koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Bacteria E.Coli,bijang kerok penjakiet soeka tjolie...
Bacteria E.Coli,bijang kerok penjakiet soeka tjolie...

....dengen adanjah moesim oedjan di inih Batavia blakangan arieh, mangka banja orang rame iang bole kenain itoe bacteria E.coli van aer ...

Read more »
 
Top