koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Antara payudara, susu dan toket....
Antara payudara, susu dan toket....

...pajoedara boekan sembarang pajoedara aken tapih satoe rombongan poen...                              watricht ! K enapa itoe ...

Read more »

Ita hairan....
Ita hairan....

...satoe hal echwaal iang terbikin gampang bole djahadie roewet en koppig boewat oknuum iang laen itoe... gampang toelen.... ...

Read more »

Panas-Dingin cold fever
Panas-Dingin cold fever

I k poenja badan kok panas dingin seperti itoe polyteron poenja koolkas poen..... ...masoep angien djikalaw dibiarkeun bole djahad...

Read more »

Radja Boker !
Radja Boker !

Si Radja boker.... Awalnja adala dimoelain dari soewatoe edjekan di soewatoe pagi di tahoen 1984. Ik mengedjek ik poenja kawan be...

Read more »

Oedjan deres
Oedjan deres

oedan deres.... I k maoe poelang itoe lha ko malah itoe oedjan menderes dengen membabibrotal poen. Matjem mana maoenjah ? ...

Read more »

Elegie sabtoe pagi
Elegie sabtoe pagi

M atjem mana djikalaw kowe  orang disoeroe memili antara doewa pilihan iang sama2 berat poen itoe ? Djikalaw kowe mili pilihan pertam...

Read more »

Bintang kedjora!
Bintang kedjora!

Koeaing andjing penoeh bintang betaboeran...berkelap-kelip seoempama itoe intan berlijan.....tampa seboewa lebi terang tjahaianjah...ito...

Read more »

Tangisan mozart....
Tangisan mozart....

Tempoh ik brangkat ke ik poenja maaschappij tadi, ik poenja itoe ana semata waiang,mozart menangis keras sekali poen. Djikalaw menoer...

Read more »
 
Top