koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Edward Van Macassar namanjah, djorok orangnjah, soeka brantem en tjari moesoeh itoe oknuum. Dimanah dia tempatin slaloe dapetin itoe moesoeh. Itoe oknuum poenja indekoost naar ik poenja indekoost djoewa, Soekamana Van Tjikeroe afdeeling Van Djatinangor Daroessallam. Dari itoe afdeliing poenja djoeloekan, Tjikeroe, brasal dari itoe Tjai + keroe, iang soeda bole koweorang teba poenja artie sebahagai aernjah tijada iang bening sama sekalih itoe. Mangka oeroesan tjoetji mentjoetji, atawa minoem meminoem mistih kowe lakoewin dengen amet sanget ati2 itoe. Pasal itoe aer iaitoe sasoewatoe iang langka.

...itoe tjlana djikalaw dikasie tjeboerin ka kolem ikan mangka soeda mistih itoe ikanpada mampoes...

Ini oknuum poenja itoe sapaan akrab , seboet sahadja sebahagai Edoe. Nha ini oknuum selaen bringas, poenja tjiri iaitoe diaorang poenja tjlana tijada bole kena aer ! Ghalibnjah, orang normaal aken lebi soeka djikalaw itoe tjlana atawa pakaijan --baek pangtie ataw iket destaar-- terbikin bersi en wangi, tapi ini oknuum maimang laen poen. Lebi soeka djikalaw dia orang poenja tjlana zonder aer alijas tijada perna tertjoetjih. Djahadi itoe tjlana kesajangan iang sabermoela poenja werna biroe, lambat laoen mendjahadi ito item keaboe2an. Djangan tanjaken lagih itoe tjlana poenja baoe, soesa boewat dibilangin, tjampoeran antara itoe pesing, batjin en boesoek mendjahadi satoe, itoela Edoe poenja tjlana !

Djikalaw sedeng tijada dipake koelija --soalan inih sinjo tertjatet sebahagai student Fakoeltaas Elmoe Sosiaal en Politiek, djoeroesan Administratie Negara poen-- mangka itoe tjlana didjereng di diaorang poenja kammer dengen bangganjah, saola2 satoe benda kramat iang wadjib dibikin djaga penoe atie2 betoel ! Dia orang poenja kawan satoe indekoost samoewa soeda mistih mahfoem en tijada branih boewat kasie keloeh, pasal bole dikassie bogem menta sama ini oknuum iang gampang ngamoek itoe poen. Sala2 dikassie badik dalem saroeng bole berabe kita poenja nasieb. Walhasiel, hal-echwal baoe en kontjo2njah tadi mendjahadi satoe keada'an iang bole ditrimah begitoe sahadja, daripada itoe moenta dara boker beling poen.

Iang namanjah manoesija, slaloe poenja sereboe satoe akal djikalaw adepin satoe kasoelitan. Demikijan djoewa sama Edoe poenja kawan2 inih, marika lantes bole kassie sepakat matjem manah kassie enjah tjlana tjilaka inih dari hariba'an indekoost tertjinta itoe. Setla beroending toedjoe ari toedjoe malem non-stop soeda abis itoe roko berbaal2 , koffie berkaroeng2 en temtoe sahadja koedapan berpiring2, mangka ditariek satoe kasimpoelan iang bole bikin ini oeroessan tjepet klaar ! Satoe sijasah bessar soeda direntjanain sama kawan2 Edoe ini, iaitoe dengen sijasah "Lempar Batoe semboeni tangan" alijas goenain itoe tangan katiga boewat lakoewin marika poenja kerdja'an chijanat itoe.

Tjlana djimat Bang Edoe....


Kabetoelan toekang tjoetji di itoe indekoost, iaitoe bibik erot, satoe orang prampoewan iang soeda tjoekoep broemoer, maimang sangatla ideaal boewat itoe missie. Tijada moengkin bagi itoe Edoe boewat kassie bogem menta atawpoen katoepat bangka hoeloe ka itoe oknuum prampoewan. Jij misith inget pameo inih, "Brantem samah itoe prampoewan iaiatoe mistih kalah sebagih apapoen. Djikalaw kowe menang, wadjar, soalan kowoeorang laki2 itoe. Djikalaw kala soeda temtoe kowe tijada pantes dikasie djoeloek laki2, en djikalaw tjoeman perang moeloet, soeda temtoe kala tela sama prampoewan poenja hobbie, mentjomel !"

Rentjana soeda disoesoen, oknuum pelaksanah soeda kepili, mangka tinggal ari sahadja iang blon ditemtoeken. pemilihan ini arie iang tepat mistih diitoeng tjermat pasal itoe oknuum sangatla saiang samah ini tjlana, saingga inih tjlana ampir tijap ari dipake itoe oknuum boewat pigi koelija. Achiernjah, digoenain sijasah boewat malemnjah kassie adjak ini oknuum boewat maen kertoe, dengen taroehan iang kala mistih tanggalin pakaejan satoe demi satoe....saingga bole boegil djikalaw koweorang kala telak poen. Pasal soeda berkomplot terrlebi dahoeloe mangka dengen gampangnjah ini Edoe kala teroes dari baba pertamah sampe babak terachier mendjelang soeboeh. Mangka soeda bole dikassie teba, ini oknuum berachier dengen kea'daan laksana baji iang baroe laer, alijas tlandjang boelet-let !

Djem enem pagih, bibi eroth soeda dateng kassie ambiel samoewa tjlana en badjoe kotor soepaia terbikin bersi sama dia orang poenja tangan. Dalem wektoe singkat itoe, mangka sang tjlana legendariis inih soeda berpindah tangan dengen estafeet boewat ka toedjoewan achier, krandjang pakaijan kotor bik eroth ! Contaan sahadja itoe bik eroth kassie samber itoe pakaijan en sigrah direndem make itoe aer saboen. Dalem itoengan satoe djem itoe tjlana soeda tampa bersih laksanah tjlana baroe, dikassie kibar2 boewat ilangin itoe aer baroe dikassie djemoer sama itoe bibie.

Hatta, djem brangkat koelija soeda masoep, iaitoe djem sembilan pagih. Mangka permaenan kertoe diabissin dengen alesan mahoe pigi koelija samoewa, termasoep koerban kita bersama, Edoe. Sigrah sahadja ini oknuum tjoetji moeke, en sigrah tjari itoe diaorang poenja tjlana kesajangan, tjlana seratoes taoen ! Hoor ! Soeda koeliling kammer itoe tjlana blon djoewa dapet temoein samah diaorang poenja mata....
"Watricht ! Itoe tjlana ik kamana pigi ?" tjomelnjah sambil kassie oempatan tijada henti
"Bi, koweorang taoe tida ik poenja tjlana itoe poen ?' saoetnjah dengen swara menggelegar...
"Iang manah sinjo ?"
"Iang biroe itoe poen..."
"Ini pagi perasa'an bibik tijada kassie oetjek2 tjlana biroe, aken tapih tjlana item keaboe2an iang poenja baoe laksana kali ankee...."
"Godverdomme zig !! Ia itoe bi ik poenja tjlana ! Kenapa kowe orang tjoetji poen ?"
"Matjem manah tijada ik tjoetji sinjo, soeda masoep dalem ik poenja krandjang pakaijan kotor poen.....lagijan soeda boeloek begitoe mosok tijada maoe ditjoetji...mistinjah aden sinjo kassie oetjap trimakassie boekan mala kasie tjomel sama bibik...."

Soeda tijada bole bilangin apa2 djoewa itoe sinjo, tanpa trasa itoe aer mata menetes, njeselin kenapa sang tjlana iang tinggal satoe arie lagi petjahin rekoord sebahagai tjlana paling lama zonder ditjoetji di antero Oost-Indische, soeda ketjoetjih sama bibik. Bole dikassie hadjar djikalaw itoe boekan satoe oknuum prampoewan poen ! Itoe tjlana koerang searie lagi mistih pegang rekoord setaon tijada kena aer.....mala djikalaw dibijarken sahadja itoe tjlana bole berdirih sendirih saking soeda kotor en kakoe itoe tjlana.....mangka itoe ari dikenal sebagai ari bentjana bagi Edoe van Macassar, sekaligoes gagalnjah satoe pengarepan pemetjahan recoord baroe boewat tjlana iang paling lama tijada tertjoetji di antero Oost-Indische raia....

Koeaing!
Soeka make tjlana pandjang tijada soeka make tjlana dalem....Post a Comment Blogger

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. boeng/non,
  Kowe ketawa djangan itoe kentjeng2, ntaran bole tjopot kowe poenja moeloet poen. Bole sahadja, djangan loepa djikalaw kowe maoe nge-link ik poenja laman blog, kowe pake sahadja itoe code link, djahadi tijap ik poenja toelisan baroe kowe bole langsoeng tahoe poen,zonder kassie koendjoengin ka ik poenja laman blog....Hoor! Kowe poenja URL mannah itoe ?

  ReplyDelete
 3. Hahahaha ...
  Kalau marahnya model gini, yang dimarahin pasti ketawa om ...

  Salam dari Sumbawa Islands

  ReplyDelete
 4. Watricht ! Haibat djoewa itoe oknuum, dikassie tjomelan mala ketawa.....mistih dibanjakin oknuum2 matjem beginih...bijar doenija tentrem en dame.......kowe di soembawa ngapain boeng ?

  ReplyDelete
 5. boeng, ko ada jang di remove comment njah? emang itoe ocnuum jang poenja tjlana ja?

  ReplyDelete
 6. boekan mbah doktor, soalan itoe oknuum kasie soewara ketawa hahahahahh...pandjang sekalih poen, mbikin ik poenja koding eror seblon berkembang poen.....

  ReplyDelete
 7. wah... ketawanja moengkin sahadja mengandoeng itoe tenaga dalem jang loewar bijasa, sampai koding koweorang branta'an. Ataoe moengkin sahadja itoe ocnuum beloem goso gigi sratoes tahoen lamanjah poen...

  ReplyDelete
 8. silaken sinjo kwalong bin kamfret....ketawa sekali seari mbikin kowe djao dari itoe mbah doktor.....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top