koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Matjem mana djikalaw kowe orang disoeroe memili antara doewa pilihan iang sama2 berat poen itoe ? Djikalaw kowe mili pilihan pertama poen, mangka iang pilihan kadoewanjah itoe bakalan ilang djoewa ? Kita orang poenja nene moiang poenja pameo iang haibat dikata itoe,Bagaiken boewa simalakama, dimakan iboe mati, tida dimakan aiah iang mati poen,seboewa pilihan iang terlaloe soekar boewat kita orang poenja poetoesan.
...dimakan 
iboe mati tijada makan
Bapa modar
bole tjilaka
toelen itoe...

Aken tapi itoe orang minang poenja tjara djitoe oentoe memetjahkeun itoe mas'alah iang pelik itoe, iaitoe didjoewal sahadja !! Biar sahadja iang mati pan itoe orang laen poenja iboe-bapa, boekan kita orang toch ? Begitoela, doenija ini berdjalan, djikalaw kowe orang poenja batja berita achier2 ini poen, ada iang ananjah mati tida bisa itoe ngoeboer dikarenakeun itoe tida poenja wang barang sepeserpoen, belon lagi ada iang ana iang tega ningalin itoe dija poenja iboe selama seminggoe en iboenjah dibijarkeun memboesoek dikarenakeun kelaparan poen ?

Kumbali ke ik poenja mas'alah. Tadinjah ini pagi ik mahoe mengadja ik poenja ana semata waiang, mozart boewat itoe djalan2, setela selama lima ari bapanja tijada pernah bisa ngadja ini ana boewat sekedar bermaen poen. Tijada disangka, tijada didoega, ini malem ik poenja ana kena panas tinggi poen, ja soeda gagal semoewah rentjana ik. Begitoe ik achiernjah brangkat sorang diri diiringi dengen itoe tangis piloe ik poenja ana semata waiang.....Kowe orang iang mingsih boedjangan atawpoen iang tida ataw blon memiliki itoe boewah atie pasti belon itoe bisa merasakeun matjem manah ana menangis dikarenakeun bapanja moesti pergi tanpa dia orang bisa ikoet poen.....

Post a Comment Blogger

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top