koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Djikaloe ramboet iaitoe mahkota prampoewan, mangka pajoedara iaitoe satoe ratna moetoe manikam boewat ianjah...( Ki Jongen Van Dongo )

Sabermoela dari itoe toniil van Amerika Sjarikat poenja Nagri iang berdjoeloek Total Recall, mangka ik soeda mahfoem djikaloe itoe oknuum iang bikin toniil soeda bikin satoe machloek prampoewan latjoer di itoe planit Mars soeda poenja pajoedara tiga bidji poen ! Ja, tiga bidji, opo hora ngedab2 i itoe ? Ik brani kassie tarohan ka koweorang samoewa bahwasanjah itoe iang poenja kerdja'an mistih satoe oknuum laki2 poen. Dalang van toniil iang djelas kassie bikin itoe satoe gagasan bahoewa satoe arie ntaran, kita kaoem ana tjoetjoe Adam inih soeda boeka satoe colonie van planit Mars.
...inih bakalan mendjahadie satoe phenomena ataopoen Revolutie dalemdoenija seksuiil...
Mangka soeda ghalib djikaloe itoe satoe colonie baroe iang mistih ada iaitoe, satoe tempat boewat niaga alijas passer, satoe tempat boewat tinggal iaitoe paroemahan en satoe tempat boewat kassie parboewatan chijanat iaitoe roema bordil poen. Mangka soeda diseboet bahoewa ini satoe profetie iang tertoewa di ini doenija. Apaka betoel poen ? Toewaan manah sama toekang boenoe orang ? Habil pan iang kassie boenoe ianjah poenja sodara sendiri ? Mangka itoe pameo soeda mistih dioebah, satoe profetie iang paling toewa iaitoe toekang boenoeh orang poen. Bapa Adam en Iboe Hawa tijada oesa kita kassie itoeng passal marika tijada laer di ini doenija djahadie soeda boekan pandoedoek aseli ini doenija.

Koembali van Toket binti pajoedara tadih poen, mangka soeda ditjritaken itoe satoe prampoewan latjoer iang kassie godah sama kitaorang poenja djagowan, Arnold Schwarznegger boewat soeka demen samah ianjah. Mangka soeda diboekanjah ianjah poenja pajoedara poen...djreeeeeng ! Alamakdjaaaang ! Itoe ada tiga bidjie iang nongol berhamboeran saola2 mahoe toempah roewah poen ! Djabang bajik ! Tiga bidji bole lontjat dengen semena2njah, tijada kassie kasempatan samah kitaorang boewat bernapas barang sesaat poen !

toket tiga....

Mangka ada kalebihannjah djoewa djikaloe satoe prampoewan empoenja toket binti pajoedara sedjoemla tiga bidji poen. Tijada lagih satoe keloehan van kaoem lakih mengenai koerangnjah itoe persedijaan pajoedara wektoe bertjintaan samah marika orang poenja binih !
Bijasanjah djikaloe sedeng itoe dalem wektoe bertjinta'an mangka satoe laki2 aken kassie kebingoengan mahoe tjioem atoe pegang pajoedara iang kanan ataoe iang kiri poen ?
Satoe keadaan dilematiek iang soeda lama terdjadih ! Bijasanjah itoe oknuum lakih2 aken tjioem gonta-ganti, kanan...kiri...kanan...remes kanan...tjioem kiri..remes kiri..tjioem kanan....

Padahal djikaloe kitaorang toeroetin apa iang henda kitaorang pinginin mangka setidanjah maimang djoemla itoe toket mistih minimaal tiga bidjie poen. Passal djikaloe tangan kanan soeda kassie remes itoe pajoedara sebla kanan en iang kiri djoewa kassie remes iang sebla kiri...sedeng kitaorang poenja moeloet paas boewat kassie kenjot toket iang katigah di tenga poen....manteb !

Moengkinka itoe hal-echwal bole terdjadi en bilamana itoe aken terdjadih ? Soeda temtoe sangat moengkien poen. Koweorang tahoe bahoewa kaoem tjerdiek pande soeda brasil kassie petain itoe kode genetiek manoesija --iang poenja kamoengkienan combinatie berlaksa2 taoen -- kemaren arie inih. Passal soeda madjoe nian itoe doenija komputer elektriek, pemetaan itoe bole berdjalan lebi tjepet daripada iang dikassie kira seblonjah. En apa itoe manpa'at van itoe pemetaan genome ? Soeda temtoe kitaorang bole djahadie laksana djahadie Toehan itoe sendiri. Bole kassie rantjang satoe manoesia sakehendak itoe manoesija sendiri. iang tampan, elok tijada perna sakiet, tijada perna toewa en laen hal. Apalagih tjoeman bikin satoe prampoewan iang poenja toket tiga bidji poen, gampang toelen itoe...

Mangka djikaloe itoe masa soeda mendjelang, oknuum2 matjem sinjo mesoem, boeng pitiek, boeng mesoem van Toemasek soeda mistih soeka aken itoe hal. Sedangken ik sendiri...ehm...matjem manah ja...eh...ah...uuh....tjoeba pigimanah dengen koweorang poen ?

Koeaing
Toketjang2 ada toket segede batjang...

Post a Comment Blogger

 1. pertamax!!
  itoe toket alijas pajoedara masih kalah djoemlah poen djikalaw kitaorang banding dengan itoe soesoe asoe jang djoemlahnja ada sepoeloeh poen..
  prodoesen koetang haroeslah mengoebah model koetang alijas beha, djikalaw model toked ini soedah merajalela poen...

  ReplyDelete
 2. keduax..!!
  sala boeng pitik itoe toketjang van kirik djoemlanjah kojone moeng nem tok.. itoe soedah ditakdirkeun doewa boewah boewat sikil ngarep, doewa boewah boewat sikil mboeri en satoe boewat itoe kirik poenja tjangkem en sisanjah boewat tjadangan djika itoe poeting ketjokot en bole djahadi pothol poen.. tapi ik belon perna itoe kassie liat kirik lagi kojor kojoran...??? koweorang paling jo doeroeng... moengkin mijnheer koeaing soeda perna liat itoe..?

  ReplyDelete
 3. #boeng pitix en boeng kawoela alit : maimagn djikaloe dibandingkeun samah asoe en koetjing, bole tijada apa2nja poen itoe manoesija.

  Aken tapi djikaloe kebanja'an djoewa tijada sedep dipandang poen. Tjoeba kowe bajangkeun ada itoe satoe prampoewan iang moelain dari leher sampe ianjah poenja oedel penoeh dengen toket poen ? Bole matjem koetil ntaran....hiiiii !

  Djikaloe asoe gantjet boeng, djahadie salieng membelakangin itoe...tijada pedoeli marika orang dengen djoemla toket batinonjah....

  ReplyDelete
 4. djikaloe kitaorang soeda madjoe itoe poenja peradaban, moengkin akan dibikin djoea laki-laki bertoket. soepaja praktis dan efisien...

  oentoek project pertjobaan, bagaimana djikalo doea machluk mesoem boeng pitik van mampang dan boeng mesoem van kalibata diroebah sahadja mijnheer? dengan 2 toket di depan dan 2 di poenggoeng.

  ReplyDelete
 5. alamak! matjem mana ini, boeng. koweorang semangkin lama semangkin mesoem poen. tidaaaaaaaaaakkkkk...

  ReplyDelete
 6. @bangsari: ik kira boeng bangsari ini tertarik dengan toket boewatan poen..sampejan opo pengen ndoewe toket dewe to?wah..tobat dab..tobat..

  ReplyDelete
 7. pesti djahadie koewat menjelam poen, kerna mangkin banjak itoe kantoeng oedaranjah....

  ReplyDelete
 8. #Boeng Bangsarie : terrtengoknjah begitoe poen....

  #venus : bedaken antara ilmijah sama mesoem non...

  # Pitik : matjem si bongkok van notre dame ja boeng ? Djahadie si Bongkok van Bangsarie....heheheheh

  #anakperie : kowe kira brisi itoe oedara poen ? isinjah lemak en dagieng iang empoek, aken tapi tijada daging iang tak retak itoe....

  ReplyDelete
 9. Wah djikalaoe ada toket seperti inih, boedaia trisam aken semangkin meradjalela itoe poen!

  ReplyDelete
 10. Noni srinthil ? kenapa itoe poen ? Mistinjah djahadie 9 bidji boewat 3-some itoe...:P, matjem gendjiek sahadja....:P

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top