koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 Devi India iang tertoela...

Mangka itoe bidadarie achiernjah bole doedoek bareng samah Koeaing sitampan roepawan sesijangan sampeh tijada oknuum laen lagih, sambiel makan tjoklat van ajam djago. Satoe sore iang paling indah dalem Koeaing poenja kaidoepan...( Koeaing Djato Tjintah - I )

Theorie tjembre : satoe oknuum tjmbre bijasanjah digilain samah tjembre djoewa, aken tapih tijada perna brasiel dalem kedjer jang ianjah soekain....tjembre bole dikedjer slaloe samah tjembre. Sedeng tjembre bole bertjita2 bole raih satoe oknuum iang tjantiek djelitah... ( Theorema Tjembre Dalem doenija pertjintaan kaoem Jongen Van Professeur Gelo Sipatoegelo SHTBMO (Sardjana Hoekoem Tlandjang Boelet di Moeka Oemoem )

Mingsih ik bole patjaran samah itoe Ning, mangka ada satoe oknuum prampoewan iang poenja djoeloek sebagih Devi. Ramboet pandjang dikassie boentoet koeda, badan aga tamboen, bibir mera delima merambah swasanah en mata sebessar itoe bidji nekker...aken tapih, ini oknuum boekan ik poenja salira, passal ianjah poenja tabijat matjem ana boedjang, soeka brantem ! Walopoen ianjah poenja wadjah setjantiek bintang toniil van Hindoestan....
...itoe prampoewan bole poenja klakoewan matjem satoe oknuum laki2 itoepoen...
Bole dibilang ianjah meskipoen satoe nonie aken tapi bole mirip samah itoe Giant iang soeka bikin oela, Rober. Kabetoelan poela ini oknuum satoe sepoepe samah Si Rober itoe poen. Maimang sepertinjah marikaorang inih poenja darah tjenteng dalem ianjah poenja kaloewargah, passal samoewanjah bole sangar tijada pandang lakih mahoepoen prampoewan itoe. Mangka sahiboel hikajat poenja tjrita berlandjoet poen.....


Devi....
Satoe arie ik soeda brantem samah si gendhoek Noeroel iang manis itoe, mas'alah kitaorang poenja pandangan iang beda tentang olahraga poen. Temtoe sahadja sebagih lelakie kitaorang kassie dewa2in itoe Voetbal poen. En ianjah tijada soeka sama soekalih sama itoe Voetbal poenja kagijatan. Mangka kitaorang soeda poenja debat iang soenggoe pandjang roepanjah, sampe itoe panas en bole bikin geger satoe klaas poen. En sekonjong2 inih si Devi tijada angin tijada badai soeda kassie terdjang ik iang sedeng berbantah2an samah itoe si Noeroel....


Goebraaaaaaaaaaaaaaaaaaakk...!
Matjem ditabrak itoe koedanil ik poen. Terdjerembab ke blakang dengen sekoenjoeng2. Babie ngefet ! Sapah iang bole kassie bijarin koeda nil bole berkelijaran di kelaas ini arih ? Soeda ilang kewarasan roepanjah itoe oknuum...

Blon sempet ik sadar, soeda ada itoe bogem mentah mendarat di ik poenja moeka...Djroooooooooot !...Gelap samoewa rasanjah.....hhhm....tijada bole dibijarkeun ini poen, mangka ik sigrah kassie perlawanan dengen kassie antem ik poenja djotos !

Tjepllllllllllooooooooooooook..! Lhoh...ko empoek poen ? Ternjata ik poekoel satoe prampoewan iang soeda kassie terdjang ik tadih, en tepat kena ianjah poenja pajoedara.....ini iang namanjah redjekie, sebagih manoesija iang poenja keimanan iang akoet, mangka pantang noelak redjeki. Passal Toehan Alloh soedah kassie ianjah poenja anoegerah...pajoedara tiban...


Mangka soeda terbikin gegerla itoe klaas, passal ada satoe noni sebessar koeda niel iang soeda tabrak sinjo krempeng item, en kamoedijan berbakoe antem en si noni pingsan karenanjah poen....
Namanjah sahadja tijada tahoe, ik djoewa tjoeman mbales ngawoer sahadja ,sematjem itoe naloeri pemboeroe van kake moeiang moentjoel setjara sekoenjoeng2. Begitoe ik tahoe iang ik poekoel iaitoe satoe prampoewan mangka ik sigrah menjesal setenga matie poen, passal bole kassie toeroen ik poenja pamor. Passal koweorang soeda mistih sering denger ini pameo : " Brantam samah prampoewan tijada perna menang poen, djikaloe kalah memaloeken, djikaloe menang ja maimang seharoesnja menang..."

En kedjadijan sijal beroentoet setla itoe. Ik sigrah dikassie sidang samah itoe toewan goeroe bimbingan en panjoeloehan, iang mirip samah ito pasoekan SS Hitler poen.


"He kowe soeda djagoewan ja ada kassie semapoet ana prampoewan ?" tanja itoe goeroe SS dengen mata iang menjala2 matjem mahoe bakar ik poenja badan.

"Ik pan tijada tahoe itoe boe, soewalnjah ik tiba2 dikassie toebroek en dikassie bogem mentah samah ianjah, mangka ik spontaan sahadja boewat kassie bales poekoel..."


"Tetep sahadja kowe ana laki2, mistih kassie parlindoengan koweorang poenja kawan2 prampoewan boekan mala maen hadjar sahadja...!!"

Mangka ik soeda diem sahadja, passal tijada goena kassie bantahan, wong itoe goeroe SS djoewa satoe oknuum prampoewan. Mangka ada sematjem rasa senasieb en sepenanggoengan antar marikaorang...maimang itoe arie ik sedeng sijal sahadja poen...


Aken tapih aneh bin adjaib, semendja paristiwa memaloeken itoe, si Devi malah soeka deketin ik orang, soeka kassie salam...soeka kassie boenga kertas....malah iang terachier ianjah bole minta ik poenja foto. Soeda djelas itoe ianjah bole djato tjinta sama si ganteng koeaing ! Aken tapih saiang sareboe saiang, ianjah boekan ik poenja kademenan poen. Tjantik sich tjantiek aken tapih ianjah poenja watak matjem lakih2, bahken ianjah poenja tjara bitjara en tjara berdjalan bole lebi djantan daripada ik. Lebi parahnjah lagih ik soeka dapet tjrita, bahoewa ianjah perna itoe ngebetoelin ianjah poenja genteng sendirih, en perna sekalie kassie koeras soemoer iang kering..... Godverdomme zig !


Koeaing !
Ditjintai wanita digilai waria !

Post a Comment Blogger

 1. ik tijada pertjaja itoe koweorang ndjotos toketjang itoe si boneka india. kowe noelis itoe kebohongan poeblik, soalnjah ada termaktoeb "barang sijapa menerima redjeki, selalu menerima dengen itoe tangan terboeka" tijada dengen tangan mengepal, djahadi.. wis toe ngakoe wae sama ik, mbok kojor to..?? ik tijada bilang sapa sapa wis... kenapa itoe goeroe van ss pantzer si hitler poenja itoe tijada mbok kojor djoewa?

  ReplyDelete
 2. sambiel ndjotos itoe teroes ik poenja tangan terboeka poen....mala abis itoe meremes....djahdie ik tijada bohong poen :P

  ReplyDelete
 3. toket si Devi itoe ada brapa poen? 3 joegakah?

  ReplyDelete
 4. tjoekoep doewa sahadja, mendjahadie matjem tigah passal bengkak ik embat....

  ReplyDelete
 5. kalau tjewe tomboi ik soedah sering denger boeng, tapi beloem pernah ada itoe jang sampai ngoeras soemoer poen.. djangan-djangan itoe oknum bentjong :p.

  ReplyDelete
 6. betoel poen, itoe noni maimang prampoewan toelen aken tapi ianjah poena klakoewan matjem lakih. Ianjah djoewa make itoe gawn en beramboet pandjang dikoentjir poen...djahadie tijada oensoer wadam sama soekali itoe....

  ReplyDelete
 7. Seru banget nih postingan yang satu ini dan suka banget ama tagline-nya

  --->Koeaing !: Ditjintai wanita digilai waria ! (Mboten strooong!) :)

  Seneng udh bisa mampir nengokin kesini lagi, slam hangat dari afrika barat..

  PS: Ohya warung yang satu lagi juga dibuka di alamat ini

  ReplyDelete
 8. kaoem prempoewan maimang hebat...oentoeng si devi blom bladjar tjara menggampar dengan toket itoe poen. jikalao soeda nistjaja jij iang klengers pisan meneer!

  ReplyDelete
 9. #boeng luigi : begitoela ik poenja nassieb boeng, slaloe djahadie rockstar dimana2 itoe...

  Mingsih betah itoe poen di negri item ? Itoe lamat baroe soeda sring ik koendjoengin, waloepoen tijada kassie djedjak poen :O ik soeda tengo kowe moelain djahadie pro-bloogger.....tjoeba itoe masoepin adsense di kowe poenja toelisan (inside body) soeda temtoe sigrah kaia raia kowe...

  #boeng oon : blon lah boeng, maimangnjah itoe devi satoe oknuum wewe gombel ? Ik mahoe dihadjar van toket djikaloe samah itoe mitsalkeun happy salma, kiki amalia...begito epoen...plak ! Plok ! Lekker tenan...:P

  ReplyDelete
 10. weleh, roepanjah koweorang ngomongin si devi tho boeng. Itoe koweorang poenja pengalaman sangat mirip samah ik. Soalnja si devi itoe kan satoe SD samah ik. Bedanja ik digablog di ik poenja poenggoeng. Sampai hampir rontok itoe ik poenja djantoeng...

  ReplyDelete
 11. Hahahahahahahaha....itoe oknuum sepoepoe si Rober poen, sama sahadja broetalnjah....

  ReplyDelete
 12. boeng ... rupanja kowe soeka sama prempoewan India jaa? Memangnjah sitoe poenja tjoekoep apa?

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top