koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Bang Napi
Bang Napi

S jahdan di satoe dessa iang berdjoeloek Rawabelong, kabajoran poenja afdeeling mangka ada satoe bekel dessa ataw iang tempoh ini kowe kena...

Read more »

Miss Nako
Miss Nako

D iboetoehken satoe kesabaran iang lebi dari bijasanjah bila koweorang ada adepin satoe oknuum iang imbisiil alijas orang dewasa iang p...

Read more »
 
Top