koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 


...soewatoe koetika perna itoe ketjiek bole sebagih mata wang di Nagri Karanganom...(koeaing!)

Ketjiek, bidjie sawo itoe bole bergoena boewat sebagijan ana ketjil di Karanganom, bole berlakoe sebagih ratna moetoe manikam laksana intan berlijan van negri Indoestan. Apa passal ? passal itoe ketjiek bole djahadie satoe comoditie barang dagangan iang poenja entitaas ekonomie sendirih. Passarnjah berdjoeloek sebagih oesoem ketjiek, permaenanjah bole terbikin sebagih monopolie,djirak ataoe bole djoewa dengen saroekan, boekan saroekan itoe bintang toniil sohor van Indoestan. Aken tapi saroekan van plastiek mika.
...dimana ada wang disitoe ada keserakahan chijanat en kebaekan bole bertempoesampe achier djeman...
Djirak ketjiek bole samah betoel samah itoe djirak nekker poen, tjoeman kitaorang makeh gatjoek sebagih petjahan genteng itoe poen. Djikaloe monopolie mangka bole kowe samakeun dengen itoe maen djemeh, alijas maen kertoe lakon en moesoeh. Djemeh sebagih permaenannjah en ketjiek soeda temtoe sebagih tarohannjah. Bole pertjaia bole tida, ini ketjiek bole diperdjoewal belikeun sebagih barang dagangan sahadja. Mangka soeda sigrah tertjipta kelaas sodagar en kelaas boeroeh. Passal itoe poe'oen sawo sebagih soember satoe2njah ketjiek brasal, mangka djikaloe djoemla pemaen dalem doenija ketjiek lebi dari kapasitaas itoe poe'oen sawo dalem hal echwal ngasilin ketjiek, mangka tertjiptala satoe tatanan oekoem permintaan en penawaran barang.

Lantas bergairahkah itoe passer ketjiek ? Tempo itoe oesoem ketjiek bole kowe seboet sebagih rame2njah itoe passer,akiebat permintaan iang djao lebi bessar van persedijaan mangka itoe harga ketjiek bole melamboeng bebrapa poin poen. Dalem tempo iang beginijan mangka sebaeknjah kowe bole djoewal itoe ketjiek. Oentoek lima bidjie ketjiek mangka bole poenja harga sekethiep poen. Satoe kethiep inih djikaloe bole kowe belikeun itoe kroepoek rambak bole dapet lima bidjie. Djikaloe bole beli gathot mangka dapet satoe bidjie. Satoe mangkok soto van Solo bole berharga lima kethiep poen.

Sodagar2 ketjiek van Karanganom dalem ini passer soeda temtoe kaoem prampoewan, passal ini ketjiek lebi disoekain itoe oknuum prampoewan daripadah kitaorang sebagih kaoem lakih. Mangka permaenan iang bole paling kerend en bekend iaitoe serokan. Bole goenain gatjoek, iang beroepa alat boewat njerok itoe ketjiek sebagih goentingan plastiek ataoe mika. Bole poenja bentoek sebagih boedjoer sangkar ataoe itoe segiempat. Kebanjakan bole berbentoek boedjoer sangkar, passal lebi moeda dilipet doewa sebagih soeroe. Kowe tahoe soeroe tida ? Djikaloe kowe makan boeboer dengen daoen pissang sebagih sendoknjah, itoe bole kowe katakeun sebagih soeroe. Sedangken itoe kerdjanjah bole berdjoeloek njerok. Moengkin dari sinih itoe mesien potokoepie xerox bole berasal djoeloek.

Nha, oeroesan ini soeroe en serok soeda djelas lebi gape prampoewan daripadah lakie2. Mangka soeda temtoe oknuum prampoewan bole djahadie sodagar2 ketjiek iang handal. Soelarsie, kriting gemoek, bole djahadie sodagar ketjiek iang paling kaia diantara samoewa sodagar poen. Ianja bole poenja pernijagaan sampe sapoeloe kalie lebi dalem satoe arie. En haibatnjah, ianjah djarang kaloewar roema, sebab sapah iang dateng boewat beli atoe djoewal ketjiek tjoekoep dateng ka ianjah poenja roema poen. Selisih harga djoewal en beli bole bikin ianjah kaia. Searie ianjah bola poenja pengasilan sebagih sapoeloe sampe doewa poeloe kethiep. Mangka dalem saboelan ianjah bole poenja pengasilan paling djelek sebagih 300 kethiep ataoe 30 benggol alijas 3 goelden ! Sijapa sangka itoe bidji sawo bole bikien Soelarsie kaia poen.


.sawo en ketjiek...

Sawo van Karanganom banja toemboeh di kebon Bapa Mantri Moedjieman. Satoe mantri kasihatan Goepernemen iang bole poenja awak pende ketjil en poenja ramboet sebagih kribo. Ianjah poenja bromviet bole ada toelisannjah Tarantoela. Moengkien ianjah penggemar berat itoe koempoelan orkes melajoe poen. Tijap itoe moesiem kemaroe mangka soeda banja oknuum kawan ik iang soeda toenggoe itoe sawo bekas tjodot poen. Satoe tjara palieng gampang boewat dapet boewah sawo iang soeda mateng, bekas gigitan tjodot ! Djikaloe kowe beroentoeng dapet sawo tjodot mangka broentoeng doewa kalie poen. Bole kowe makan itoe dagieng boewahnjah iang manies segerr, en bole kowe djoewal itoe ketjieknjah samah itoe Soelarsie.

Mengingat itoe berharganjah sawo, mangka soeda temtoe ada sahadja ana2 laen iang ratrimo.com. Mangka semendja malem marika orang soedah ngoendoeh sawo, mendahoeloein sang tjodhot ! Oknuum2 inih iang bole kassie roesak constelatie doenija perketjiekan. Passal marika asal petiek sawo, bole mateng ataoe menta. Djikaloe mateng brartie poenja doewa kaoentoengan, satoe bole langsoeng diemplok, satoe lagih itoe ketjiek bole didjoewal. Djikaloe mingsih mentah mingsih ada ketjieknjah poen. Aken tapi ketjiek van sawo mentah inih bole poenja kwaliteit iang kassie koetjiewa. Passal mlompong en tijada mantep ianjah poenja pegangan poen. Bole gampang dimakan hama iang bole kassie bolong ini ketjiek. Itemnjah djoewa tijada kassie kilat iang seharoesnjah. Laen djikaloe ketjiek van sawo iang betoel soeda mateng van tjodotnjah tjodot ! Bole item mengkilat, kitaorang bole kassie djoeloek sebagih ithoeng !

Biang kerok van Tjodhot manoesija inih iaitoe si Oegliek en si Lehong 2000. Tentang si Oegliek koweorang soeda temtoe tahoe maimang sebagih badjing lontjat itoe teboe ianjah handal, en tjoeba kassie perloewas ianjah poenja portofolio sebagih badjieng loentjat ketjiek djoewa ! Sedeng Lehong 2000 ini iaitoe kitaorang poenja pantaran iang poenja badan sebessar kebo ! En sekerras batoe. Ik perna kassie tengo sandirih ianjah kassie gambala sapie, en katidoeran di satoe boek pandjang van atas kalie iang tingginjah bole tiga meter lebih. Roapanjah ianjah katidoeran en djatoe ka dassar kalie iang berisi batoe makadam, aken tapi tijada loeka satoe apah sama ianjah poenja awak ! Edan tenan poen !

Oegliek bolela kita lawan kelahie, aken tapih bole kassie fikier dahoeloe sareboe kali seblon tjoeba kasie tantang itoe si Lehong 2000 ! Djikaloe soeda begitoe kita make tjara van toewan2 Olanda ! Devide et impera ! Bertjerai kita roentoeh bersatoe kita tegoeh ! Mangka mistih ditjari satoe lawan iang lebi haibat daripadah Lehong 2000, atoe djikaloe tijada ada setidanjah satoe moesoeh iang seimbang. En itoe orang iaitoe Miroen. Oknuum penggembala sapie djoewa iang kemana2 mistih bawa petjoet poen. Miroen ini tijada segede Lehong 2000, aken tapih bole poenja njali boewat kassie lawan Lehong 2000. Mangka ik sebagih oetoesan kaoem iang merasa teroegiken samah adanjah badjing loempat ketjiek soeda kassie pendekatan samah Miroen ini satoe arie di tenga sawa en sapie :

"Roen, ik mahoe ngomong samah koweorang poen..."
"Ngomong sahadja ko make idjien, mahoe ngomong apa kowe ?"
"Beginih, kowe tahoe poen, harga ketjiek sekarang soeda toeroen toelen, padahal inih mingsih oesoem sawo iang mistihnjah poenja harga bole stabiel poen..."
"Matjem prampoewan sahadja maen ketjiek...tereos apa oeboenganjah samah ik, ataoe mala ik poenja sapie ?"
"Soeda djelas poen, satoe2njah oknuum iang bole didenger ianjah poenja nasihat tjoeman koweorang sorangan..."
"Sapah itoe kowe poenja ma'soed ?"
"Lehong 2000.."
"Maimangnjah kenapa samah itoe oknuum ?"
"Soeda temtoe iang bikin ini harga ketjiek itoe Lehong 2000 poen, passal ianjah soeka djahadie badjing loempat sawo tijap malem di kebon Bapa Mantri Moedjieman...mangkanjah kowe mistih kassie nasihat ianjah soepaia tijada sering djahadie badjieng loempat sawo lagih..."
"Bole, teroes kowe poenja bajaran apa samah ik ?"
"Bole ik kassie kowe orang lima kethiep poen...doewa kethiep sekarang en sisanjah djikaloe koweorang poenja missie soeda kompliet...setoedjoe ?"
"Setoedjoe..."

Mangka ik soeda berasiel kassie tekenan samah itoe Lehong 2000 liwat Miroen. Entah metoda apa iang ianjah kassie goena, iang djelas bagi ik en samoewa pemaen ketjiek. Harga soeda moelain stabiel lagih. En soeda temtoe kitaorang perlahan aken tapih pastih soeda moelai gesser kakoewatan Soelarsie dalem hal echwal djoeragan ketjiek. Ternjatah maimang Soelarsie la iang bole djahadie indoek semang Lehong 2000 selamah ini, bole bikin oentoeng ianjah dengan harga ketjiek iang andjlog poen ! Tijada hairan ik poen, di setijap keadan en djeman, mangka mistih ada itoe orang2 iang kassie ambiel kesempetan en tida pedoelih samah nasib iang laen, matjem manah dengen koweorang ? Mirip Soelarsie, Lehong 2000 ataoe ik ?

koeaing !
ketjiek ketitik ala ketara

Post a Comment Blogger

 1. tijada ketjiek nan tijada retak...

  ReplyDelete
 2. Sala boeng, iang betoel iaitoe : tijada daging iang ta retak asal boekan itoe daging van babie sahadja....

  ReplyDelete
 3. ik tiada mirip dengan ke-3 oknoem terseboet xixixixi....setjara ik tidak pernah djadi itoe ketjik spekoelan poen :p

  ReplyDelete
 4. moengkien kowe orang laksana itoe bapa mantrie moedjieman poen...

  ReplyDelete
 5. ngomong apa to ini? moemet, boeng :D

  ReplyDelete
 6. djikaloe moemet boegil sahadja non....

  ReplyDelete
 7. boeng mingsih inget sahadja permaenan dan istilah-istilahnja di djaman baheoela... djangan-djangan koweorang highlander, hidoep di doea djaman... :D

  ReplyDelete
 8. kalo ik soeka kethip-kethip itoe poen hahahaha..

  ReplyDelete
 9. #sinjo valens : ko koweorang tahoe poen ? :P

  #noni dena : opo ikoe kethip-kethip ? Ada djoewa itoe kethap-kethiep...

  ReplyDelete
 10. ketjik itoe bole berarti ketjil dalem kita orang poenya bahasa. sawo ketjik artinja sawo ketjil.

  kita orang lebi sering bermain tebak boeah manggis boeng.

  ReplyDelete
 11. nha ini menariek poen, di ik tijada itoe poe'oen manggis, tjoeba kowe kassie oendjoek boeng jt !

  ReplyDelete
 12. ketjik samah itoe katjoek mingsih sedoeloer ja boeng..?

  dakonan pake ketjik itoe soedah bijasa... kalo dakonan pake katjoek, koweorang soedah perna tjoba boeng..?

  ReplyDelete
 13. Soeda perna temtoe, mala ik mingsih apal itoe lagoenjah :

  Jo..jo..dolanan dhakon....thol
  Watoe item....pik
  Tjatjahe pitoe...roek
  Mbo paidjem...boet
  Neng aloen-aloen...the


  Tjoeba kowe inget2, mistih mingsih apal poen :P

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top