koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Baroesan sahadja ik mendapat itoe kesempatan melawat ke kita orang poenja negri sebla, temasek en itoe malaia poen. Ik kira tjoeman seperlemparan batoe dari itoe kita poenja poelaoe batam poen, aken tapi peradaban en kemadjoewan iang tijada taranja tla mengoeba ik poenj pandangan bahua slama ini poen kita tela ketinggalan moengkin lima poeloe tahoen di belakang mereka orang poenja negri itoe....

Djikalaw kita tengo itoe temasek dengen kebersihan en keteratoerannjah, maka kita aken berfikir, "matjem mana dengen ik poenja negri?" djadi maloe sendiri poen itoe. Bajangkeun sahadja, tijada itoe kendara'an ataw motor iang mangeloewarken itoe asap seperti di kita orang poenja negri poen, teroes itoe kanan en kiri djalan itoe slaloe sahadja ada hoetan ataw itoe taman iang sepertinjah ada iang mengoeroes tiap pohonjjah poen....

Blon lagi itoe boeroeng bebas berkelijaran di tenga kota sekalipoen, ada itoe merpatio en gagak item, gagak item di tenga kota ? IJA !! Sodara2 djikalaw itoe ada di betawi maka kowe orang segra dapet menengo itoe 'boeroeng merpati poenja petjel" chas lamongan poenja masa'an poen....

Toelisan inih terkirim pada 04 September 2005 saat 6:36 PM. Kowe orang bisa langsoeng itoe lontjat ke kalimat terachier en djangan loepa tinggalin kowe orang poenja pesen poen...

Post a Comment Blogger

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top