koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


Tjeng Beng. Itoe satoe kabijasa'an ataw itoe orang Tjina poenja adat en istiadat poen, iaitoe kabijasa'an boewat kasie tabe samah dia orang poenja roh2 kake moeiang iang soeda tijada idoep di ini doenija. Padanannjah dalem itoe satoe orang Slam poenja kabijasa'an iaitoe djirah koeboer boewat iang soeda marhoem. Orang Djawa soeka ada seboet sebahagai njadran alijas sadranan. Orang Tjina poenja kabijasa'an iang mirip dengen itoe orang djawa poenja adat istiadat djoewa, soeka itoe kasie sadjen broepa makanan en apa iang kira2 djadi kedemenan marhoem tempoeh mingsih idoep, dikasie itoe makanan-minoeman, en djikalaw perloe dikasie wang sebenggol doewa benggol. Aken tapi ik tijada mahoe tjrita mengenai itoe hal, iang aken ik poenja kasie tjrita ka orang rame adala itoe tjembengan.
Tjembengan sebenernjah toelen brasal dari itoe tjeng bengnjah orang tjina poenja kabijasa'an, aken tapih entah koetika itoe orang Djawa tijada poenja idee ataw sekedar tiroe2, mangka itoe karamejan iang tempoh kini kita kenal sebahagai itoe passer malem , dikasie djoeloek sebahagai tjembengan itoe poen. Di afdeling2 onderneming teboe, mitsal kertosono, Pemalang, Klaten en Soerakarta resident, mangka tijap itoe mahoe dimoelain moesim panen teboe, en brarti poela itoe dimoelain sa'at penggilingan teboe samah itoe fabriek goela poenja kerdja, mangka disamboet dengen satoe kagijatan iang gegep-goempitah, iang laia'njah kita bole seboet sebahagai passer malem alijas tjembengan iang bole berlangsoeng dalem tempoh seminggon penoe.

...tjoekoep kowe kasie ikoet itoe reel spoor sampe kowe poenja kaki trasalepas itoela
tjembengan...

Toewa-moeda, besar-ketjil, koelon-wetan, Olanda-Tjina-Djawa, samoewa toemplek bleg dalem satoe keramejan iang diadaken satoe tahoen sekali sahadja. Ada itoe Tong setan, watricht binatang apa gerangan itoe poen ? Setan iang ditangkep dalem tong teroes dikasie oendjoek ka orang rame ato pigimane mitsal ? BOEKAN ! Tong Setan adala satoe tong raksasa iang terbikin sama itoe kajoe djati iang tebel2, ntaran dalem itoe tong ada itoe doewa bromviet iang saling ngeboet aken tapi tanpa tabrakan satoe sama laennjah itoe ! Ini tontonan iang mbikin ik koetika mingsih ketjil ketakoetan toelen poen ! Ik takoet loewar bijasa dikasie oendjoek soewaranja sahadja, begitoe menggelegar laksana itoe zeus sedeng mara sama itoe poetranjah, Herkoeles, Bleger !

Kitaorang berandja ka itoe comidie poeter, ik djoewa tijada perna tahoe kenapa djoewa itoe maenan dikasie djoeleok sebahagai itoe comidie poeter poen. Sakoempoelan kewan2 iang moeter2 tijada djoentroengannjah iang dikasie gerakken samah itoe tenaga manoesia bijasa sahadja, teroes kita orang nae dengen riang en goembira loka sambil kasie angan2 nistjaja kita ini sebahagai djohan pahlawan negri roem iang sedeng aken antjoerin Galia poenja negri ! Prok ! Prok ! Kedjer teroes, lantjang teroes he kowe koeda djangan kasie ampoen itoe kaoem Galia....!! Ik bole kasie djamin djikalaw ini maenan iang mendjahadi sala satoe maenan iang paling disoekai toelen sama itoe kinder en jongen poenja phantatie.

Fabriek Goela Van Tasikmadoe....

Lepas dari itoe comidie poeter kitaorang mistih poenja fikier aken peroet iang krontjongan boekan ? Na, djikalaw itoe, kowe bole mili itoe djenang koedoes, iang dia orang poenja bentoe item en ada itoe goerat2 kelapanjah, atawa itoe brondong beras iang dikasie bentoek sebahagai bromviet balap itoe.....djangan loepa kasie makan itoe baso atawa soto daging iang pedes en panas...hmm lekker toelen poen.

Lepas kitaorang poenja peroet kaisi, mangka tijada afdol djikalaw koweorang sebahgai oknuum kinder en jongen tijada tjari ole2, apa itoe ? Maenan ! Pistol aer adala ik poenja idola koetika ketjil, selandjoetnja maenan jojo, gasing atawa itoe oto iang bole kasie tiroe prahoto, otobus atawa bromviet. Matjem itoe aiam dikasie tengo tahi poen ! Maen sosor sahadja....

Ini tjembengan diadakeun dalem itoe sapoetaran fabriek goela poenja afdeling, loewasnja tijada kira2 en banja itoe pohon trembessi di sapoetaran itoe fabriek. Ik poenja afdeling di Soerakarta, afdeling Tasik madoe poenja tjrita. Mangka djikalaw kitaorang bole pingin mahoe berangkat moestih djalan kaki itoe daripadah kita nae oto iang bole sahadja itoe haimat wang bole bikin kasie beli ole2, ja pestol aer en kawan2njah tadie itoe.

Saoeboengan dengen ik iang koetika itoe mingsih ketjil mangka kitaorang soeka ada berangkat rame2 dengan kitorang poenja kaoem poen. Tjaranja adala kita orang mistih noeroet itoe spoor poenja rel. Sederhana sahadja, mistih itoe rel poenja oedjoeng adala itoe fabriek goela van tasikmadoe poen. Djangala kitaorang bole dibikin tjemas, sebab itoe ada riboewan orang iang kasie lakoe samah kita orang. Tertengo seperti itoe laiaknja tawaf dalem pigi hadji poen. Tijap orang soeda kasie pake itoe pakean terbaenjah, matjem lebaran sahadja. Rata2 itoe badjoe lebaran ing soeka kita pake baroe sekali doewa kalie.

Soekoer2 djikalawa koweorang poenja tetangga iang poenja oto, bole kasie toempangan graties ka tjembengan atawa sekedar itoe wang penggantih minja. Ini bole lebi tjepet sampe tjembengan poenja atjara daripada iang noeroet spoor poenja rel tadi itoe. Begitoela, ra'aia tketjil poenja iboeran dalem setahoen ada sekali itoe. Bole kita ada loepa sedjena aken itoe beban idoep iang berat dari ari ke ari. Tijap kaoem poenja itoe tjara sendirih dalem kasie iboeran sama atie iang lagi manjoen itoe. Ik merasa soeda oentoeng djadi satoe orang iang perna ada alamin itoe tjembengan poenja tjrita, saiang sekalih semendja itoe Fabriek van Goela goeloeng tiker, tijada lagih itoe tjembengan poenja perajaan poen....

Koeaing!
Setijap ari iaitoe tjembengan....


Post a Comment Blogger

 1. setahoe Simba itoe Fabriek beloem toetoep, tjoema maimang prodoektienja dikoerangin. tetangga Simba banja' jang sampai saat ini kerdja di itoe fabriek. sekarang lebi banjak digoenakan boewat mengola prodoek goela menta import mendjadi goela sijap pakai.

  btw, itoe foto ko keliatannja boekan fabriek goela van tasikmadoe ja...? soalnja Simba bijasa bloesoekan sampai ke dalem... moengkin simba salah...

  ReplyDelete
 2. Djahadi tijada blothong lagi itoe mbah ? Ik tjari itoe gambar dari mbah goegel poen.....

  ReplyDelete
 3. Blothong soeda lama ta' tertjioem lagi itoe dia poenja baoe batjin. Meskipoen baoenja bikin moenta-moenta, namoen itoe blothong bisa bikin tanah djahadi soeboer poen.

  sebeloem tjembeng dimoelai ada ritoeal keramat jang namanja "Djoelen". Ini ritoeal atjaranja mengarak itoe kepala kebo dan lemboe jang soedah dipotong. Diarak pakai gerobak diiringi tjebol-tjebol samah djoget2 lajaknja itoe toejoel...

  ReplyDelete
 4. lho ik mala baroe tahoe itoe mbah, djikalaw koweorang tijada kasie tahoe ik tida pern aken tahoe poen. Ada itoe orang2 tjebol iang bijasa dipake samah itoe Djamoe Tjap Aer Mantjoer ja ?

  ReplyDelete
 5. jang bijasah pakai tjebol itoe kan Djamoe Djago broer...

  o ija.. simbah beloem betjoes poen itoe mbikin seperti koweorang poenja..
  mbo' simbah diadjarin itoe tjaranja mboewat kotak matjam "Pilih semoewah" itoe poen.. kirim ke email simbah sahadja

  ReplyDelete
 6. kalo orang jadul naik ka jabotabek, pada kapok nggak yak?
  eh, ada guguk teman luwak...

  ReplyDelete
 7. boeng, apa ma;soed en toedjoewan koweorang ik tijada ngartih barang sdikit itoe....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top