koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Oedjoeng
Oedjoeng

....ada doewa itoe dosa oemat manoesija, iaitoe dosa pada sesamanjah en dossa samah Toehan Alloh SWT poen.... (mBah Soma) K assie mah...

Read more »
 
Top