoe si Noeroel poen....sebagih madoe ik poenja binih........ik soeda bole kassie bajangan, ik aken kassie eloes diaorang poenja ramboet iang pandjang, ik maoe ketjoep diaorang poenja bibir iang mera delima....ach ! Baroe berchajal sahadja ik soeda panas dingin poen....

"Bang....!"
"Ija Dik..."
"Bangoen poen, soeda djem setenga lapan nich, bole laat koweorang ka maaschappij poen...!"

Hoor !!
ik bangoen lagih, djahadi tjoeman mimpi itoe poen ? Bangsat kliwat2 itoe !!! Bole2njah ik mimpi poenja binih baroe lagih, soeda gitoe iang kassie lamar ik poenja binih lagih, opo ora elok poen ? Tida matjem bijasanah, mimpi iang inih ik tijada bole tjrita sikit poen samah ik poenja binih...bole gawat kliwat2 nanti itoe....

"Tjepetan mandi sonoh itoe ...djangan ngalamoen moeloe..."
"Ech...ija...." djawap ik sambil manjoen....

Sampe ini arie ik bole senjam-senjoem sahadja itoe poen, ko bole2njah ik mimpih sama si Noeroel itoe poen, bole kassie fikiran darimana ja ? Moengkin bole kassie fikiran tempoh moedik kemaren itoe, Boeng Doctor kassie tjrita mengenai hal-echwal ini oknuum...ternjata itoe djahadi masoep di ik poenja alam mimpi. Oentoeng itoe si Noeroel iang tjantiek, boekan itoe Madame loso...bole mimpi boeroek itoe poen.....

Koeaing!
Bini satoe toemboeh sareboe


Post a Comment Blogger

 1. walah...blakmen goer ngimpi tho mmeener!
  seriboe satoe ada binih matjem itoe meneer. Perempoean itoe makhloek iang paling soesah, dimadoe ajah tidak maoe apalagih diracun itoe poen!

  ReplyDelete
 2. Istri bung meneer ini pasti orang yang sabar pol, kalo diliath dari aneka blog bapak ini, istri bung koeaing ini patut menjadi istri yang tuabaaaaaaah!!!!

  ReplyDelete
 3. Boeng Fadli : hahahahaahahaha....betoel itoe boeng.......

  Fizzz :
  ....ik mingsih boedjangan non....

  ReplyDelete
 4. wakakakak...coeman mimpi toch!...tapi asik djoega kalaoe bener itoe poen

  ReplyDelete
 5. emang kelihatan kok kalo istrinya orang penyabar.... soale lakinya makin subur, istrinya nggak, soalnya makan ati... hiyo pora meneer

  ReplyDelete
 6. Siapa tugh anjar..?? bening benerr... emang Reihan dah bisa minta mama baru yaak??

  ReplyDelete
 7. heh, kalo yg kayak noeroel gitu saya juga mau boss :D

  ReplyDelete
 8. #oon = pengen ja boeng ? dassar boewaja..!

  #andjbr = koe tjoeman make pendekatan lemak itoe poen, tijada soheh....

  #zoes wina = temtoe sahadja soeda :P

  # boeng mimimama = banja iang laen kaloe ini poen....

  ReplyDelete
 9. kalo kitaorang boekan sekadar mimpi boeng.. itoe soeda mendjadi kenjataan. bini kitaorang maimang soeda kasi idjin ke kitaorang boewat tjari binih anjar, tjoeman kitaorang malah gak tega... :(

  ReplyDelete
 10. Edan tenan itoe boeng ! Djangan ah, koweorang poenja bini soeda tjantik, soleh, poenja ana manteb2 gitoe...mahoe apalagih ?

  Noeroetin itoe boeroeng tijada abis ntaran.....

  ReplyDelete
 11. ik menolak poligami. djikalo semouah laki-laki berbini banyak, kapan ik mengachiri djomblo ini.

  ini benar-benar tidak adil meneer...

  ReplyDelete
 12. lha wong tjoeman mimpi sahaadja lho boeng....

  ReplyDelete
 13. mimpi kaia begitoe paginja ndaz kemoet kemoet poen... lha tjalon binih e ayoene ngahoedoebillah setan alas tapih tijada bolle kassie keloewar itoe isi kantong kemenjan.... :(

  ReplyDelete
 14. begitoel aboeng, tempoh2 iang ada di doenija inih bole ditengo aken tapi tijada bole ditimpe :(

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top