koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Sareboe satoe fikiran berketjamoek dalem Soeginem poenja djidat poen. Satoe perasa'an antara masjgoel, goembirah sampeh itoe ragoe2 bikin diaorang doedoek lamah itoe di veroon Balapan poenja Stasioen....(Konidin - III)

Bangau iang koembalih ke sarang tempatmanah ianjah brasal...


Toeroen van spoorstatioen der Balapan, mangka soeda tjepet itoe Soeginem kassie nae satoe otobus iang poenja djoeloek sebagih Semiadji. Semiadji itoe satoe nama laen van Ardjoena, satoe kesatrija iang bole tampan roepawan en sakti mandragoena. Bole poenja collectie prampoewan iang banja, moelain dari Srikandi, Rara Soembadra en Larasatie. Samoewanjah takloek samah itoe Semiadjie. Temtoe sahadja Soeginem djoewa takloek samah Semiadjie iang broepa otobus, pasal soeda tjape toelen bole perdjalanan searie semalem Van batavia manoedjoe Solo afdeeling.
...kassie iboe kepada beta tak terhinggah sepandjang masapoen...
"Toeroen manah mbak ?" tanja satoe condecteur itoe otobus.
"Prapatan van mBedjen mas..."
"Tiga sen itoe..."
"Ko mahal toelen, bole bijasa itoe sebenggol sahadja..." elak Soeginem
"Bole sebenggol aken tapi koweorang mistih njoeroeng dahoeloe ini bus..." djawap itoe condecteur tijada mahoe kala...

Roepanjah Soeginem mingsih kassie mahfoem tempo ianjah mingsih ketjil, wektoe dikassie bawa pigih sama ianjah poenja bapa boewat pigih ka itoe passer klewer. Itoe tempo soeda berlaloe limabelas taoen iang tla liwat poen ! Matjem manah bole ongkos mingsih sama ?

kasih iboe...kepada beta...

Seperminoeman tee kamoedijan soeda moelain tampak itoe sawah2 iang mengidjo sepandjang djalan Lawoe. Diem2 ada itoe rasa bahagia, ada poela rasa sedih nestapa. Goembira pasal bole balik ka itoe iainjah poenja kampoeng alaman, nestapa pasal ianjah tijada tahoe mistih kerdja apa boewat kassie makan ianjah poenja anak semata waiang, Konidin.


kassie iboe....


"Ach...semingkin ik fikier semingkin roewet poen, lebi bae ik kassie djalanin sahadja soeratan iang maha koewasa inih..." begitoe fikier Soeginem. Maimang betoel apa iang soeda Soeginem lakoewin, kadang kitaorang poenja mas'alah bole koweorang tamsil en ibaratkeun sebagih kassie pegang satoe gelas penoe aer. Djikaloe kowe pegang teroes zonder kowe taro barang satoe sa'at poen, mangka bole pegel koweorang poenja tangan, semingkin lamah semingkin berasa itoe tjape, linoe en achiernjah soeda bole dikassie teba...djato en pitja !

Mangka kowe djoewa mistih kassih taro itoe gelas aer di satoe tempat boewat tempo2. Mangka kowe kassie kasempetan istirohat itoe tangan, begitoe djoewa samah kita orang poenja beban fikieran, kita kassie istirohat kita poenja oeteg daholoe, kita taro dahoeloe itoe gelas2 permas'alahan kitaorang dahoeloe...ntaran sahadja kita ada kassie fikieran...

tak terhingga...sepandjang masa

Setla poenja fikieran berpetoewalang tijada keroewan mangka tiba djoewa sa'atnjah itoe condecteur bole terea :

" mBedjeeeeeeeeen...!! mBedjeeen kiri....!!
Mangka tiba wektoenjah Soeginem boewat toeroen van terminaal der Bedjen. Satoe terminaal sebla wetan itoe Karanganjar afdeeling. Roema itoe Soeginem poenja orang toewa ada di sebla koelon itoe terminaal poen. Mangka Soeginem terdijam bebrapa tempoh, sambiel kassie tepoek2 pantat Konidin iang tertidoer poeles di gendongan djarik loesoehnjah !

Achiernjah setla kassie boeletin atie en tekad, itoe kakie bole dikassie seret ka itoe djalan setapak diantara galengan sawah di sebla koelon terminal. Mangka soeda tampak satoe goeboeg gedheg rejot, beratap daoen tebo, beralas tanah. "Ah mingsih samah tempo ik tinggalkeun limabelas taoen iang laloe", batin Soeginem.

"Assallamoengalaikoem..."
"nGalaikoem salam...sinten nggih ?"

Krieeeet,,,,,,,!! pintoe gedheg diboeka, swaranjah matjem tangisan atie Soeginem. Sakoetika itoe djoewa tampak satoe pemandangan iang soeda sangat lamah dirindoeken samah Soeginem, simboknjah ! Simbok iang soeda ia tinggalkeun zonder chabar barang sikitpoen. Simbok iang soeda betaroeh njawa kassie laerkeun Soeginem di ini doenija, simbok iang tijada perna marahin Soeginem sepandjang idoepnjah.

Tijada koewasa menahan haroe en rasa bersalah mangka soeda dengen tjepetnjah si Soeginem kassie toebroek emboknjah poenja kakie iang koeroes kering....

"Oalah mboooooooooooooooook...!!! djeritnjah paraw...

hanja membrih...tak harap koembalih

Soenggoe satoe pemandangan iang tijada bole kowe loepain saoemoer idoep djikaloe kowe ada di itoe tempo en tempat. Passal ada satoe wanita pejot iang terdiem matjem patoeng, setenga tijada pertjaja bahoewa ianjah poenja ana wedok iang soeda kassie pigih limabelas taoen iang laloe, iang ianjah soeda dikira mampoes sekarang soeda kassie toebroejk ianjah poenja kakie. Ja, itoe Soeginah, Soeginem poenja simbok tetep diem laksana patoeng batoe, zonder bergerak. Tjoeman sorot mata rentanjah iang bole bitjara, bahoewa ia poenja do'a tijap malem soeda diidjabah sama Goesti Alloh ini arie...

bagai sang soerja menjinarin doenija...

Koeaing!
kassie iboe sepandjang djalan, kassie anak sepandjang galah...

Post a Comment Blogger

 1. jo wis, tak toenggoe episode selandjoetnja..

  ReplyDelete
 2. Watricht !! moeng ngono thok poen ?

  ReplyDelete
 3. Soegina poenja kawan5:32 PM, January 31, 2007

  Boeng, ik tertjengang, bole djahadi itoe Soegina jang beroema di sebla koelon itoe terminaal jalah ik poenja kawan sebangkoe di MULO poen? Ko djahadi djatoe rodin ja? Dianja itoe jalah moerid kesajangan kepala sakola, djahadi tijada satoe oknuum djoewa jang berani kasi lawan sama itoe Soegina poenja prenta ka kitaorang samoewanja. Gala poen. Mingsih lagi, tempoh-tempoh dengen moedah ianja kasi poekoel kitaorang poenja kepala, boekkk, tjrot!

  ReplyDelete
 4. woo...ik kira akan ada affair antara si soegi & itoe oknoem otoboes driver poen....

  ReplyDelete
 5. iki opo iki?
  kok ono episode sidji loro telu papat...

  ReplyDelete
 6. ombeskhov toelen itu anak prampoewan. Lima belas taoen tijada kassie kabar ke orang toea. kenapa tijada talipoen atawa es em es, sehingga itoe iboe bisa singen: bang es em es sijapa ini baaaaang....

  ReplyDelete
 7. tjeritah jang ini seroepa sama jij perna kassie toelis tempo ari, soal anak jang disangka ilang diwaktoe perang (halah ribet!!!)

  gambar kucingnya lucu banget :D

  ReplyDelete
 8. #kawanjah soegina : boekan poen, koweoran gpoeja kawan poenja djoeloek sebagih wagina...

  #oon : koweorang poenja fikieran meoem tjoeba disingkirkeun dengen tjara iang seksamah en dalem tempo iang sesingkat2njah boeng...

  #thuns : sidji loro teloe papat, andjing gila lari tjepat...

  #noni de : ianjah termasoep itoe kaoem fakier poelsa poen...

  #venus : mahoe pigimanah lagih non, itoe paristiwa maimang mirip poen...

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top