koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 ...tijada iang ditakoetin samah katoewa soekoe Bangsa Galia,terkatjoewalie langit roentoeh menimpa ianja poenja kepala poen...(Asterix , gambar tjoret)

Kijamat meroepakeun satoe djandji van Alloh SWT iang soeda bole dipastikeun aken ianjah poenja kedatengan poen. Lantes matjem manah djikaloe itoe kijamat bole dateng sekoenjoeng2 ? Soeda temtoe kitaorang bole setenga mati boewat narima itoe kijamat voor schoodt. ik perna kassie alemin itoe hal-echwal. Satoe kijamat soeghra alijas kijamat ketjil poen. Tjrita inih sabermoela paas ik mingsih moekim van roema moesim panas van Rawabelong afdeliing, Batavia koelon. Matjem mana bole koweorang seboet sebagih roema moesim panas passal kowe mingsih idoep di nagri doewa moesim poen ? Passal itoe roema slaloe panas poen, mahoe oedjan badai ataw pagi soeboeh, tetep sahadja mingsih panas ! Sangking itoe sempit en tijada kaloewar masoep oedara iang tjoekoep !

...langit itoe roentoeh en kassie timpa kitaorang poenja moeke samha itoekoetjing garong...

Soeda begitoe manoeroet sahiboel hikajat poenja tjrita, atap van asbes iang bole kassie bahaia samah kowe poenja pernapasan, en koweorang tahoe tida ? itoe ianjah poenja pjan iaitoe van eternite tjap moera moengkien, passal soeda bolong sanah marih. En ini iang bole djahadie ik poenja kijamat sabermoela berawal poen. Wektoe itoe ik poenja bini soeda koembalih ka ianjah poenja iboe van Andalas. Ma'loem ianjah sedeng mahoe kassie lairan kitaorang poenja ana iang pertama itoe. Mangka dalem wektoe ampier tiga boelan ik idoep sorangan di ini Batavia. Bole kowe bajangkeun matjem manah tambah katjo en semrawoet ik poenja roema. Bole dikata matjem kapal pitja tambah kena tsoenamie moengkien. Badjoe kotor, piring kotor berserakan dimana tempat poen. Zonder binih maimang samoewanjah djahadie katjo en balow. Pokoke ik poenja idoep tjoeman pagih brangkat kerdja van maaschappij, en baharoe tenga malem ik poelang. Lagijan djikaloe ik poelang djem lima sore boewat apa poen ? Tijada binih boewat dinaekin....

Mangka soeda itoe arie minggon. Ik kabetoelan begadang van malemnjah mangka ik tidoer sampe sijang poen. sedeng asjiek ik tidoer sijang mangka ik mimpi satoe kaendahan iang blon perna ik alemin sablonnjah djoewa. Ik mimpi sedeng ada di satoe alam iang betoel elok nian. Matjem satoe pante idjo biroe dengen hawanjah iang segerr lagih bersie. Kowe bole kassie poedjie ik, tidoer di sarang tikoes sahadja bole mimpi iang endah poen, matjem manah ik tidoer di istana gading ? Bole mimpi djahadie pangoewasa soerga moengkin itoe. Ini djoewa semingkin memperkoewat kejakienan ik sampe sekarang bahoewa kebahagijaan iaitoe ditemtoeken semata2 samah kitaorang poenja atie, boekan iang laen ! Boektinjah ik kere ajem iang tidoer di itoe sarang tikoes sahadja bole mimpi iang amatla elok.langit djato*....


Koembali ke ik poenja mimpi.
Mangka ik soeda mistih bole katemon samah satoe oknuum nonie iang soenggoe tjantiek roepanjah. Ini mistih pengaroeh van ketijadaan binih, mangka ik tijada poenja sarana boewat pelampijasan ik poenja energie biologische. Mangka setjara itoe alamie ik soeda mimpi iang endah2 tadih. Ini tjewe bole beramboet pandjang, teroerai kena itoe angien pante , watricht ! Matjem manah ik bole katemoewin ini oknuum iang tjantiek lagih djelita. Ibarat ratna ini sebagih moetoe manikam. Ratna iang bole dipake samah maharadja pangoewasa negri Indoestan sahadja ataoe nagri2 parsi. Satoe nagri iang soeda kawentar marikaorang poenja kwalitet ratna. djikaloe bole ik bilang, kilaw ratna van ini oknuum noni betoel bikin gempar doenija persilatan poen. Koelitnjah moeloes tijada tjatjat, bibiernjah toerah roewah en matjem mera delima. Soesoenjah menoendjang ianjah poenja badan iang betoel menggmasken birahi kitaorang. Mangka soeda tijada tahan lagih ik, passal ik fikier inih moesti ik sedeng ada di Aden, soerga iang soeda lama ik nantikeun poen. En inih ada Bidadari dikassie sama alloh SWT boewat kassie ik poenja kawan, matjem Bapa Adam en iboe Hawa dahoeloe !

Ik kekep2 itoe noni, ik tjioemin abis2an, ik belai ianjah poenja ramboet poen. En soeda bole kowe teba achiernja ik mistih toentasien ik poenja 'kerdja'. Paas ik mahoe toentasien ito ik poenja 'kerdja' tiba2 itoe langit iang seblonnjah idjo-biroe berssie tiba2 sahadja beroebah djahadie item kemera2an , goentoer en petir kassie samber2 tijada keroewan, laoet bergola dengen ganasnjah.

"Hoor...matjemmanah ini...moso di soerga bole ada bentjana, lagih tanggoeng ini poen.." kata ik gondok.

Glaaaaaaaaaaaaaarrr...!!Soeda bela roepanjah itoe langit di atas ik poen...
Hah ?? langit roentoeh poen, kijamat ka ? Mongsok di soerga soeda kijamat lagih ? padahal pan seblon masoep soerga temtoenjah kijamat dahoeloe ? Matjem manah ini ko kebola baliek sahadja ?


Ik poenja boeroeng djoewa soeda tijada bole diadjak kerdjasamah lagi, passal ik paniek en takoet toelen, matjem manah menoentasken kerdja djikaloe kijamat ?

Tiba-tiba sahadja ada itoe satoe pitjahan langit pitjah en djato kassie timpe ik orang......
"mati ik !" goemam ik poen.


Roepanjah itoe tijada tjoeman pitjahan langiet sahadja, aken tapi ada satoe machloek mengeriken ikoet kassie djatohin ik...
"Djabang bajie...ampoenin ik ja goesti Alloh...ik mingsih banja dosa nich...kok mala ik kedatengan machloek ja'djoej ma'djoej matjem ginih ?

Ik teroes berdoe'a poen..adjaibnjah itoe machloek djahadie satoe koetjieng ! Jah, koetjieng bangsat itoe ternajatah soeda kassie djatohin ik poenja moeka sama ambrolan itoe eterniet tjap moera poen ! Bangsat kliwat2, roepanjah ik sedeng tidoer en kedjatoehan eternit iang djebol passal ada satoe koetjieng djantan iang sedeng ada birahie..loempat en djoebol itoe eternit ! Godverdomme..! Ko bole samah sama ik poenja mimpi kedjatohan langit !

Koeaing !
Sering mimpi kijamat
*ditjolong van vrtnieuws

Post a Comment Blogger

 1. Apa boleh buat kalau itu kiamat sudah datang...

  ReplyDelete
 2. ija boeng tijada poenja koewasa en daia oepaja kita...mangkanjah seblon itoe arie dateng kowe moesti sijap2 ada banja bekel poen....

  ReplyDelete
 3. halah, boeng. mimpinja tanggoeng amat????

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. ik poenja idoep rata2 loetjoe non....

  ReplyDelete
 6. mingsih oentoeng koweorang hora ketiban genteng...mangkanja koweorang djangan soeka membajangkeun itu noni2 pas toeroe...koweorang poenja fikiran mesoem sebaiknjah disaloerin sahadja ke "tempatnja"

  ReplyDelete
 7. boeng pitik elek sobo kebon, itoe fikieran dateng dengen sendirihnjah boeng, tijada dioendang poen, matjem djelangkoeng !

  ReplyDelete
 8. boeng, roepanja itoe noni sebenernjah koetjing wadon iang koweorang eloes-eloes dan maoe diseleseiken pake boeroeng. Wadjar sadja poen si koetjing lanang ngambregki koweorang punja mimpi mesoem sama bininjah ... hehehe

  ReplyDelete
 9. Hoor ! Botjah kotjlok ! Maimangjah ik poenja kelaenan seksuiil matjem si kawulo alit ataoe itoe pitik elek poen ? Godverdomme zig ! Ik mingsih doian itoe noni2 lekker !

  ReplyDelete
 10. wah, kaciaaannn... pindah ke hotel/apartemen aja boss, pake atap beton dijamin kuat :D

  ReplyDelete
 11. Ada2 sahadja kowe poen, djikaloe lindoe mala ketimpa itoe beton, betoel kijamat toelen itoe....

  ReplyDelete
 12. koweorang itoe sala sangka boeng.. bole djahadie itoe koetjing garong sebenar benarnjah adalah itoe noni dalem itoe kowe poenja mimpi en ianjah dateng boewat kassie tjolie koweorang..

  ReplyDelete
 13. kassie komentaar sahadja ko mistih niroein itoe moes joem....

  ReplyDelete
 14. kijamat itoe tiada bisa dihindari meneer, santai sahadja....kita bisa dihampiri kijamat djuga dengan tjoema kedjatoehan tahi tjitjak iang menempel ditoa mesdjid iang djatoeh dari menara tempat bergantoengnja itoe poen toch!

  ReplyDelete
 15. blon lagih djikaloe itoe tjitja tjitja poerba poen,bole segede itoe dynosaurous....

  ReplyDelete
 16. oh jo boeng... kowe orang apal poen... ik djahadie saloet... bole ketahoean ik berbasa basie... :D

  ReplyDelete
 17. dasar penjair gagal kowe poen...

  ReplyDelete
 18. kalo tidur jangan ngebayangin yang macem2....i kira itu teguran buat kowe..peace

  ReplyDelete
 19. matjem manah mahoe bajangin ? Wong langsoeng itoe tepar poen....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top