koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Moesik iaitoe Bahasa oemat manoesija iang paling Universiil. Ik noelis inipoen dikasie itoe iringan moesiek dari itoe koempoelan MUSE, Obituary sampe itoe seurieus. Ragam boenga rampe moesiek ik soekain itoe, dari itoe kerontjong sampe death metal, doian samoewa. Dari orkes melajoe sampe itoe orchestra beneran, ik dojan poen. Tjoeman R&B sahadja ik iang tijada dojan, tida tahoe kenapa itoe poen. Moesiek2 orang Negro seblon tempo dibikin nista samah itoe R&B ik soeka boekan maen. Matjem sinjo James Brown, Louis Armstrong, Ray Charles, sijapa iang bakalan kasie bantahan bahoewasanjah marika itoe iaitoe kampiuun dalem bermaen moesiek. Aken tapi dikasie roesak samah dia orang poenja ana toeroen, mendjahadi sekedar kemesoeman, so' basket en so' gangster itoe poen. Bentji toelen ik samah itoe moesiek R&B, saoempama ik dikasie soeroe boenoeh itoe satoe penjanji R&B , iang soeka make itoe tjlana dalem di dia orang poenja kepala, ik mahoe, GRATISS !

...kenapa itoe toekang maen moesiek iang zaken mistih soeka minoem itoetjandoe poen...?
Iang ik namain sebahagai moesiek iang ena iaitoe iang kasie sentoeh ik poenja emotie, bae itoe emotie rindoe-dendem, apaka itoe iang mbikin ik poenja bloedruug bole tjapai dia orang poenja titi' poentja'njah. Djikalaw ik kasie denger sama itoe boeng Simon&Garfunkel, Lobo, Bread atawa itoe John Denver, mangka ik poenja emotie tersentoeh sama itoe hal-echwal kalemboetan, emphatie and saiang sesamah alam en machloek.

Laen lagi mitsal ik soeka kasie denger itoe koempoelan Manowar, Metallica, Judas Priest, mangka ik poenja bloedruug seaken2 mahoe lontjat dari ik poenja leher poen....semangat berapie2 itoe ! En, djangan kowe orang loepa, djikalaw ada itoe lagoe iang mbikin koweorang bole nangies, soeda temtoe itoe poenja chasijat penjemboehan ka koweorang poenja rasa sedih poen. Ik kasie roedjoekan itoe lagoe matjem lagoe If dari itoe koempoelan Bread, teroesan itoe Lady of Dream dari itoe sinjo John Anderson samah Kitaro. Blon lagih djikalaw koweorang denger itoe Bright Eyes darih itoe doewa sinjo, Simon&Garfunkel, bole kowe orang nangis dara ntaran poen ! Nasihat ik tjoeman satoe, djangan kowe kasie pendengeren sama itoe lagoe2 koetika kowe poetoes tjintah alijas bertepo sebla tangan ! Bole boenoeh diri koweorang ntaran, lantaran itoe pangaroeh moesiek iang begitoe mendajoe2 poen.


Actie Politioniil koeaing tempo jongen....


Mangka tida djoewa aneh djikalaw moesik bole didjadiken sarana orang boewat kasie Do'a sama Toehan poen. Orang Slam soeka kasie irama tertemtoe dalem hal-echwal dija orang poenja tjara ngadji poen. Dari iang sederhana sampe iang roewet en boetoeh tanggorokan badja. Blon lagi itoe orang2 Serani, iang soeda temtoe make itoe njanji sebahagai poedja en poedjijan marika itoe. Pasal, djikalaw sasoewatoe itoe dikasie denger dengen dendang, mangka lebi tjepet masoep dalem sanoebarie kitaorang itoe. Dalem ini hal moengkin moriil daripada itoe agama dikasie masoep ka kitaorang poenja sanoebarie liwat itoe moesiek poen...sedar ataw tida....

Tempo ik mingsih MULO, itoe kegila'an ik samah moesiek dimoelain poen. Djikalaw koetika ketjil, ik dikasie pendengeren sama ik poenja abang en kaka prampoewan moelain darih itoe koempoelan Queen, Scorpion, sampe Lobo, mangka ik moelain soeka samah itoe Deep Purple koetika MULO. Itoe lagoe iang poenja djoedoel sebahagai Highway Star sampe sekarang mingsih mbikin ik poenja boeloe koedoek marinding, pasal saking haibatnjah dia orang poenja emotie, tempo en henta'an iang sesoewain dengen ik poenja sanoebari !

Koetika itoe , ik soeka itoe bawa cassette Deep Purple, en ik soeka kasie stel itoe moesik kentjeng2 di itoe kitaorang poenja bibliotheque ! Opo tida gendeng itoe ? Bibliotheque iang mistihnjah ngobrol sahadja tida bole, mala ik kasie denger moesiek ingar bingar ! Walhasiel, samoewa orang protest, aken tapi ik tijada kasie pedoeliin, sampe itoe ik poenja Bapa Goeroe toeroen tangan, tetep sahadja ik oelang kamoedijan arie poen...djikalaw ik fikir tempoh ini, ik sendiri djoewa hairan toelen, ko bole ik poenja klakoewan badoeng betoel !


Concerto De Mounto Tampomaso....


Di tempo inila ik moelain kerandjingan bermaen gitar poen, dimoelain samah itoe lagoe2 dari itoe tana melajoe, matjem Isabella mangka achiernjah tibala sa'at ik maen band sama ik poenja kawan2 iang penja hobie samah. Semendja itoe, kerdjaan ik tjoeman maen gitar, moelain dari itoe maghrieb sampe itoe djam sewelas malem, tijap ari, toedjoe arie seminggon, 30 ari sewoelan en 365 ari setaoen !! En itoe ik lakoewin ampir selamah 21 taoen lebi !! Sampe tempoh inih !! Bener2 loewar bijasa poen ! Ko tijada boesen ik poenja idoep ja ? ja pasal kehaibatan itoe moesiek djoewa poen.

Tempo ik di AMS, mangka ik poenja doewa koempoelan iang laen samah sekali dija orang poenja aliran poen ! Satoe maen krontjong satoe lagi itoe death metal ! Di itoe koempoelan krontjong en langgam, ik kebagejan maen cello petik, kadang djoewa ik maen itoe oekoelele 3 snaar alijas tjoek ! Sedeng di itoe koempoelan death metal ik kebagejan itoe gitar rhytm samah sekaligoes toekang njanjinjah ! Kowe bole kasie bajangan, ik mitsal malemnjah sama ik poenja koempoelan langgam njanji itoe 'Mawar Biroe' dari itoe mbak Waldjinah, aken tapi minggoe brikoet ik moengkin soeda manggoeng di swatoe tempat sambil bawain itoe lagoe2 dari Sodom, terorrizer atawa itoe mala Napalm Death !

Ngindjek itoe bangkoe koelija, ternjata iang soeka death metal sangatla koerang, mangka ik bole sesoewain dirih dengen itoe njanjie itoe Nirvana poenja koempoelan, ampir samoewa itoe lagoe dija orang ik sama ik poenja group -- Donal bebe -- bole kita maenin. Sabenernjah ik dahari dahoeloe kepengen toelen kasie bawa itoe lagoe2 koempoelan weezer samah Beatles, aken tapi tijada sempet kiranjah...kaboeroe kaboer samoewa ik poenja kawan satoe koempoelan.

Ik poenja gitaris tempoh ini poenja pertjitakan di Djogja sanah, ik poenja toekang poekoel bedoeg Olanda (ada 3 oknuum) iang satoe soeda djahadi taoeke minoeman soda kawentar dari Amerika Sjarikat, iang satoe lagih ilang tijada chabarnjah, iang terachier (satoe2njah) iang mingsih maen moesiek, djahadi itoe toekang geboek di koempoelan Rock-Djepoen poenja aliran berdjoeloek Minoru.

Kapoewasan kitaorang djikalaw soeda maen diatas panggoeng iaitoe djikalaw itoe penongton samah menggila poen, headbang koweorang poenja istila. Perna dalem ik poenja sala satoe penampilan, itoe noni2 iang tijada soeka samah sekali samah itoe moesiek keras sahadja sampe headbang tijada keroewan, blon lagi ik poenja gitar bass lepas dija orang poenja snaar saking semangatnjah ik, ik poenja gitaris sewelas doewa welas djoewa...tjopot itoe gitar poenja snaar doewa lariek. Sedeng ik poenja toekang geboek bedoeg Olanda, satoe simbal petja !! Kowe orang mistih kepengen tahoe, lagoe apaka itoe gerangan ? Tijada laen iaitoe lagoe terbae sepandjang masa, SMELLS LIKE TEEN SPIRIT !! Alijas berbaw matjem jongen poenja semangat !!


Nirvana Poenja gaia ! Lekker toelen !


koeaing!
Rindoe Panggoeng lagihPost a Comment Blogger

 1. your blog is quite entertaining..:))

  ReplyDelete
 2. trimakasie non....koe djao2 dari itoe swedija poenja nagri soedi mampir ka ik poenja laman blog poen.....adem ja disanah ?

  ReplyDelete
 3. kalaoe ik lebi soeka itoe moesiknja Yanni sama itoe matjem Kitaro en john anderson si pokalistnja Yes. Kompositienja manteb.

  Kolektie simbah komplit itoe moesiknja Yanni poen. Ta ada doewanja, maimang diaorang bener-bener dewa moesik. Jang mendahajoe-dahajoe maoepoen jang rantjak semoewanja mbikin ati semangat.

  ReplyDelete
 4. mbah docteur, kowe mistih kasie denger kowe poenja koeping samah itoe enya mbah....soedala itoe noni tjanti diaorang poenja swara tiajda banding poen....

  ReplyDelete
 5. koeaing...
  ik jahadi berjiwa itoe djadoel setla jadi pelanggan jij poenja blog...sangat menghiboer itoe artikel...
  wah kajaknya sama jij poenya hobisama ik poenja kesoekaan semasa jongen itoe...jaitoe ngeband dengan mahzab seattle sound..sampe pernah joega nyanyi smell like jongen spirit di atjara oelang taoen repoeblik oost indie sampe itoe panggung jebol akibat terlaloe bersemangaat itu pemaen bas jingkrak-jingkrak....

  Agung

  ReplyDelete
 6. Sino Agoeng, trimakasie koweorang soeda kasie oroen remboeg, en kabetoelan kitaorang poenja tempo jongen soeka maen itoe moesiek. Djiakalw panggoeng djebol ik perna lakoein itoe di itoe panggoeng kolam renang karang setra, Parijs Van Djava. Djiakalw ari liboer mistih disitoe kolam ada itoe pangoeng van moesiek....aken tapi ik teroesin sahadja njanji walawpoen itoe soeda djebol kotjar-katjir itoe panggoeng poen....trimakasie soeda langganan poen, liwat soerat electrische ka ?

  Tinggal maseopin koweorang poenja alamat soerat electrische di itoe kolom sebla kanan iang poenja djoedoel 'langganan' mangka tijap kali ada ik poenja toelisan anjar koweorang dikasie tahoe otomatiek samah itoe feedblitz poenja mesien poen...

  Tabe!

  ReplyDelete
 7. semenja itoe postingan "seberapa inlander koweorang" masoek itoe portaal detik.com ik langsung langganan freij lewat itoe feed blitz dan temtoe sahaja ik soedah baca itoe semoea artikel jang sangat menarik joega lutju van mbeling...he..he..

  koeaing...kalo koweorang manggoeng di sekitaran parijs van java kalo ik di ngjogjakarta van hadiningrat en onmelladen...atau kita pernah itoe satoe panggung dalam suatoe festivaal poen? he..he..

  Tabe juga

  ReplyDelete
 8. moengkin sahadja boeng.....ik mingsih inget, kowtika itoe koempoelan iang mantab betoel poenja djoeloek VIRUS, van Djogja itoe.....poenja keachlijan choesoes dalem itoe bawain lagoe2 sepultura itoe.....

  ReplyDelete
 9. den bagoese koeaing maimang rocks!
  mantab skalee itoe poenja actie panggoeng boeng!

  ReplyDelete
 10. hahahahahaha....trimakasie boeng onanj, namanja sahadja mingsih jongen....mingsih koewat boewat itoe terea2 sambil djingkra2 itoe.....kemaren ik soeda tjoeba lahagi....baharoe njanjaih itoe "lay your hands on me" itoe BonJovi poenja lagoe sahadja soeda mahoe matih ik poen......

  hmmm..soeda toewa roepanjah kitaorang inih poenja pita swara....

  ReplyDelete
 11. boeng.. koweorang boekannja pita soewaranja jang soeda toewek, namoen itoe karena blodhot koweorang soeda njebobrot sampai memboeboeng ke itoe koweorang poenja roewang paroe-paroe.
  mangkanya moesti ngos-ngosan... satoe lagoe laksana moeterin itoe stadion senajan poen

  ReplyDelete
 12. mbah doktor, iagn bener itoe mbah ? Djahadi ik poenja paroe2 kedhesek samah itoe babie poenja lema itoe poen ? Watricht !! Bole kowe saranini mistih sigrah matjem manah iang mistih ik djalanin mbah ?

  ReplyDelete
 13. ja djikalaoe tjoema njanji tanpa djingkra-djingkra napas koweorang mampoelah itoe poen, karena hanjalah bersoewara kentjeng sahadja. Namoen djikalaoe soeda pake lontjat2 matjem koetoe pindjal... mampoeslah itoe napas poen.

  itoe matjem iboe hamil sembilan boelan, moesti ngos-ngosan itoe poen. Lha djikalaoe pingin berkoerang itoe ngos-ngosannja, poewasa dawoed sahadjalah boeng... sehari poewasa sehari boeka...

  ReplyDelete
 14. trimakasie mbah boewat itoe sarannjah, poewas senen kemis sahadja tiajda perna ik ini poen, apalagi Nabi Daud poenja gaia.....hmmmpatoet ditjoeba itoe.....bijar ik poenaj lema babie inih pada begoegoeran laksana dawn di moesim rontok....

  ReplyDelete
 15. saja sedang vrij dengar itoe moesik.. soedah berboelan-boelan... R&B djoega koerang bisa diterima ik poenja koeping

  ReplyDelete
 16. MAngka betoel toelen itoe mpokb, matjem manah kita kasie moesna itoe moesiek chijanat dari inih permoeka'an boemi poen....kembaliken itoe negro2 ka akar moesiek marika iang penoe panghajatan emotie djiwah, blues , rock 'n' roll, bluegrass.....jazz...

  Kowe djangan kelama'an itoe vrij dengerin itoe moesiek poen, bole kering kowe poenja djiwa....

  ReplyDelete
 17. Terus erang ente punya site heboh betul dengan bahasa yang kelihatan syusah tapi setelah gw baca cepet jadi ngarti itu ente punya tulisan.

  Rahasianya, baca dengan cepat ... Dapat dah ente punya kalimat ...

  Tapi apa nggak cape tuh nulis pake gaya bahasa model gitu. Kecuali ente punya softwarenya ato kelainan jiwa yang bisa bikin tulisan sperti itu kayak nulis biasa ato sudah membiasakan diri dan menjadi darah daging ato emang belajar menulis gituan ...

  Entahlah, egp .. Yang pokok salut dah buat elu ....

  ReplyDelete
 18. dangdut is the music of my country... my country... oh my country... ;)

  ReplyDelete
 19. #sinjo onanj
  Trimakassie koweorang poenja poedjijan....

  #maiden
  Boekan swatoe kesoesahan boewat ik bikin in gaia, maimang ik idoep di itoe tempoh....matjem jongen tempo sekarang iang boel ngomong make itoe bahasa gaoel poen....

  #mimimama
  ik penggemar berat itoe Bang Rhoma boeng,ploes tarantoela en ida laela.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top