koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


....boeroeh di Sidohardjo afdeeling kassie protest sampe itoe ada iang matih satoe boewat minta wang toeslaag, sedeng itoe oknuum ambtenaar siboek minta itoe djatah wang toeslaag darih itoe orang2 Tjina.....

Mendjelang arie raia matjem ini arie belakangan inih, kitaorang mistih soeda tijada fokuus samah kitaorang poenja ibadah poewasah poen. Kita soeda terpetja aken kitaorang poenja peratejan samah itoe kaboetoehan boewat merajaken itoe arie raia ntaran. Padahal itoe arie raia tjoeman searie doewa arie sahadja, aken tapih sanggoep bole bikin orang poesing todjoe koeliling itoe !
...bajarla oepah koweorang poenja boeroeh seblon kering marikaorang poenja kringetitoe...


Pasal samoewa harga itoe kaboetoehan poko nae dengen gila2an itoe. Minja goreng, beras, telor, kedjoe....Kedjoe ? Maimangnjah koweorang priboemi doian kedjoe ? Ija tida sich, tjoeman boewat gaia sahadja...he..he..he. Aken tapih iang djelas, namanjah itoe permenta'an melondja dengen broetaalnjah, mangka soeda mistih persedija'an djahadie tipis. Oekoem perminta'an en penawaran berlakoe poen, soeda temtoe itoe harga tijada bole dikendaliken lagih samah itoe Goepernemen bessar !

Namanjah itoe oekoem passer, mangka passer iang kassie temtoeken itoe harga barang, pertanja'anjah iaitoe passer iang manah itoe ? Tenabang ? Senen ? Djatinegara alijas Mesteer Cornelis ka ? BOEKAN ! Iang namanjah passer disinih sebetoelnjah tjoeman koempoelan orang2 Tjina djoeragan kelontong iang bole kita kassie seboet sebagih oligopolie itoe !

Oligopolie ? Apanjah itoe monopolie poen ? Djikaloe mono iaitoe sorangan sahadja iang kassie koewasa, oligo inih lebi dari satoe aken tapi djoewa tijada banja poen. Iang gawat bole kitaorang seboet sebagih kartel ataoe itoe syndicaat poen. Perna denger itoe kartel medellin ? Itoe toekang djoewalan tjandoe dari nagrih Colombija di sebla kidoel Amerika Sjarikat itoe poen. Mangka apa iang ik toelis bebrapah tempo iang laloe tentang faham TGTT ada itoe betoelnjah poen !


boeroeh toentoet wang toeslaag....


Soeda oentoeng djikaloe koweorang kaoem pekerdja bole dapet itoe wang toeslaag dari koweorang poenja taokwe atoe djoeragan itoe, djikaloe tida matjem manah ? Ja matjem iang ik kataken tahadi, kassie tjarie wang toeslaag sendirih itoe ! Iang boeroeh tjoeman bole protest, djikaloe perloe sampe mampoes poen, iang politie bole kowe tengarain tjari toeslaag di weg, mangka koweorang mistih lebi atie2, arie2 belakangan inih, pasal banja politie iang sedeng gijat2njah tjari itoe wang toeslaag di weg2 !

Djikaloe itoe ambtenaar bureocrhaatic matjem manah poela ? Ia itoe oknuum bole dapet itoe wang toeslaag darih itoe Tjina2 djoewalan klontong iang bole bentoe itoe oligopoli bin kartel tadih itoe ! Mangka soeda djelas, iang paling lema disinih iaitoe kaoem boeroeh poen !

"Bajarlah oepah boeroehmoe seblon kering kringetnjah " Itoe kata Nabi Bessar kitaorang Moehammad SAW
"He kaoem boeroeh sadoenija, bersatoela...!" itoe kata taokwe kominis, kawan Marx
"Hanja satoe kata, lawan....!" itoe kata kawan Nidjie Thoekoel, iang soeda bole dimampoesken samah itoe soldadoe India-Olanda tempo arie poen....

Tinggal kowe orang pili iang manah djikaloe koweorang blon dapet itoe wang toeslaag ? Bole ngamoek matjem bapa kominis ? Atoe bole ambiel itoe adjaran Nabi bessar ? Samoewanjah ada itoe baenjah, iang satoe lebi prentah ka itoe takwe, iang satoe itoe prentah boewat bertinda' djikaloe kowe diperlakoeken dengen semena2 itoe....

Alhamdoelillah ik orang bole dapet itoe wang toeslaag sebesar itoe satoe kalie gadji boelanan, blon lagih ik dapet bole itoe sembako iang beroepa goela, terigoe, mentega, katjang, permen, siroep en koeweh kering van Denmaark poen. Mangka ik rasa ik djao lebi broentoeng dibandingkeun samah itoe kawan2 boeroeh iang tjoeman bole minta itoe 300 f sahadja mistih poekoel2an dahoeloe samah itoe opppaas, tjenteng, en politie, en itoe blon temtoe bole dapet, mala tempoh2 tjilaka djahadi orang rante atoe djahadi ahloel koeboer poen !

Lantas apa poela kitaorang poenja djalan tenga ? ZAKAT ! Soeda kowe ketahoein bersamah djikaloe koweorang poenja redjekih itoe ada haknjah itoe kaoem fakier en miskin, rodin bin nestapa, nista binti dina iang boewat kassie makan diaorang poenja peroet tijap arie sahadja soesa toelen ! Bersihken koweorang poenja redjekie dengen djalan zakat poen !

Koeaing !
Soeka poera2 loepa kassie zakat !


Post a Comment Blogger

 1. selamat arie lebaran...
  minal aidin wal faidzin...
  selamat para pemimpin...
  ra'jatnja teteplah miskin...
  *lagoe kebangsaan arie lebaran*

  ReplyDelete
 2. ....hija, tetep miskin dari arie ke arie inih....soebsidie diilangin, padjek dinaekin...apa ma'soed ini goepernemen ?

  ReplyDelete
 3. Setoedjoe! Zakah itoe wadjib dan sangat besar itoe kasih manfaat boewat samoeanja!

  Selamat berhari raia! Tabik

  ReplyDelete
 4. Soeda temtoe, orang kapier poen tahoe itoe boeng, aken tapi tahoe blon temtoe kassie tindakan pan ?

  ReplyDelete
 5. haduuuuh pusing pakne...
  bacanya bijimana yakz???

  tapi gw setuju banget sama hadits Nabinya ;)
  *mentang2 gw buruh :P*
  hahaha :))

  ReplyDelete
 6. ...batjanjah ia bijasa sahadja itoe oom, make itoe hoeroep latin....

  ReplyDelete
 7. boeng, meskipoen koweorang fotonja gambar andjieng, namoen postingan kali ini bernoeansa religioes toelen... saloet boeng.. :D

  ReplyDelete
 8. Maimangnja djikaloe itoe andjieng moesti iang djele2 itoe poen ?

  ReplyDelete
 9. hahahah... soyo mumet inyong moco blog kiye... :P

  ReplyDelete
 10. iang ik mingsih belon faham itoe arti dari toeslaag itoe sendirih, iang ik tahoe tjuma itoe toeslaag otoboes iang bilamanah matjem ini ari aria naek dengen loearbijasanjah itoe....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top