koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


"Maoe gaia apa itoe non...."
"Pende sahadja, ik soeka gerah, ik poenja ramboet soeda pandjang toelen itoe...."
"Dikassie ponie tida ?"
"Bole...."
"Matjem ana gadis tempoh ini ja...."

Siang itoe ik kassie anter ik poenja bini ka itoe roema potong ramboet prampoewan, iang poenja djoeloek sebagih Soraya Salon poen. Ghalibnjah itoe salon, mangka djikaloe boekan wadam ja itoe balola (barisan lonthe lanang) alijas lakie iang soeka laki djoewa. Mangka itoe Noeke dija poenja djoeloek, ik tijada tahoe percis dia orang poenja nama aseli. Iang djelas ianja brasal dari Noesakambangan, Tjilatjap afdeeling.
...djahadi wadam tijada kowe bole bajangin sebagih idoep ianggampang...
"Ik dahoeloe lakoe sekalih di itoe lenong gaoel....soeka dikassie tanggep di mana tempat, jij mistih mahfoem, itoe koempoelan toniil djikaloe mahoe rame mistih ada itoe satoe wadamnja...."
"Lho ko tempoh ini kowe motong ramboet sahadja, iang laen soeda djahadi bintang toniil kawentar itoe...."
"Iaitoe ik seboet sebagih nasieb poen..."
kata itoe Noeke sambil mingsih kassie potong ramboet ik poenja bini...
"Tempo itoe ik poenja bapa di kampoeng djato sakiet, lama absen, freij alijas tijada perna latihan lagih dalem tempoh anem boelan..."
"Troes kowe di kassie oonslag ka ?"
"Begitoela, marika orang kassie temoein ik poenja penggantih sebagih sri panggoeng wadam...."
ianjah sambil kassie oesep aer mata....

Tinggi, semampai, ramboet ikal pandjang, djikaloe djalan soeda mistih koweorang tijada jakien bahoewa si Noeke inih sabetoelnja laki toelen. Banja itoe toekang odjek iang soeka kassie sioelan kassie godah bila inin nonie, eh, boeng, eh wadam liwat di adepan marika orang....Bagoesnjah ini wadam tijada masoep itoe Bekantan Bond, djahadi blon ada itoe dia orang poenja awroth iang digentih samah itoe silikon poen, mingsih aseli....


Noeke zonder idoeng bekantan....


Mangka ik kaget keliwat2 paas satoe arie djoem'at, itoe bentjong djoem'atan dengen penampilan iang laki toelen aseli. Tijada lagi itoe gintjoe, beda en rok minie poen. Iang ada itoe make badjoe safarie, ramboet gondrong diiket ka belakang, saroengan , make kopijah en sedapat moengkin kassie sikep wadjar sebagih lakie toelen. Dalem ik poenja atie ik kassie fikier itoe mistih satoe keadaan idoep iang soesa toelen poen....idoep dalem doewa doenija, antara doewa doenija, lakih en prampoewan....

"Eh itoe ada mang toekang sampah liwat...ik maoe kassie diaorang wang tambahan dahoeloe ja ?"
Mingsih sempet dija orang mikirin itoe toekang sampah, sedeng idoep diaorang sandirih poen tijada djelas....ik mala djahadi maloe sandirih. Ini orang iang soeda mistih selama dia poenja haiat dikandoeng badan dikassie tjemo'oh, dikassie hina en tjertja,tijada ditarimah sama kitaorang poenja adab, mingsih mikirin orang laen itoe.....

Noeke moelain bekerdja di diaorang poenja salon dari djem delapan pagih sampe itoe djem sapoeloe malem. Ampat belas djem satoe arie ! En kebanjakan dalem positie bedirih itoe, apa tijada pegel ? Djikaloe sedeng tijada pelanggan iang mistih di kassie poles ataw dikassie tjoekoer diaorang poenja ramboet, mangka soeda mistih sigrah nongton itoe laiar katja diaorang poenja kegemaran, atjara2 fitnah ataw iang tempoh ini soeka dikassie djoeloek sebagih infotainment....


"Eh...ik tijada kassie tabe sikit poen itoe samah Tamara poenja klakoewan...dassar prampoewan chijanat sama diaorang poenja swamie poen, tjoeba itoe Bang Rafflie samah ik...soeda mistih ik lajanin sepenoe atie..." tjandanjah penoeh artie....
"Noek, koweorang tijada kafikieran boewat gentih kelamin matjem Pakdhe Dortje ?"
"Neei....ik tijada perna kassie paroebahan ka ik poenja badan iang soeda dikassie sampoernah sama Toehan Alloh...."
"Aken tapih koweorang pengen djahadi satoe orang prampoewan pan ?"
"Ja, tapih tijada mistih ik lepasin ik poenja boeroeng poen..." sambiel tjekikikan ianjah....
"Lagijan ik branie kassie tarohan bahoewa kowe poenja kawan banja iang kassie soentik itoe silikon bijar montog poen..."
"Bijarin, ito soeda mahoe marikaorang, banja djoewa iang achiernja badannjah antjoer...make itoe silikon poen...."

Mistih kitaorang akoewin, ini bentjong poenja ketetepan atie iang koewat toelen, tijada maoe masoep itoe bekantan bond, tijada maoe itoe boewang diaorang poenja boeroeng, tijada maoe kassie roebah diaorang poenja awak, mingsih maoe sholat Djoem'at sabagih lakie toelen....Tjoeba kowe kassie banding samah koweorang iang lakih toelen ? Matjem manah kowe poenja ketetepan atie ? Djikaloe tijada setoelen itoe Noeke, mangka kowe bole moelain make itoe rok minih tempoh ini....


Koeaing!
dipoedja pramopoewan dikedjer bentjong....

Post a Comment Blogger

 1. wakakak...dikedjar bentjonk...diledekin sadja...titidnja manah? pasti langsoeng dihadjar ama itoe bentjong.
  djadi inget trachir kedjogdja naek itoe kreta ekomonie..ada anak ketjil nangis sekeras²nja ngliat bentjong ngamen..ewer..ewer..ewer...:p

  ReplyDelete
 2. Hoor ! Brartie itoe bentjong werewer-ewer soeda betaon2 poen.....

  ReplyDelete
 3. ik djadi inget tempo dipalak bentjong malem-malem waktoe ik mingsih di bandoeng...ik kasih itoe bentjong seriboe..padahal itoe wang ik terachir...ja soedahlah..ik ikhlas daripada di poekoelin itoe bentjong...

  ReplyDelete
 4. hadik : sama bentjong ko takeot kowe poen ?

  ReplyDelete
 5. Meneer ngobrol berdua dimana? Kok sempat foto Noeke di kamar ? Hayo!

  ReplyDelete
 6. Ja, mistih matjem manah lagih itoe sinjo....namanja idoep. mistih ada itoe variatie...:P

  ReplyDelete
 7. Hihihihiiii ... kalo lijat fotonja di kamer, soedah tak perloe ragoe pastinja kowe orang soeka sama itu pssst psst pssst

  ReplyDelete
 8. ....boeng, ik tjoeman kassie djerat en djpret bentaran sahadja itoe. Laen tida poen.....

  ReplyDelete
 9. boeng, ko djeprat djepret berdoewa?? ndjepretnja simbah mafhoem, aken tapih ndjepratnja itoe poen... apanja jang ndjeprat? apa njiprat? weh gawat kliwat2 itoe boeng.. :P

  ReplyDelete
 10. ....djikaloe njiprat gampang ito embah...adah itoe kaen laap di sebla podjo roewangan itoe....

  ReplyDelete
 11. Hait?

  Kowe dikedjer bentjong, koeaing ? God Ver domme...tapi kalo ik melihat jij punya moeka jang soedah mesoem poen, jij memang pantas mendapat tietel jang dikedjer bentjong.

  Bole jadi jij djadi sering mampir ke Noeke poenja huis itu pun :))

  ReplyDelete
 12. Boeng djabier, ik mingsih normaal en boel doian aurath van prampoewan poen. Djikaleo itoe bentjong bole kowe tanjakeun langsoeng sama zzkennjah, boeng kawulo bentjong :P

  ReplyDelete
 13. hiaran, ik koq belon batjah ini entry ja? soeka kliwatan meloeloe kadang2 ini blog boeng.. :D

  ReplyDelete
 14. Tandanjah, koweorang blon samoewa batja ik poenja inih blog boeng !

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top