koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


...pringatan ole Toehan Alloh SWT samah kitaorang inih tjoeman toedjoe kalih sahadja itoe boeng... (Boeng Poedjie, satoe orang iang kassie laksanakeun prenta agamah setjara kaffah..)

Pringatan pertamah...

"Koeaing ! Tjoeba kowe bantoe koweorang poenja mamieh inih, bole bawain ini beras ke dapoer poen.." pinta ik poenja mamie iang soeda tertengo kepajahan bawa itoe barang blandja'an poen di satoe sijang iang terik...
"Ach..tinggal deket sahadja poen samah itoe dapoer, mongsok ik iang sedeng nangkring di atas poe'oen dhoewet (djamblang) di soeroe toeroen, apa ma'soed ?" timpal ik dengen ketoes...ik poenja tangan mingsih sambile itoe nowal-nowel dhoewet dengen ni'matnjah...sambiel tidoeran diatas ranting,


...soeda djahadie watak itoe manoesija poen senantijasah kassie oelangan kesalahan iangsamah...
hmm...laksanah dewa poen...

Mangka ik sigrah tengo moeke ik poenja mamieh mera padam, tanda kassie tahan rasa amara en djengkel poen...

Sedjena kamoedijan...
Hoor, apa2an ini poen ? Soeda banja itoe oelet iang kassie kloegat en kloeget di inih poe'oen di atas ik ? Mangka ik sigrah poetoeskeun boewat toeroen sahadja daripadah gawat kliwat2 ntaran...

Watricht ? Matjem manah bole ? Ik soeda tengo riboewan oelet di bawa ik...Godverdomme zig ! Matjem manah tjaranjah itoe poen ? Sedeng ik paas nae tadih tijada oelet barang sikit poen ?

Peringatan kadoewa...

"Koeaing, koweorang tijada bole pentjilakan djikaloe nae bromviet poen, bole baba boendhas ntaran djikaloe kowe tabrakan..." kata ik poenja mamih satoe arie, pasal soeda kassie tengo anak tertjintahnjah ini soeda moelain genit make itoe bromviet..
"Ija mamieh...ik mistih toeroet koweorang poenja nasihat nan bidjak bestari itoe poen..." djawap ik sekenanjah...

Sjahdan ik soeda koeliling2 samah ik poenja kawan iang poenja djoeloek sebagih Roemdhani ka sembarang tempat iang elok bole ditengo...

Satoe sore ik poenja gagasan brilijan, "Roem kenapa kitaorang tijada pigih ka kitaorang poenja kawan, Andri Van Der Bolong ?"
"Bole bagoes koweorang poenja gagasan koeaing, aken tapi nae apa kita orang kesonoh poen ?"
"Soeda temtoe samah ik poenja bromviet.." djawap ik sambiel boesoengin dada..
"Ja soeda poen..."

Satoe kepoetoesan iang bole bawa tjilaka itoe arie poen, pasal paas balik van itoe Andri poenja roema, ik soeroe itoe si Roemdhani sebagih choffeur ik poenja bromviet, akibatnjah tjilaka doewa belas...kita orang bole noebroek kebo di tenga djalan...ik mingsih inget matjem manah kitaorang poenja bromviet terbolak-balik tijada keroewan en ik terlempar poen. Dalem pada itoe ik soeda tengo itoe moeke Roemdhanie terea2 matjem orang kesoeroepan, en dari sono-sini kaloewar pertjikan api atsiel gesekan antar itoe besi bromviet en asphalt...

Mangka terpoedjila itoe toekang angon kebo iang sedeng boker di pinggir kalie, soeda kassi pitoeloengan samah kitaorang poen...semendja itoe , sampe bertaon2 kamoedijan itoe Roemdhanie tijada perna kassie tengo ik poenja roema, maloe poen...

azab van der naar....


Paringatan katigah...
Matjem arie2 bijasanjah, ik poelang sekola van AMS Margojoedan Van Der Solo dengen ketjepetan matjem sjaiton iang dikedjer2 samah Radja iblis...passal ik poenja peroet soeda tijada bole diopenin lagih, lapar toelen...

Sampe di ik poenja roema, ik sigrah boeka itoe toetoep nassie en laoek-paoek di itoe medja makan poen, Watricht ? Matjem manah bole ? tijada ik tengo laoek en paoek poen, tjoeman nassi dingin tadih pagih en sajoer sisa iang soeda ampir abis itoe...Ik poenja aliran dara dengen tjepet nae ke kepala ik, ik soeda mahoe antjoerin apapoen di depan ik...

Mangka ik sigrah itoe ambiel nassie en sajoer iang ada ik boewang samoewah ke alaman bole didjadikeun fiesta samah aiam2 poen....koer..koer..koer...mangka dalem tempo setenga djem itoe aiam2 soeda laksanakeun fiesta penambahan marikaorang poenja gizi...

Dalem masa itoe , ik poenja mamieh soeda poelang van ianjah poenja kantoor...ianjah tjoeman bediri mematoeng tengo ia poenja anaknjah mengamoek tijada terprih...tergambar van ianjah poenja mata, matjem manah sedihnjah....aken tapi ik sebagih ana iang tijada tahoe diri mala semingkin kassie toendjoekin ka ik poenja mamie matjem manah ik poenja mara passal tijada diladenin sebigimanah mistihnjah satoe orang Pengeran...

Sigrah ik nae ka ik poenja bromviet lagih, sengadja ik maenin itoe knaalvot keras2 bole kassie wakilin ik poenja amara...en sigrah ik maloentjoer ka itoe Madjer (Marto Djeroek ) poenja waroeng soto. Mangka ik sigrah pesen soto panas, tee es en tijada loepa, tempe goreng en karak poen...ni'mat toelen !!

Tijada iang lebi ni'mat di ini doenija selaen abis makan itoe soto pedhes panas, sasoedahnjah dikassie tee es en sebagih pentjoetjie moeloet iaitoe satoe batang roko tjap Goedang Garem di kitaorang poenja moeloet...sedaaaaaaaaap ! Mangka ik sigrah balik ka ik poenja roema....hmm...mingsih aman poen, passal tijada tjilaka ik orang poenja nassieb, matjem bijasanjah djikaloe ik bikin sakiet atie ik poenja mamie...apaka ik poenja mamieh soeda tijada moestadjab lagih iainjah poenja do'a ? Moengkien sahadja...

Sambiel minoem roko en djalanin itoe bromviet pelan2 ik poen bersioel2 goembirah...passal ik poenja mamieh soeda tijada mempan lagih koetoekanjah...en roepanjah itoe tijada berlangsoeng lama. Tepat di itoe ik poenja gerbang alaman roema, tiba2 ik poenja baan belakang bromviet soeda botjor tijada keroewan, gelejat sanah gelejot sinih. Tempo ik tengo soeda ada itoe pakoe segede djari kassie tempel di itoe ban...Edaaaaaaaaaaaaaaan...! Ternjatah ik poenja mamie mingsih moestadjab ianjah poenja do'a...

Paringatan ka ampat...
"Kowe tijada bole ngeboet ja le..." kata ik poenja mamieh abis ik anterin ianjah di ianjah poenja kantoor...
"Nggih mie..."

Aken tapih ik langsoeng tantjep gaas ik poenja bromviet setjara oegal2an...sampe di itoe satoe pertiga'an naar mBedjen poenja terminaal bus, ik kassie salip satoe otopet iang maroepaken satoe angkoetan dessa...tijada dinjanah tijada dikirah...ada satoe bapa2 make itoe viet koembang iang maen selonong sahadja......braaaaaaaaaaaaaaaakk.. !! Langsoeng ik hadjar make ik poenja bromviet...sementara itoe ik soeda tersoengkoer kassie toebroek taman pinggir weg, ik poenja katjamata lepas en antjoer, ik poenja bromviet djoewa antjoer...ik soeda tijada inget lagih matjem manah itoe nassib bapa2...

Iang ik inget ik soeda ada di roema sakiet, sjoekoerla tijada iang loeka berartie...mangka ik sigrah kassie toedjoe ka itoe bapa2 poenja derita sambiel ik minta mahap poen, pasal setla tahoe ianjah blon sarapan en sedeng kassie toedjoe kota boewat djahadie koelie angkoet boewat kassie makan ianjah poenja kaloewarga...

Pringatan kalima...

Koeaing !
..sapah iang mistih kowe kassie hormat paling tinggih di ini doenija ja Rasoeloellah ? IBOEMOE !, lantas sapah lagih ? IBOEMOE !! Lantas sapah lagih ? IBOEMOE !! Lantas sapah lagih ? Ajahmoe....


Post a Comment Blogger

 1. makanyaaaa...nurut sama ibumu, biar gak masuk rumah sakit :D

  ReplyDelete
 2. jij maimang keras kepala poen.

  ReplyDelete
 3. doewa lagi manah meneer? tiada jij tjoroeptie itoe poen kan?

  ReplyDelete
 4. Djikalaw sedang besoekaria dengen itoe noni-noni molijk, bole loepa koweorang samah iang di atas, baharu setla menggelindjang kesakitan pasal kena koetoek, jij inget lahagi samah Toehan Alloh. Pasal soeda semboe, molain lagi itoe benak tjaboel poen. Ja, kapok lombo, itoelah koweorang poenja tindak chijanat dikasie djoeloek.

  ReplyDelete
 5. mbatja tjritamoe mboewat atikoe djadi deg-degan roepanja poen

  ReplyDelete
 6. #noni venus : namanja djoewa jongen van koppig non...
  #ik : pan soeda ik bilangin ka koweorang ?
  #oon : djikaloe soeda lebi dari toedjoe seoda gawat kliwat2 boeng...
  #joerian : manoesija boeng...tempat segala sala en alpha...:P
  #moes jum : kenapa ? Soeka lakoewin hal echwal iang samah matjem ik poen ? Waspadalah boeng !

  ReplyDelete
 7. oentoeng tijada kowe orang dikoetoek djahadi batoe poen. bole djahadi koeaing kondang poen

  ReplyDelete
 8. boekanka tempoh ini soeda kondang ? huhuheheheheheheeh...!! Matjem blogger seleb sahadja, bintang toniil van cyber...

  ReplyDelete
 9. koweorang saingan sama itoe malinkoendang poenja gaia...

  ReplyDelete
 10. boekan saingan poen, ik soeda sedar ...djahdie koeaing kondang nan tampan poen...

  ReplyDelete
 11. itoe koweorang poenja temen iang namanjah roemdhani bole djahadi boekan peroko goedang garam boeng.. bener bener tijada selera.. kenapah itoe kebo iang koweorang pada toebroek padahal banja noni noni en budhe budhe mooj van sembir ngawe awe minta toebroek

  ReplyDelete
 12. ...watricht ! itoe noni en boedhe soeda pada ke dalem marikaorang poenja roema boeng, abis soeda maghrieb toelen itoe, setenga gelap....

  ReplyDelete
 13. lhoo... boekanjah semangkin sore, semangkin malem, semangkin gelap, semangkin lekker boeng..??!

  bole djadi pantoen si mami Nani iang poenja wisma van MAWAR teGal Panas Klepoe Ungaran, "adoes kembang, tengah malem... ajolah abang, kita ke dalem.."

  setahoe saia itoelah slogannjah..

  ReplyDelete
 14. ...botja gembloeng, koweorang poenja pengalaman samah itoe prampoewan latjoer ko mantab toelen, hajo dibagih tjritanajah :P

  ReplyDelete
 15. ngeblog djoega bahagian dari printah iboe kah?

  ReplyDelete
 16. boekan poen, prenta ik poenja mamieh tjoeman satoe "djaga koweorang poenja kadjoedjoeran, tjoeman itoe iang berharga van ini doenija"

  ReplyDelete
 17. boeng ternjatah ketjilnja ndableg pitoeng toetoenan poen, hati-hati nanti dibaleskeun sama boeng poenja anak, hoekoem karma poen.. :D

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top