koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

"Ja Alloh Tolong !!". Itoe kalimat iang soeda mistih koweorang samoewa soeda mistih mahfoem oknuum sapah iang kerap kali kasie latah sambil kasie itoe oengkepan, mpok Atie. Ja ! Si ratoe latah, iang dengen itoe dia orang poenja latah mala itoe dapet bole wang banja, pasal djahadi toekang lakon dimanah2. Kali ini, ik tijada aken kasie bahas diaorang poenja latah, aken tapih dia orang poenja itoe idoeng .....Ja, idoeng tempat koweorang kasie tengger kowe orang poenja katjamata itoe. Ada apa dengen itoe mpok atie poenja idoeng ?

...idoeng itoe pese ataw mbangir sama2 kasie oentoeng boewat kitaorang
ichlas sahadja...
Djikalaw kowe kasie peratean barang sikit, mangka kowe sigrah bole temoeken sasoewatoe iang djanggal di itoe mpok latah poenja idoeng, aga sedikit lebi besar en tijada sama sekali proportioniil poen. Matjem itoe bekantan poenja idoeng, idoeng iang mbengok laksana boewah terong iang soeda masa' sekali. En orang2 matjem itoe mpok atie ternjatah banja sekali di Oost-Indie ini poen, teroetama itoe kaoem wadam alijas bentjong. Pertanja'annjah adala, kenapa marika orang soeka betoel kasie oetak en atiek marika orang poenja itoe tjipta'an Toehan iang soeda paten boewat kasie napas kitaorang ? Moengkin djawapannjah iaitoe, marika orang ingin sekalih itoe tampil laia'nja pembesar2 toewan poetri olanda iang maimang dari sonohnjah soeda dikasie idoeng iang lantjip !

Jang namanjah kasie oeba itoe tjipta'an Toehan Allah SWT, soeda barang temtoe tijada gampang poen, mistih kita operatie platstiecsche iang temtoe sahadja makan itoe wang iang tijada sikit. Soeda temtoe besar pasa' daripadah tijang, marika itoe boekan kaoem iang banja wang, wong dari marika poenja pengatsilan dari melatjoer tijap malem di waterwadeen sahadja tijada genep doewa benggol, padahal itoe biaja operatie bole terbilang ratoesan goelden. Boekan kaoem wadam namanjah djikalaw tijada kasie temoe tjara atasin itoe hal echwal, apa itoe ? Temtoe sahadja make itoe djasa doekoen alijas toewan tabib partikeliir. Matjem mana dengen kegagalan ? Marika orang soeda sangat bijasa dengen ke'ada'an disingkirin, tijada diakoewin marikaorang poenja conditie, dikerdjain samah itoe sinjo2 berperangai chijanat, digaroek en diperes sama itoe ambtenaar en tjenteng-opaas pamrentahan besar, koerang apalagih itoe tjoeba ? Djahadi kegagalan iaitoe marika orang poenja makanan seari2 itoe.

Tabib partikeliir iang soenggoe terkenal toelen dalem ini hal-echwal kasie bentoek koweorang poenja idoeng iaitoe Hadji Djedje Van der Manggarai afdelling. Itoe tabib soeda kawentar sampe nagri sebrang, matjem Toemasik, tana melajoe, sampe itoe Nagri gadja poeti iang soenggoe toelen kawentar en paten marika orang poenja kaoem wadam. Ini tabib kasie roeba bentoek idoeng, dari iang pese bole djadi mantjoeng, dari iang mantjoeng bole djadi pese (moengkin iang inih lebi gampang). Iang djelas ini tabib soeda toelen kajanjah mangka kemaren ari ik denger chabar dari pambrita'an courant Bintang Batavia bahoewa dija orang dikasie tangkep samah politie dikarnakeun soeda itoe ketangkep basah sedeng minoem madat.

Hatta, manoesija bijasanjah tijada koewat djikalaw poenja wang banja....dari itoe tabib kawentar iang poenja wang reboewan goelden tjoeman djahadi itoe orang rante sahadja, iang tijap ari bole bijasanjah katemoein bintang2 toniil iang tjantik roepawan, tempoh sekarang mistih temoewin itoe cipier iang senjoem sahadja tijada perna.

Lepas dari itoe tabib sijal, mangka kita kasie tengo ka itoe grombolan kaoem wadam iang marika sendirih poenja sematjem kaoem iang soeka tjoeba2 sandirih, alijas dia kasie soentik itoe idoeng dengen tjairan silicon tjair, iang bole dapet darimanah ik djoewa tiajda ngarti....Marika tijada kasie fikiran itoe bahaja dari ratjoen silicon, kowe bole kasie bajangan, itoe silicon bijasanja dikasie boengkoes dahoeloe, djikalaw boewat kasie gede koweorang poenja pajoedara, lha ini tjairan iang dikasie soentik sahadja ka koweorang poenja idoeng, tijada make itoe boengkoes poen !! Watricht ! Mangka bole djadi banja itoe koerban berdjatohan, ada iang idoengnja djahadi mirip itoe bekantan toelen, menggelejot mera ranoem kasie goiang kasanah kamarih, ada iang idoengnja 'mentjair' ada poela iang sampe ka itoe hariba'an Toehan Allah, alijas modar van dood....


Bekantan Poenja Idoeng, Manteb !


Itoe moengkin kasie peladjaran sama kitaorang bahoewa Toehan Allah soeda kasie iang terbae sama kitaorang poenja perawakan. Djikalaw koweorang tempoh ini mingsih poenja itoe idoeng iang pese, mangka koweorang mistih bersjoekoer mingsih bole kasie napas sama koweorang poenja paroe2, saingga kowe mingsih idoep en bole kasie batja ini toelisan en artikelen. Iang toelen mantjoeng poenja idoeng djoewa demikijan, tijada tjemas en chawatir soeka dikasie edjek sama koweorang poenja kawan2 "Mirip petroek atawa pinokio" iang penting koweorang poenja idoeng mantjoeng bole kasie tengger katjamata dengen tijada mistih kepleset itoe katjamatah poenja gagang....

Bekantan sendirih, iang diaorang poenja idoeng dikasie tiroe samah itoe kaoem wadam, tijada perna tertengo protest atawa mara ngamoek kasie itoe demonstratie di boenderan Koeningsplein mitsalken, boekanka itoe aken djahadi satoe kegawatan iang kliwat2 djikalaw sampe satoe divitie atawa bataljon bekantan saloeroe Borneo kasie protest langsoeng ? Bole matjet itoe sloeroe Betawie poenja weg....bole brentih itoe samoewa Tram Electrische,bendi, viet, bromviet, ataw oto, pasal samoewa pada itoe paniec kasie tengo riboewan bekantan iang kasie baris sepandjang weg !


Koeaing!
Si Idoeng Mantjoeng Petjinta BekantanPost a Comment Blogger

 1. semakin aneh sahadja orang maoe tampil tjantik.. simbah perna itoe autoptie majat bentjong di bagejan forensik, hwarakadah... itoe bentjong sedari dagoe, pajoedara, bibir, lekoek mata, sampe idoeng terisi tjairan silikon semoewah. tjairan keloewar sampe leleh-leleh... nggilanik..!!

  Matjam mana itoe ada noni-noni bikin bahenol dengan itoe diaorang soentik bokongnjah dengen itoe silikon.... simbah gak tahoe bagemana itoe rasanjah djikalaoe doedoek... mak grejoll...

  ReplyDelete
 2. Tjoeba djikaalw itoe pantat meletoes mbah, DJROTTT...!! Mistih soesa dibedaken antara itoe tahie sama itoe silicon....

  ReplyDelete
 3. Tapi kalo yang namanya bikinan manusia, pasti ada kelihatan aneh....
  Cantik silikon tetep kelihatan aneh, bahasa londonya = something mrong (ngos)

  Tapi walaupun jelek, kalo alami anugerah dari yg diatas, kelihatannya normal-normal aja

  koeaing = djelek alami kere pun

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tijada bole koweorang kassie hina ik poenja moeke, ini moeke bikinan Toehan Alloh iang aseli itoe poen... (h)

   Delete
 4. Watricht !
  Pantjen koweorang inih botjah nDlogok poen, mala ik dikasie djelek2in ik poenja moeke iang soeda kawentar ganteng toelen seantero Oost-Indische.....djangan iri boeng...iri itoe tijada oebatnjah....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top